Podiplomski magistrski študijski program Slovenistika, smer Jezikoslovne vede (vpis do študijskega leta 2021/22)

Študijski program:Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede
Študijsko področje:jezikoslovje
Šifra programa:2SI2
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naslov:magister/magistrica slovenistike
Okrajšava naslova:mag. slov.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Peter Purg

Opis programa

Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je nadaljevanje 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri, Jezikoslovne vede in Literarne vede.

Študijska smer JEZIKOSLOVNE VEDE omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju preučevanja jezika, strukturalnoteoretičnega, uporabnega in interdisciplinarnega jezikoslovja ter drugih humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo jezik in njemu sorodne pojave.

Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS, kar daje študentom možnost, da se med študijem ali po njem vključijo v druge študijske programe doma in po svetu, kar na Fakulteti za humanistiko še posebej podpiramo in spodbujamo.

Študijski program Slovenistika, 2. stopnja – smer Jezikoslovne vede, ponuja možnost dvojne diplome v sodelovanju z Oddelkom za jezikoslovne in primerjalne kulturne študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah.

Za pridobitev dvojne magistrske diplome bodo študenti morali opraviti obvezne predmete in usmeritvena izbirna predmeta v skladu s predmetnikom, ki ga določata Univerza v Novi Gorici in Univerza Ca’ Foscari v Benetkah , pod mentorstvom predavateljev z obeh univerz pripraviti magistrsko delo in ga zagovarjati pred skupno komisijo.
Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na obeh univerzah, bosta magistrsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot tudi Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, pri čemer bo Univerza v Novi Gorici podelila naziv ‘magister/magistrica slovenistike’, Univerza Ca’Foscari v Benetkah pa bo podelila naziv ‘Laurea magistrale in Scienze del linguaggio’ (ang. Master in Language Science).

Vpisni pogoji

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ETCS z istih področij, priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Ob vpisu v študijski program dvojne diplome ‘Language Science’ morajo študenti Univerze v Novi Gorici kot matične univerze, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program Slovenistika, 2. stopnja – smer Jezikoslovne vede, predložiti tudi dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni B2 v skladu s SEJO – Skupnim evropskim jezikovnim okvirom.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa Slovenistika, smer Jezikoslovne vede, je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v jezikoslovne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k jezikoslovju. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju. Obvladovali bodo več smeri preučevanja konkretnih problemov ter imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem visokotehnološkem podjetju.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Fonetika in fonologija 270 9
Formalne osnove jezikoslovja 180 6
Individualno raziskovalno delo I 270 9
Korpusno jezikoslovje I 90 3
Pragmatika I 90 3
Psiholingvistika in eksperimentalne metode 180 6
Semantika 270 9
Skladnja 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Antropološka lingvistika 180 6
Besediloslovje 180 6
Biolingvistika 180 6
Dialektologija 180 6
Historično jezikoslovje 90 3
Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved 180 6
Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja 180 6
Korpusno jezikoslovje II 90 3
Leksikalna gramatika in semantika 180 6
Logika in analitična filozofija 180 6
Morfofonologija 180 6
Nevrolingvistika 180 6
Nevroznanost 90 3
Osnove umetne inteligence 90 3
Pragmatika II 90 3
Psiholingvistika 180 6
Retorika 180 6
Skladnja II 180 6
Slovenščina za tujce 180 6
Sociolingvistika 180 6
Večjezičnost 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo II 720 24
Magistrsko delo 360 12
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Antropološka lingvistika 180 6
Besediloslovje 180 6
Biolingvistika 180 6
Historično jezikoslovje 90 3
Izbirni predmeti - 24
Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved 180 6
Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja 180 6
Korpusno jezikoslovje II 90 3
Leksikalna gramatika in semantika 180 6
Logika in analitična filozofija 180 6
Morfofonologija 180 6
Nevrolingvistika 180 6
Nevroznanost 90 3
Osnove umetne inteligence 90 3
Pragmatika II 90 3
Psiholingvistika 180 6
Retorika 180 6
Skladnja II 180 6
Slovenščina kot tuji jezik I 180 6
Slovenščina kot tuji jezik II 180 6
Sociolingvistika 180 6
Večjezičnost 180 6