Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z najnovejšimi dosežki jezikoslovne teorije in trenutnimi trendi v jezikoslovju;
• Študentom predstaviti jezikoslovno zanimive teme v slovenščini;
• Študentom dati možnost dejanskega sodelovanja v jezikoslovnem raziskovanju na izbranem pojavu slovenskega jezika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Predmet nima v naprej določene vsebine saj se bo vsebina spreminjala iz leto v leto. Ko bo predmet razpisan, bo študente seznanjal z različnimi temami in s stališča jezikoslovne teorije zanimivimi posebnostmi slovenskega jezika. Predmet bo tako obravnanal tako teme iz skladnje kot teme iz semantike, fonologije ali česa četrtega, skupna točka vsega pa bo slovenščina.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bobo poznali številne pojave, ki jih zasledimo v slovenšini. Poznali bodo vso temeljno literaturo o the temah in glavne smernice razvoja.

Temeljna literatura in viri

Poleg Slovenske slovnice Jožeta Toporišiča, spadajo med osnovno literature še članki iz različnih revij, tako domačih jezikoslovnih revij (npr. Slavistična revija, Jezik in slovstvo, Slovenski jezik in Jezikoslovni zapiski) kot tudi tujih, na primer: Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Syntax, Lingua, The Linguistic Review, Natural Language Semantics, Language, Linguistics itd.

Načini ocenjevanja

Sodelovanje na predavanjih (40%). Končna seminarska naloga (60%)

Reference nosilca

Marušič, Franc in Rok Žaucer. 2006. On the intensional feel-like construction in Slovenian. Natural Language and Linguistic Theory 24: 1093-1159.
Marušič, Franc. 2007. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theoretical Linguistics 33.1: 83-91.
Marušič, Franc. 2008. On Slovenian clitics. V Andrei Antonenko, John Bailyn in Christina Bethin (ur.): Formal Approaches to Slavic Linguistics 16: The Stony Brook Meeting 2007. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. pp. 266-281.
Marušič, Franc & Rok Žaucer. 2010. Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. V Formal Studies in Slavic Linguistics, Proceedings of FDSL 7.5, (eds.): G. Zybatow, P. Dudchuk, S. Minor, & E. Pshehotskaya. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 101-115.
Marušič, Franc and Rok Žaucer. 2014. A definite article in the AP - evidence from colloquial Slovenian. In Nominal constructions in Slavic and beyond, edited by L. Schrucks, U. Etxeberria, A. Giannakidou, & P. Kosta. Frankfurt: Mouton de Gruyter. pp. 183-208