Pragmatika II

Cilji in kompetence

• Študenti so seznanjeni z večjimi temami iz domene pragmatike, ki ne spadajo v obseg Pragmatike I.
• Predmet se osredotoča na trenutne raziskave v pragmatiki in spodbuja izvirno študentsko delo v tem polju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Formalne osnove jezikoslovja; Pragmatika I

Vsebina

Ta predmet je zasnovan kot nadaljevanje Pragmatike I, ki služi kot uvod v polje. Študenti so natančneje seznanjeni s sodobnimi trendi v temah, kot so implikatura, (pomenska) predpostavka, eksperimentalna pragmatika, kontekstna odvisnost in govorna dejanja.

Predvideni študijski rezultati

Študenti usvojijo poglobljene analize jezikovnih pojavov, ki so povezani s pragmatično in semantično-pragmatično domeno znotraj sledečih tem:

 (pomenska) predpostavka,
 kontekstna odvisnost in kontekstna spremenljivost,
 usvajanja pragmatičnih pravil in procesiranje pragmatičnih sklepanj,
 govorna dejanja.

Temeljna literatura in viri

Horn, L. in G. Ward (eds.) 2004. The handbook of pragmatics. Blackwell.
Kadmon, Nirit. 2001. Formal Pragmatics: Semantics, Pragmatics, Presupposition, and Focus.
Oxford: Blackwell Publishers.
Levinson, S. 2000. Presumptive meanings: The theory of generalized conversational implicature. Cambridge, MA: MIT Press.
Novek, I. in D. Sperber (eds). 2006. Experimental pragmatics. Palgrave Macmillan.
Sauerland, U. in K. Yatsushiro (eds.). 2009. Semantics and Pragmatics. Palgrave Macmillan.

Članki iz relevantnih znanstvenih revij, ki obravnavajo pragmatično področje.

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah. • 2 domači nalogi. • Pisni izpit iz celotne snovi predmeta.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici
(associate professor of Linguistics at the University of Nova Gorica)

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185. [COBISS.SI-ID 1130491]
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.
STATEVA, Penka. On the status of parasitic gaps in Bulgarian. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2005, vol. 13, no. 1, str. 137-155. [COBISS.SI-ID 1154811]
STATEVA, Penka. Possessive clitics and the structure of nominal expressions. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], Aug. 2002, vol. 112, no. 8, str. 647-690, doi: 10.1016/S0024-3841(01)00066-3. [COBISS.SI-ID 1150203]