Slovenščina za tujce

Cilji in kompetence

Študent spoznava slovenski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v slovenskem jeziku.

Pri začetnem poučevanju slovenskega jezika je poudarek na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnostih, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in pisne.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje ni potrebno.

Uvodni del je namenjen temu, da študent/ka pridobi osnovno znanje slovenskega jezika.

Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti v programu.

Vsebina

Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

  • Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem.
  • Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil.
  • Branje lažjih avtentičnih tekstov in usvajanje besednega zaklada posameznega področja.
  • Analiza in tvorjenje krajših slovenskih besedil iz različnih tematskih sklopov.
  • Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba slovničnih enot v besedilih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisnih besedil.

Temeljna literatura in viri

Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar: A, B, C … 1, 2, 3 gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006.
Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar: Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
Andreja Markovič, Vesna Halužan idr.: S slovenščino nimam težav. Učbenik za kratke tečaje slovenščine. Nadaljevalna stopnja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004.
Andreja Markovič, Danuša Škapin idr.: Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004.
Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (učni listi, plakati) / Other study materials provided during the lectures and tutorials (worksheets, posters).

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen pisni in ustni izpit (90 % pisni izpit, 10 % ustni izpit) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Dr. Maja Melinc Mlekuž, lektorica za slovenščino kot drugi tuji jezik, sodeluje s Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici od študijskega leta 2008/2009, najprej kot lektorica za slovenščino kot drugi/tuji jezik, od 2012 do 2016 kot asistentka za slovensko književnost in od študijskega leta 2016/2017 kot asistentka za didaktiko jezika in književnosti. Njeno strokovno zanimanje je osrediščeno na didaktiko književnosti, empirično pedagoško raziskovanje in zlasti na pouk slovenščine v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Na Državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom Trubar-Gregorčič v Gorici (Italija) poučuje slovenščino in zgodovino. Je tudi sourednica revije Slovenščina v šoli.