Historično jezikoslovje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je:

  • Spoznavanje pojma, obsega in metod zgodovinskega jezikoslovja
  • Prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz več delov, od katerih najobsežnejši pokriva zgodovinsko skladnjo. Pravilno razumljena je formalna zgodovinska skladnja najnaravnejše in najobetavnejše dopolnilo minimalističnega programa, da ta preide preko klasičnega cilja razlagalne ustreznosti.

Predmet zaobjema uvod in kritično obravnavo naslednjih tem:

  • epistemološko in empirično podlago za zgodovinsko obravnavo skladnje,
  • pojem zgodovinske razlage v jezikoslovju in še posebej v formalni skladnji,
  • vloga teorije parametrov pri novem pogledu na zgodovinsko slovnico,
  • Keenanova teorija inercije
  • razvoj zgodovinsko primerjalne metode znotraj slovnice načel in parametrov.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bobo imeli vpogled v zgodovinsko jezikoslovje, poznali bodo vso temeljno literaturo o tej temi in glavne smernice razvoja.

Temeljna literatura in viri

  • Longobardi G. Methods in Parametric Linguistics and Cognitive History, in Linguistic Variation Yearbook 3, 2003, 101-138.
  • C. Gianollo, C. Guardiano and G. Longobardi Historical Implications of a Formal Theory of Syntactic Variation, in press in Stephen Anderson and Dianne Jonas (eds.) Proceedings of DIGS VIII. Yale University, Oxford University Press.
  • Roberts I. Introduction to Historical Syntax, forthcoming, CUP (?).

Načini ocenjevanja

Zaključna seminarska naloga v obsegu do 15 strani, ki obravnava kak zgodovinsko jezikoslovno zanimiv pojav. Opravljene dopmače naloge.

Reference nosilca

• AHAČIČ, Kozma. The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia, (Thought, society, culture, vol. 1). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2014.
• AHAČIČ, Kozma. Comment mal traduire une grammaire. V: FOURNIER, Jean-Marie (ur.). Grammaticalia : hommage à Bernard Colombat, (Langages (Fontenay-aux-Roses), ISSN 1285-6096). Lyon: ENS Éditions. 2019, str. 175-181.
• AHAČIČ, Kozma. The main characteristics of grammar-writing in Slovenia between 1584 and 1758. V: KASEVIČ, Vadim Borisovič (ur.), KLEINER, Yuri (ur.), SÉRIOT, Patrick (ur.). History of linguistics 2011 : selected papers from the 12th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS XII), Saint-Petersburg, 28 August-2 September 2011, (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, ISSN 0304-0720, Series 3, Studies in the history of the language sciences, vol. 123). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company. cop. 2014, str. 37-49.
• AHAČIČ, Kozma. Neue Entdeckungen und Erkenntnisse zum slowenischen Protestantismus. Zeitschrift für Slawistik, ISSN 0044-3506, 2014, bd. 59, h. 3, str. 385-398.