Sociolingvistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente uvesti v znanstvenoraziskovalno delo na izbranem področju sociolingvistike, in sicer s kritično predstavitvijo teoretičnega in metodološkega razvoja tega področja, osnovnega terminološkega aparata in pomena dosedanjih izsledkov. Študentje naj bi se seznanili z razvitostjo področja v slovenskem prostoru in možnostmi za nadaljnje raziskave.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je oprt na temeljno predznanje, pridobljeno pri predmetu Sociolingvistika na prvi stopnji študija. Horizontalno se zaradi interdisciplinarnosti povezuje z vsemi razpisanimi jezikoslovnimi predmeti, zlasti pa z antropološko lingvistiko, dialektologijo, pragmatiko, psiholingvistiko in teorijo komunikacije.

Vsebina

Izbirni predmet v skladu s potrebami in interesi študentov nadgrajuje pridobljeno temeljno znanje o sociolingvistiki s poglobitvijo in specializacijo v treh potencialnih smereh: (1) jeziki v stiku (opazovanje jezikovnih sprememb, nastalih zaradi stika z drugim jezikom ali jezikovnim različkom; diglosija, interferenca, kodni preklop, večjezičnost in večjezikovnost, etnolekti; poudarek na jezikovnih stikih ob zahodni slovenski meji in jezikovnostičnih pojavih zaradi novejših migracij); (2) raziskave jezikovne variabilnosti (opazovanje spremenljivosti govora eno- ali večjezičnega posameznika; jezikovna spremenljivka); (3) sociologija jezika, zlasti jezikovno načrtovanje in jezikovna politika (vprašanja standardizacije, zamenjave, pešanja in izgube jezika).

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo teoretična izhodišča za empirične raziskave s posameznih področij. Sposobni so kritično uporabljati že razvita raziskovalna orodja in tehnike (jih prilagoditi slovenskim jezikovnim razmeram), samostojno zasnovati in opraviti raziskavo ter izsledke primerjati s podobnimi raziskavami na gradivu drugih jezikov.

Temeljna literatura in viri

• Ralph Fasold, 1984. The sociolinguistics of society. Oxford – Cambridge: Blackwell.
• Ralph Fasold, 1996. The sociolinguistics of language. Oxford – Cambridge: Blackwell.
• Izbrana poglavja iz priročnika Sociolingustics: An international Handbook of the Science of Language and Society = Soziolinguistik: Ein Internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft, HSK 3.1–3.3. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 22004–2006.
(1) Jeziki v stiku:
Uriel Weinreich, Languages in Contact: Findings and Problems, The Hague – Paris: Mouton, 1963 (reprint izdaje iz 1953).
Carol Myers-Scotton, Multiple Voices: An Introduction to Bilingualism, Malden – Oxford – Victoria: Blackwell, 2008.
Nataša Gliha Komac, Slovenščina med jeziki Kanalske doline, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Ukve: SKS Planika Kanalska dolina, Trst: SLORI, 2009.
Vesna Mikolič, Jezik v zrcalu kultur: Jezikovna sporazumevalna zmožnost in (med)etnična ozaveščenost v slovenski Istri, Koper: Annales, 2004.
Elizabeta Bernjak, Slovenščina in madžarščina v stiku: Sociolingvistične in kontrastivne študije, Maribor: Slavistično društvo, 2004.
Nada Šabec, Half pa pu: The Language of Slovene Americans, Ljubljana: ŠKUC, 1995.
Saška Štumberger, Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007.
(2) Jezikovna variabilnost:
J. K. Chambers, Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and its Social Significance, Malden – Oxford – Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.
Sali Tagliamonte, Analysing sociolinguistic variation, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2006.
Sali Tagliamonte, Variationist Sociolinguistics: Change, Observation, Interpretation, Malden – Oxford – Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.
(3) Sociologija jezika:
Joshua Fishman, Sociologija jezika: interdisciplinarni društvenonaučni pristup jezika u društvu, Sarajevo: Svjetlost, 1978.
Joshua Fishman – Ofelia Garcia (ur.), Handbook of Language and Ethnic Identity 1–2, New York: Oxford University Press, 2010–2011.
Sue Wright, Language policy and language planning: from nationalism to globalisation, New York: Palgrave Macmillan, 2004.
David Crystal, Language death, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2000.
Jože Toporišič, Družbenost slovenskega jezika: Sociolingvistična razpravljanja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991.
Marko Stabej, V družbi z jezikom, Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2010.
Izbrano gradivo (dokumentacija, znanstveni prispevki) iz zgodovine slovenskega jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike.

Načini ocenjevanja

Predstavitev seminarske naloge. Uspešen zagovor naloge je pogoj za pripustitev k izpitu.