Morfofonologija

Cilji in kompetence

Predmet poglablja znanje iz glasoslovja. Konkretneje se težišče prenese na interakcijo glasoslovja ter oblikoslovja oziroma besedotvorja. Predmet obravnave so konkretne smeri v okviru teoretičnega jezikoslovja na področju glasoslovja (predvsem optimalnostna teorija, lahko pa tudi vezalna fonologija ipd.). Razvijanje zmožnosti abstraktnega mišljenja in obravnave konkretnih fonoloških problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje pridobljeno pri predmetu Fonetika in fonologija 1 in znanje angleščine. Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti, zlasti z oblikoslovjem.

Vsebina

 • Laboratorijska oz. eksperimentalna fonologija
 • Povezava s fonetiko
 • Obseg in osnovni pojmi
 • Eksperimentalne metode
 • Primeri obravnav
 • Percepcija v laboratorijski fonologiji
 • Optimalnostna teorija
 • Glavne značilnosti: univerzalnost omejitev, tipologija …
 • Osnovni pojmi OT-obravnave (slovnični model)
 • Primerjava s klasično generativno fonologijo
 • Naglas in ton
 • Obravnava fonoloških problemov (slovenščina in drugi jeziki)
 • Glasoslovje v oblikoslovju in obratno
 • Opredelitev osnovnih predpostavk
 • Pregled glavnih oblikoslovnih pojavov
 • Pozicijska zvestoba, posplošeno vezanje
 • Učenje jezika
 • Izjeme

Predvideni študijski rezultati

Predmet poglablja znanje iz glasoslovja. Konkretneje se težišče prenese na interakcijo glasoslovja ter oblikoslovja oziroma besedotvorja.

Temeljna literatura in viri

 • John McCarthy, A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • René Kager, Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • Alan Prince and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms. Rutgers University. [ROA 537-0802]
 • John McCarthy and Alan Prince. Prosodic Morphology: Constraint Interaction and Satisfaction. Ms. UMass and Rutgers. [ROA: 482-1201]

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga

Reference nosilca

MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Coordinate structure constraint : A-/A'- movement vs. clitic movement. Linguistica Brunensia, ISSN 1803-7410, 2018, vol. 65, iss. 2, str. 69-85, ilustr. http://hdl.handle.net/11222.digilib/137682.
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, SULLIVAN, Jessica, BARNER, David. Does grammatical structure accelerate number word learning? : evidence from learners of dual and non-dual dialects of Slovenian. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2016, vol. 11, no. 8, str. 1-16.
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. The involuntary state/feel-like construction : what aspect cannot do. Journal of Slavic linguistics, 2014, vol. 2, no. 2, str. 185-213.
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Introduction with a state of the art in generative Slovenian syntax. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company. cop. 2016, str. 1-22.
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. The modal cycle vs. negation in Slovenian. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company. cop. 2016, str. 167-191.
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A definite article in the AP : evidence from colloquial Slovenian. V: SCHÜRCKS, Lilia (ur.). The nominal structure in Slavic and beyond, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331, vol. 116). Berlin: De Gruyter Mouton. cop. 2014, str. 183-208.