Psiholingvistika

Cilji in kompetence

• Pregled raziskovalnega področja psiholingvistike
• Poznavanje temeljnih vprašanj ter načina dela v psiholingvistiki
• Poznavanje glavnih smeri razvoja psiholingvistike
• Zmožnost kritičnega ovrednotenja raziskovalnega dela ter sposobnost predložitve nove smeri raziskovanja
• Seznanjanje z osnovno literaturo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Predmet je uvodni pregled trenutnega stanja raziskovanja v psiholingvistiki (raziskovanje psiholoških in nevroloških vidikov naravnega človeškega jezika). Preučevali bomo psihološke in nevrološke modele jezika, sestavljene na podlagi preučevanj evolucije jezika, jezikoslovnega usvajavnja, procesiranja jezika ter jezikovne zmožnosti govorcev z možganskimi okvarami (afaziki). Govorili bomo tudi o vplivu računskih modelov vzpostavljanja konceptov, jezika, spomina in mišljenja.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje trenutnega stanja raziskav, ciljev in metodologije, poznavanje glavnih smeri ter sposobnost samostojnega določanja smeri raziskovanja.

Temeljna literatura in viri

  • Bock, K., & Levelt, W. (1994). “Language Production: Grammatical Encoding”. In: M. A. Gernsbacher (Ed.), Handbook of Psycholinguistics. San Diego, CA: Academic Press, Inc.
  • Caramazza, A., & Zurif, E. (1976). “Dissociation of Algorithmic and Heuristic Processes in Language Comprehension: Evidence from Aphasia”. Brain and Language, 3, pp. 572-582.
  • Carroll, D.W. (1994). Psychology of Language (4th edition) Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co.
  • Chomsky, Noam (1959). “A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior” in Language, 35, No. 1, 26-58.
  • Field, J. (2004). Psycholinguistics: The Key Concepts. New York: Routledge.
  • Gibson, E., & Pearlmutter, N. (2000). “Distinguishing Serial and Parallel Parsing”. Journal of Psycholinguistic Research. Vol. 29(2), pp. 231-240. Kluwer Academic, US.
  • Grodzinsky, Y. (2000). “The Neurology of Syntax: Language Use Without Broca's Area”. Behavioral and Brain Sciences, 23.1, pp. 1-71.
  • Rosch, E. (2002). “Principles of Categorization”. In Levitin, D. J. (Ed), Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings, pp. 251-270. Cambridge,
  • Warrington, E.K. & Shallice, T. (1984). “Category-Specific Semantic Impairment”. Brain, 107, pp. 829-853. MA, US: MIT Press.

Načini ocenjevanja

Redna aktivna udeležba na predavanjih in vajah, domače naloge (30%) ter končni izpit (70%).

Reference nosilca

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguist. inq., 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185.
STEPANOV, Arthur, TSAI, Wei-Tien Dylan. Cartography and licensing of wh-adjuncts : a cross-linguistic perspective. Nat. lang. linguist. theory, avg. 2008, vol. 26, no. 3, str. 589-638.
STEPANOV, Arthur. The end of CED? : minimalism and extraction domains. Syntax (Oxford), apr. 2007, vol. 10, no. 1, str. 80-126.
STEPANOV, Arthur. Morphological case and the inverse case filter. Linguist. Ber., 2007, hft. 211, str. 255-276.
STEPANOV, Arthur. On the absence of long-distance A-movement in Russian. J. Slav. linguist., 2007, vol. 15, no. 1, str. 81-108.
STEPANOV, Arthur. Single cycle languages : implications for cyclicity, recursion and acquisition. Linguistic variation yearbook, 2006, vol. 6, str. 25-71.