Slovenščina kot tuji jezik II

Cilji in kompetence

Študent spoznava slovenski jezik od fonološke do skladenjsko besedilne ravni in se usposablja za uspešno komuniciranje v slovenskem jeziku.

Poudarek je na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnosti, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in pisne.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet Slovenščina kot tuji jezik I oziroma izkazano znanje slovenščine na ravni A2.

Vsebina

Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

  • Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem.
  • Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil.
  • Branje kompleksnejših besedil in usvajanje besedišča posameznega področja.
  • Analiza in tvorjenje besedil iz različnih tematskih sklopov.
  • Spoznavanje in uporaba zahtevnejših slovničnih enot v besedilih.

Predvideni študijski rezultati

Študentke_i so sposobni razumeti besedila, ki opisujejo znane stvari, kot tudi razumeti glavne ideje v kompleksnejših besedilih. Tvoriti znajo besedila o temah, ki jih zanimajo. Svoja stališča znajo utemeljiti.

Temeljna literatura in viri

  • Polona Liberšar idr.: Naprej pa v slovenščini. Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (B1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Katalog

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljena kolokvija ter predstavitev referata. Uspešno opravljen pisni in ustni izpit po končanih predavanjih.

20 % kolokvija, 70 % končni pisni in ustni izpit, 10 % predstavitev referata

Reference nosilca

Doc. dr. Boris Kern je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kot zunanji sodelavec pa predava na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Je soavtor in glavni urednik osrednjih slovarjev sodobnega slovenskega jezika: eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika in ePravopisa (do leta 2019), kot soavtor je sodeloval tudi pri Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika in drugi, prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Je vodja skupine za besedotvorje in za normativistiko pri pripravi eSSKJ-ja. Njegova raziskovalna področja so: besedotvorje, leksikologija, leksikografija, pravopis, glasoslovje slovenskega jezika ter slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Dr. Maja Melinc Mlekuž je kot raziskovalka zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI) v Trstu in na Inštitutu za jezikoslovne študije na ZRS Koper. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici od leta 2008 naprej predava slovenščino kot drugi in tuji jezik; bila je tudi asistentka za slovensko književnost ter didaktiko jezika in književnosti. Vrsto let je učila slovenščino in zgodovino na slovenskih šolah v Italiji. Posveča se vprašanjem razvijanja medkulturne zmožnosti, didaktiki slovenskega jezika, pedagoškemu raziskovanju na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika in pripravi učnih gradiv za učenje slovenščine v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Ureja tudi spletni portal SM(e)Jse – Slovenščina kot manjšinski jezik.

Izbor člankov:
• KERN, Boris. Kombinatorika priponskih obrazil v besedotvornih sestavih glagolov čutnega zaznavanja. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 133). Maribor: Univerzitetna založba / University Press. 2020, str. 67–79. [COBISS.SI-ID 46130477]
• KERN, Boris, VIČAR, Branislava. Jezik in transspolne identitete. Slavistična revija, letn. 67, št. 2. 2019, str. 413–422. [COBISS.SI-ID 44910637]
• KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 291202048]
• KERN, Boris. Wpływy obcojęzyczne na współczesny język słoweński. Rozprawy Komisji Językowej, T. 62. 2016, str. 39–48. [COBISS.SI-ID 64288610]
• KERN, Boris. Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych. V: PAŁUSZYŃSKA, Edyta (ur.), GARNCAREK, Piotr (ur.), MAŁYSKA, Agata (ur.). Glottodydaktyka – media – komunikacja. Negocjowanie znaczeń. 2014, str. 211–220. [COBISS.SI-ID 57085282]
• KERN, Boris. Politična korektnost v slovaropisju. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013 – Škrabčevi dnevi 8; 2013; Nova Gorica. 2015, str. 144–154. [COBISS.SI-ID 41919789]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Pouk slovenščine v Furlaniji - Julijski krajini med epidemijo covida-19: raziskovalna spoznanja in metodološki okvir za pripravo gradiv. V: MLEKUŽ, Ana (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: učenje in poučevanje na daljavo - izkušnje, problemi, perspektive: [znanstvena monografija = scientific monograph]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Str. 67–79, 182–184. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 43. [COBISS.SI-ID 123000067]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. 2019, no. 83, str. 67–82. [COBISS.SI-ID 14084173]
• MELINC MLEKUŽ, Maja. Didaktično-metodični vidiki pouka slovenščine na slovensko-italijanskem kulturnem stiku = Didactic-methodological aspects of teaching Slovenian in the Slovenian-Italian cultural contact area. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur : konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016. Str. 41–59. [COBISS.SI-ID 25905923]