Fonetika in fonologija

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z osnovami glasoslovja, pri čemer seveda to razumemo kot združeno poimenovanje za fonetiko in fonologijo;
• seznanjanje z osrednjimi in prelomnimi deli v fonologiji;
• predstavitev glavnih teorij oz. Teoretičnega aparata najpogosteje uporabljanih teorij;
• prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem;
• Študentom dati podlago, s katero se bodo lahko lotili dejanskega jezikoslovnega raziskovanju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje zaradi uvodne narave predmeta ni potrebno, priporočljivo pa je predhodno opraviti vsaj en predmet iz splošnega jezikoslovja.

Vsebina

• Kaj je fonologija? Zakaj jo naravni človeški jeziki imajo?
• Teorija elementov: gradniki fonoloških izrazov.
• Zgradba sestavnikov: kaj so fonološka drevesa?
• Fonološko vezanje in pooblaščanje
• Prazne kategorije
• Fonološko-morfološki vmesnik
• Leksikalni in fonološki pojavi

Vsebine, o katerih se govori pri predavanjih, predstavljajo jedro vsebine vaj in seminarja, kjer je vsebina predavanj dodatno razložena in pojasnjena. Poudarek predmeta je na empiričnem preučevanju dejanskih jezikovnih podatkov.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bobo imeli dober pregled nad osrednjo glasoslovno literaturo, najzanimivejšimi vprašanji in najaktualnejšimi problemi glasoslovja.

Temeljna literatura in viri

  • KAYE, J.D.Phonology: A Cognitive View, Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale, N.J., 172 pages (1989).
  • KAYE , J.D., LOWENSTAMM, J. and J. R. VERGNAUD, "The internal of structure of phonological elements: a theory of charm and government," Phonology Yearbook 2:305 328, (1985).
  • KAYE, J.D., LOWENSTAMM, J. and J.-R. VERGNAUD, "Constituent structure and government in phonology", Phonology 7.2:193-231, (1990).
  • KAYE, J.D. "Coda licensing", Phonology 7.2:301-330, (1990).
  • KAYE, J. D. “Derivations and internfaces”, in Durand, Jacques and Francis Katamba (eds.), Frontiers of Phonology, Longman Linguistics Library, London, pp. 289-332, (1995).
  • KAYE, J.D . “Do you believe in magic? The story of s+C sequences”, in Kardela, Henryk and Bogdan Szymanek (eds.), A festschrift for Edmund Gussmann, Lublin, Catholic University of Lublin, pp. 155-176, (1996).

Načini ocenjevanja

  1. Sodelovanje pri predavanjih 20%
  2. Seminarska naloga 80 %

Reference nosilca

Prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Njegovo osrednje raziskovalno področje je skladnja, pri čemer je večino svojega raziskovalnega dela opravil na slovenski skladnji. Priložnostno se je ukvarjal tudi s fonologijo, konkretno z morfofonologijo nestabilnih afiksov.

Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theor. linguist., 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Nat. lang. linguist. theory, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]
LARSON, Richard K., MARUŠIČ, Franc. On indefinite pronoun structures with APs : reply to Kishimoto. Linguist. inq., 2004, vol. 35, no. 2, str. 268-287. [COBISS.SI-ID 472315]