Cilji in kompetence

Osnovni cilj je posredovati študentkam in študentom poglobljeno strokovno znanje o retoriki in argumentaciji in jih usposobiti za samostojno analizo in interpretacijo javnega diskurza.
Obenem študentke in študenti pridobijo sledeče kompetence:
• Razumevanje osnovnih konceptov, ki izhajajo iz teoretskih polj retorike in argumentacije ter študente in študentke usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
• Razvijanje jezikovne zmožnosti in s tem povečevanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
• Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij v okviru možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželjeno je, da so študentke in študenti že seznanjeni s temeljnimi jezikovnimi in jezikoslovnimi pojmi, koncepti in idejami.

Vsebina

Pri predmetu se bodo študentke in študenti seznanili z zgodovinskim razvojem sistema retorične teorije in prakse od prvih začetkov do danes. Obenem bodo v obliki interdisciplinarnih raziskovanj in s pomočjo različnih metodoloških pristopov podrobneje spoznali retorične in argumentativne koncepte in njihovo rabo v praksi.

Predvideni študijski rezultati

Študentke in študenti razumejo temeljne razlike med teoretskimi polji retorike in argumentacije ter poznajo njuno uporabnost pri študiju, pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem delu.
S pomočjo poznavanja teoretskih konceptov znajo analizirati in interpretirati retorično-argumentativne prvine v javnem diskurzu. Študentke in študenti usvojijo prvine govorniškega nastopa.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:
• Aristotel (1989). Retorika, Zagreb: Naprijed.
• Babič, M. (2006). Predvaje za pouk govorništva : (pripisane Hermogenu iz Tarsa), Šol. polje, letn. 17, št. 1/2, str. 69-99.
• Kennedy, G. A. (2001). Klasična retorika ter njena krščanska tradicija od antike do sodobnosti, Ljubljana: ZRC SAZU.
• Senegačnik, B. (ur.) (2001). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva, Ljubljana: Študentska založba.
• Žagar, I. Ž. in Domajnko B. (2006). Argumentiranost kot model (uspešne) komunikacije, Domžale: Izolit.
• Žagar, I. Ž. (2006). Kaj retorika sploh je in zakaj jo (tudi v šoli) danes še potrebujemo? Šol. polje, letn. 17, št. 1/2, str. 101-115.
• Žmavc J. (2013). Govorniške predvaje : priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata : univerzitetni učbenik, (Zbirka Digitalna knjižnica, Compendia, 3). Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=136.

Priporočena:
• Barthes, R. (1990). Retorika Starih, Ljubljana: ŠKUC/FF.
• Cicero, M. T. (2002). O govorniku : trije pogovori o govorniku, posvečeni bratu Kvintu, Ljubljana: Družina.
• Schiappa, E. (1999). The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece, New Haven & London: Yale University Press.
• Verschueren, J. (2000). Razumeti pragmatiko, Ljubljana: *cf, Ljubljana
• Weston, A. (2000). A Rulebook of Arguments, Third Edition, Indianapolis/Cambridge: Hackett.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljena dva nastopa, pisna naloga (retorična vaja), kolokvij in ustni izpit. Uspešno opravljena nastopa, retorična vaja in kolokvij so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Janja Žmavc je višja znanstvena sodelavka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani in predavateljica retorike na Univerzi v Novi Gorici, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem. Glavna področja njenega raziskovanja so: zgodovina klasične retorike, retorična teorija in praksa, retorična sredstva prepričevanja (ethos, pathos, logos), argumentacija in jezikovna pragmatika.

Objave:
Žmavc, J. (2008). Ethos and Pathos in Anaximenes' Rhetoric to Alexander: A Conflation of Rhetorical and Argumentative Concepts. In F. H. van Eemeren, D. C. Williams & I. Ž. Žagar (eds.). Understanding argumentation: work in progress. Amsterdam: Sic Sat, pp. 165-179.
Žmavc, J. (2008). Retorika: orodje medkulturne komunikacije starih Grkov in Rimljanov [Rhetoric: A Tool of Intercultural Communication Between Ancient Greeks and Romans]. Šolsko polje [School Field], 19 (3/4), pp. 15-33.
Žmavc, J. (2009). Govorniške zvrsti in sredstva prepričevanja v zgodnji rimski retoriki : metaretorika v nastajanju [Branches of Oratory and Rhetorical Means of Persusasion in Early Roman Rhetoric: Meta-Rhetoric In Progress]. Ann, Ser. hist. sociol., 19 (1), pp. 1-14.
Žmavc, J. (2009). Retorični etos: antična retorika v slovenskem političnem govorništvu [Rhetorical Ethos: Classical Rhetoric and Slovenian Political Speech ]. In P. Krašovec & I. Ž. Žagar (eds.). Medijska politika v postsocializmu, [Media Politics in Postsocialism] (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 5). Ljubljana: Pedagoški inštitut, pp. 147-171. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=68
Žmavc, J. (2010). "Neizrečeno" v Terencijevem Evnuhu : poskus pragmatične analize. [The ‘Unsaid’ in Terence’s Eunuch: An Attempt at a Pragmatic Analysis] V: Kavčič, Jerneja (ur.), Marinčič, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, (Keria, letn. 12, št. 2-3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 139-170.
Žmavc, J. & Žagar, I. Ž. (2011). Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi: Evropa v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. [How Europeans Discovered
Unknown Continents and Met New Peoples. Europe in the Slovenian Primary
Schools Textbooks]. (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 14). Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=99.
Žmavc, J. (2011). Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji: komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva [The Role of Language in the Citizenship Education]. (Digitalna knjižnica, Documenta, 2). Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=105.
Žmavc, J. (2012). The Ethos of Classical Rhetoric: from Epieikeia to Auctoritas. In F. H. van Eemeren & B. Garssen (eds). Topical Themes in Argumentation theory: Twenty Exploratory Studies. (Argumentation Library, Vol. 22). Dordrecht: Springer, pp. 181-191. http://www.springerlink.com/content/p26k3558486t1p1j/
Žmavc J. (2013). Govorniške predvaje : priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata : univerzitetni učbenik, (Zbirka Digitalna knjižnica, Compendia, 3). Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=136.