Besediloslovje

Cilji in kompetence

 • Seznanitev s temeljnimi besedilnimi pojmi in sodobnimi metodološkimi pristopi v preučevanju besedila.
 • Opredelitev in značilnosti besedilne in semantične ravnine jezika.
 • S pomočjo besedilne analize študente seznaniti s procesi, v katerih govorci prilagajajo jezikovna sporočila sporočevalnemu namenu in družbenim okoliščinam.
 • Seznaniti z razvojem teoretičnih modelov za identifikacijo posameznih besedilnih tipov s poudarkom na jezikoslovnem modelu R. Hasan in sistemsko–funkcijski teoriji jezikoslovnega opisa M. Hallidaya.
 • Dopolniti raziskovanje žanrov z vpeljavo sistematičnega opisa semantičnega ustroja besedila.
 • Opozoriti na soodvisnost med kontekstom in besedilom v konkretnih besedilnih tipih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje osnovnih pojmov splošnega jezikoslovja in družboslovnih znanosti. Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik.

Vsebina

Predmet je usmerjen v preučevanje besedilne in semantične ravnine jezika z vidika besedilnih strukturnih enot s podarkom na Hallidayevi teoriji jezika in žanrskem modelu Hasanove. Študente seznani s temeljnimi besedilnimi pojmi, kot so: žanr, in sicer v teoriji literarne vede in jezikoslovja ter v okviru sodobnih metodoloških pristopov, ki so z njim povezani; sporazumevalna vloga jezika, kontekst s posebnim ozirom na pojmih situacijski in kulturni kontekst; diskurz; besedilna, sporočilna in kontekstualna semantika in besedilne strukture; kohezija; retorična zgradba in retorične enote ter žanrska struktura besedila. Predmet je vsebinsko izhodiščno naravnan k preučevanju semantičnega ustroja besedila in vlogi razmerja med retoričnimi enotami in semantično strukturo enota. Temeljno gradivo za preučevanje omenjenih besedilnih lastnosti predstavlja oblikoslovno označen besedilni korpus.

Temeljna literatura in viri

 • de Beaugrande, R., Dressler, W. U., 1981: Einführung in die Textlinguistik. Tübingen. (Uvod v besediloslovje. Prev. A. Derganc in T. Miklič. Ljubljana: Park, 1992).
 • Halliday, M. A. K., Hassan, R., 1989: Language, Context and Text: Aspects of Language in a social–semiotic Perspective. 3. izd. Oxford: Oxford University Press.
 • Halliday, M. A. K., 1985: An Introdution to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
 • Bešter, M., 1994: Tipi besedila kot izrazilo sporočevalčevega namena. V: I. Kovačič (ur.):Uporabno jezikoslovje 2. Analiza diskurza. Ljubljana. 44–53.
 • Bizjak, Aleksandra, 2005: Pridiga kot žanr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Načini ocenjevanja

Opravljena seminarska naloga in predstavitev v seminarju. Pozitivno ocenjena seminarska naloga in pozitivno ocenjen zagovor v seminarju sta pogoj za pristop k izpitu. Ustni izpit.

Reference nosilca

Izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici.