Cilji in kompetence

• Študentom so predstavljene klasični in sodobni dosežki v pragmatičnih teorijah o rabi jezika.
• Predmet bo omogočil študentom, da bodo razumeli delitev dela med semantiko in pragmatiko, in jih naučil uporabe formalnih orodij za analizo pragmatičnega pomena.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

Ta predmet obravnava osrednje tipe pragmatičnih pojavov in začrta področja teoretiziranja v sodobni pragmatični teoriji. Študentom predstavi klasično Griceovo teorijo rabe jezika in jih uvede v sodobni neo-Griceovski razvoj formalne pragmatike. Hkrati slednjega zoperstavlja napredkom v teoriji relevantnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študenti so seznanjeni s klasičnimi in sodobnimi teorijami in so jih sposobni kritično oceniti. Te teorije zadevajo naslednje pragmatične teme:
 Griceova teorija rabe jezika,
 konverzacijske implikature,
 teorija relevantnosti,
 skalarne implikature in neo-Griceovski razvoji,
 konvencionalne implikature,
 projekcije implikatur,
 napredki v eksperimentalni pragmatiki.

Temeljna literatura in viri

Kadmon, Nirit. 2001. Formal Pragmatics: Semantics, Pragmatics, Presupposition, and Focus.
Oxford: Blackwell Publishers.
Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Levinson, S. 2000. Presumptive meanings: The theory of generalized conversational implicature. Cambridge, MA: MIT Press.
Sperber, D. in D. Wilson. (2004) "Relevance Theory" v G. Ward and L. Horn (ur.) Handbook of Pragmatics. Oxford: Blackwell, 607-632.
Potts, Christopher. 2005. The Logic of Conventional Implicatures: Oxford Studies in Theoretical Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Članki iz relevantnih znanstvenih revij, ki obravnavajo pragmatično področje.

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah (10%) • 2 domači nalogi (20%) • Pisni izpit iz celotne snovi predmeta (70%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185. [COBISS.SI-ID 1130491]
STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.
STATEVA, Penka. On the status of parasitic gaps in Bulgarian. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2005, vol. 13, no. 1, str. 137-155. [COBISS.SI-ID 1154811]
STATEVA, Penka. Possessive clitics and the structure of nominal expressions. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], Aug. 2002, vol. 112, no. 8, str. 647-690, doi: 10.1016/S0024-3841(01)00066-3. [COBISS.SI-ID 1150203]