Cilji in kompetence

 • Poglobljeno poznavanje analitičnega aparata.
 • Poznavanje sodobne skladenjske teorije in obeh vmesnikov – logične in fonetične oblike.
 • Medjezikovna raznolikost posamičnih skladenjskih pojavov.
 • Medjezikvona enotnost funkcionalnih projekcij.
 • Seznanjanje z osnovno literaturo.
 • Navajanje študentov k prepoznavanju zanimivih raziskovalnih tem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti te smeri. Pogoj za vpis je opravljen izpit pri predmetu Skladnja.

Vsebina

Predmet se bo posvečal številnim temam, ki predstavljajo osnove tvorbene slovnice. Poudarek bo na študiji premikov, grajenju skladenjske zgradbe in na povezovanju skladnje s semantičnim in fonološkim vmesnikom. Kar se tiče skladenjskih premikov je osrednje vprašanje narava ponavljajočega cikličnega premika oziroma bolj na splošno vprašanje lokalnostnih omejitev premikov, motivacija za A-premike in A'-premike. Obravnavali bomo podatke iz različnih jezikov ter pregledovali njihov doprinos k izgradnji jezikoslovne teorije.

Predvideni študijski rezultati

Študenti poglobijo svoje poznavanje skladenjskih pojavov. Seznanijo se z nekaj osnovnimi sodobnimi jezikoslovnim deli s področja skladnje. Sposobni so samostojnega prepoznavanja zanimivih jezikoslovnih tem, samostojnega iskanja relevantne literature, samostojnega raziskovalnega dela. Vse to dokažejo s seminarsko nalogo.

Temeljna literatura in viri

 • Adger, David. 2003. Core Syntax. Oxford University Press.
 • Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. MIT Press.
 • Hornstein, Norbert, Jairo Nunes, and Kleanthes Grohmann. 2005. Understanding Minimalism. Cambridge: Cambridge University Press
 • Članki iz različnih revij, predvsem iz Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Syntax, Lingua etc.
 • Izročki izdani pri predavanjih

Načini ocenjevanja

 1. Sodelovanje pri predavanjih (20%) 2. Seminarska naloga (80%)

Reference nosilca

Prof. dr. Franc Marušič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Njegovo osrednje raziskovalno področje je skladnja, pri čemer je večino svojega raziskovalnega dela opravil na slovenski skladnji.

Izbor člankov:
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-jun. 2007, letn. 55, št. 1/2, str. 223-247. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2007_1-2_15.pdf. [COBISS.SI-ID 700923]
MARUŠIČ, Franc. Some thoughts on phase extension to a single interface. Theor. linguist., 2007, vol. 33, no. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 637947]
MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On the intensional feel-like construction in Slovenian : a case of a phonologically null verb. Nat. lang. linguist. theory, vol. 24, no. 4, str. 1093-1159. [COBISS.SI-ID 589563]
LARSON, Richard K., MARUŠIČ, Franc. On indefinite pronoun structures with APs : reply to Kishimoto. Linguist. inq., 2004, vol. 35, no. 2, str. 268-287. [COBISS.SI-ID 472315]