Osnove umetne inteligence

Cilji in kompetence

Pregled raziskovalnega področja umetne inteligence.
Poznavanje temeljnih vprašanj ter načina dela v umetni inteligenci.
Poznavanje glavnih smeri razvoja umetne inteligence.
Zmožnost kritičnega ovrednotenja raziskovalnega dela ter sposobnost predložitve nove smeri raziskovanja.
Seznanjanje z osnovno literaturo.

Pridobljene kompetence:

Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju umetne inteligence.
Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

pregled umetne inteligence,
logika in načrtovanje,
strojno učenje,
Markovi procesi,
procesiranje naravnega jezika,
podatkovno rudarjenje.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov umetne inteligence.

Temeljna literatura in viri

Ertel, Wolfgang. 2011. Introduction to Artificial Intelligence. Springer.

Načini ocenjevanja

Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih; 1 ali 2 domači nalogi; pisni izpit iz celotne snovi predmeta.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.