Slovenščina kot tuji jezik I

Cilji in kompetence

Študent spoznava slovenski jezik od fonološke do skladenjsko besedilne ravni in se usposablja za uspešno komuniciranje v slovenskem jeziku.
Poudarek je na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnosti, in sicer komunikacijske, slušne, bralne in pisne.