Naši poklici

V nadaljevanju predstavljamo poklice, za katere izobražujemo na UNG in področja zaposlovanja omenjenih poklicev.

Fakulteta za znanosti o okolju

14

Okolje I. stopnja

Strokovni naziv: diplomirani okoljski tehnolog (UN)/ diplomirana okoljska tehnologinja (UN)
Opis programa: program in predmetnik

Okolje II. stopnja

Strokovni naziv: magister okoljskih ved oz. magistrica okoljskih ved
Opis programa: program in predmetnik

Temeljni cilj je izobraziti strokovnjake, ki so sposobni prevzeti dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih, ki zadeva okolje v različnih sektorjih gospodarstva, kot tudi na zakonodajnem in izvršilnem področju na državnem in lokalnem nivoju. Študij nudi trdno osnovo tudi vsem, ki bi se želeli ukvarjati z raziskovalno dejavnostjo s področja okolja.

Obenem je cilj oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter organizacijsko-ekonomske probleme v okolju. Od diplomanta zato lahko pričakujemo uspešno proučevanje in povezovanje odnosov med pojavi v okolju, naravnim okoljem in družbo pa tudi tehnologijo, organizacijo in ekonomiko, z namenom zagotavljanja sonaravnega razvoja. Sposoben je tudi vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki z različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju problemov okolja.


Poslovno-tehniška fakulteta

B87Y7066

Gospodarski inženiring I. stopnja

Strokovni naziv: diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka
Opis programa: program in predmetnik

Gospodarski inženiring II. stopnja

Strokovni naziv: magister gospodarski inženir/magistrica gospodarska inženirka
Opis programa: program in predmetnik

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja II.stopnja

Strokovni naziv: magister odprtega izobraževanja/magistrica odprtega izobraževanja
Opis programa: program in predmetnik

Temeljni cilj je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki imajo kar najbolj celosten vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in področja storitev ter so po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v proizvodnih podjetjih in storitveni dejavnosti. Študij usposobi diplomanta razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomanta se pričakuje strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov.

Diplomant je usposobljen za delo predvsem na naslednjih področjih:

 • upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov,
 • vodenje proizvodnih procesov v industriji,
 • trženje inženirskih storitev in industrijskih izdelkov,
 • snovanje, vodenje in vrednotenje investicijskih projektov,
 • snovanje strateških in operativnih razvojnih načrtov,
 • sodelovanje pri razvoju tehnoloških procesov,
 • nadzor računalniško podprtih sistemov.

Diplomanti se večinoma zaposlujejo v tako imenovanem srednjem managementu, kjer opravljajo dela vodje proizvodnje, vodje vzdrževanja, vodje komerciale, delajo pa tudi kot prodajni inženirji in podobno.


Fakulteta za naravoslovje

24.03.2022_15.11.23_REC

Fizika in astrofizika I. stopnje

Strokovni naziv: diplomirani fizik (UN)/diplomirana fizičarka (UN)
Opis programa:program in predmetnik

Fizika in astrofizika II. stopnje

Strokovni naziv: magistrica/magister fizike
Opis programa:program in predmetnik

Univerzitetni program prve stopnje Fizika in astrofizika je že v sami zasnovi raziskovalno usmerjen.
Poleg študentskih laboratorijev (Fizikalni laboratorij I – V), s katerimi se študenti srečujejo vsa leta študija, so študenti že na prvostopenjskem študiju vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo.

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje »Fizika in astrofizika« je izobraževanje strokovnjakov s področja astrofizike in fizike trdne snovi. Obe usmeritvi magistrantom omogočata tako nadaljevanje študija na doktorski stopnji kot zaposlitev v širokem spektru gospodarskih družb, ustanov in vladnih organov v Sloveniji in v tujini, bodisi zaradi specifičnih strokovnih znanj, bodisi zaradi sposobnosti uporabe matematičnih, računalniških in eksperimentalnih orodij, fizikalnega pristopa k reševanju problemov in sposobnosti dela in komuniciranja v mednarodnem okolju.

Znanost o materialih II. stopnja

Strokovni naziv: magistrica/magister fizike
Opis programa:program in predmetnik

Magistrski študijski program druge stopnje »Znanost o materialih« je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z varstvom intelektualne lastnine. Glede na učne vsebine vede o neživi naravi predstavljajo 60% in tehniške vede 40% programa. Študijski program omogoča celovit pregled in razumevanje mehanskih, električnih, magnetnih, optičnih in drugih lastnosti različnih tipov materialov ter njihovega načrtovanja, sinteze, karakterizacije, proizvodnje in uporabe. Laboratoriji in centri, ki izvajanje programa podpirajo, so bili v okviru OP7 RegPot projekta SUNGREEN izbrani za regionalno najbolj perspektivne na področju okoljskih znanosti in znanosti o novih materialih, predavatelji pa dosegajo na področjih, povezanih z raziskavami materialov, raziskovalne uspehe na svetovni ravni.

Namenjen je študentom, ki želijo pridobiti vrhunske kompetence in znanja na področjih poznavanja in možnosti razvoja različnih novih vrst funkcionalnih materialov, s poudarkom na okoljskih in energijskih aplikacijah.


Fakulteta za humanistiko

20170421_115905

Slovenistika I. stopnja

Strokovni naziv: diplomirani slovenist (UN) oziroma diplomirana slovenistka (UN)
Opis programa: program in predmetnik

Diplomant je sposoben razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti. Opravlja lahko dela na področju literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih ter jezikoslovnih raziskav, lektoriranja govornih in pisnih sporočil, učenja slovenščine na osnovnih in srednjih šolah (ta zaposlitev je mogoča po pridobitvi usposobljenosti z dodatnim pedagoškim modulom), učenja slovenščine kot tujega/drugega jezika, novinarskega in publicističnega ustvarjanja, uredniškega dela, v medijskih hišah, dokumentaristično delo, bibliotekarsko delo, na področju gledališke dejavnosti in animiranja na različnih področjih ljubiteljske kulture ter izobraževanja posebnih skupin učencev (odrasli, mlajši nezaposleni, …).

Slovenistika II. stopnja, smer literarne vede

Strokovni naziv: magister/magistrica slovenistike
Opis programa: program in predmetnik

Temeljni cilj je usposobiti strokovnjake, ki imajo kar najbolj celovit vpogled v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. Sposobni so poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju, znajo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa imajo osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju so zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z literarnovednimi vprašanji.

Slovenistika II. stopnja, smer jezikoslovje

Strokovni naziv: magister/magistrica slovenistike
Opis programa: program in predmetnik

Temeljni cilj študijskega programa Slovenistika, smer jezikoslovje, je usposobiti strokovnjake, ki imajo kar najbolj celovit vpogled v jezikoslovne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k jezikoslovju. Sposobni so poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju. Obvladajo več smeri preučevanja konkretnih problemov ter imajo osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju so zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem visokotehnološkem podjetju.

Digitalna humanistika II. stopnja

Strokovni naziv: magistrica/magister digitalne humanistike
Opis programa: program in predmetnik

Interdisciplinarni program Digitalna humanistika je magistrski študijski program II. bolonjske stopnje. V svoji interdisciplinarni zasnovi je po eni strani nadaljevanje in specializacija 3-letnih študijskih programov s področja humanistike. Po drugi strani je namenjen diplomantom računalništva in informatike, pri čemer na magistrski stopnji slušatelje usmerja v delo na področju digitalne humanistike. Študij je zaradi različnosti vpisanih diplomantov 3-letnih programov zasnovan kot metodološka refleksija in projektno naravnan, nadgrajuje predmetno-specifične kompetence dodiplomskega študija v kontekstu novih informacijskih tehnologij ter sprememb, ki so jih povzročile v družbi in kulturi. Horizontalno se študijski program povezuje z magistrskimi študiji humanistike in računalništva/informatike (v okvirih izbirnih predmetov).

Kulturna zgodovina I. stopnja

Strokovni naziv: diplomirani zgodovinar (UN) oziroma diplomirana zgodovinarka (UN)
Opis programa: program in predmetnik

Cilj izobraževanja je oblikovati diplomanta/magistra kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja kulturne zgodovine kot samostojne in enkratne pojave. Od diplomanta lahko pričakujemo uspešno preučevanje kulturnozgodovinskih vprašanj v odnosu do splošnih in specifičnih pojavov, ki so še posebej izraziti na stičišču različnih kulturnih in nacionalnih prostorov. Diplomant je sposoben vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju praktičnih in raziskovalnih problemov na področju kulturne zgodovine. Usposobljen je tudi za samostojno aplikativno delo.

Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Strokovni naziv: Master of Arts in Migration and Intercultural Relations
Opis programa: program in predmetnik

Temeljni cilj mednarodnega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi je usposobiti izvedence, ki so s pomočjo pridobljenega teoretičnega, metodološkega in empiričnega znanja s poudarkom na interdisciplinarnih pristopih in transkulturnih vidikih migracij pripravljeni na vodenje oziroma samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov. Ker poleg tega dobijo vpogled tudi v praktično delo z migranti v medkulturnem kontekstu, so sposobni kritično ovrednotiti obstoječe migracijske študije ter aktualne prakse in strategije v okviru migracijskih in integracijskih politik. S pridobljenimi izvedenskimi znanji za načrtovalno, usklajevalno in ocenjevalno delo na tem področju lahko suvereno sooblikujejo in uresničujejo strategije formalnopravnega in praktičnega urejanja medkulturnih odnosov, povezanih z migracijami.


Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Trgatev v vinogradu__Casarsa

Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Strokovni naziv: diplomirana/diplomiran inženirka/inženir vinogradništva in vinarstva (VS)
Opis programa: program in predmetnik

Diplomanti po končanem programu samostojno in celostno, ob določenih praktičnih izkušnjah, obvladajo naslednja delovna področja:

 • vinogradniške tehnologije,
 • trsničarstvo in selekcijo vinske trte,
 • integrirano in ekološko pridelavo grozdja,
 • vinarske tehnologije,
 • analizne metode v vinarstvu,
 • trženje vina,
 • vodenje evidenc.

Diplomanti študija imajo možnosti zaposlovanja:

 • na vinogradniško-vinarskih kmetijah,
 • v zadružnih oz. proizvodnih vinskih kleteh,
 • v trsnicah,
 • v laboratorijih za analizo vina,
 • v kmetijsko svetovalnih službah,
 • v strokovnih pedagoških poklicih,
 • v poklicih, vezanih na prodajo in promocijo vina,
 • v gostinstvu, enotekah.

Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Strokovni naziv: magister oz. magistrica vinogradništva in vinarstva
Opis programa: program in predmetnik

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje je dvoleten, interdisciplinaren študijski program, ki omogoča pridobitev znanja za obvladovanje in razumevanje sodobnih in trajnostno naravnanih tehnologij pridelave in predelave grozdja ob razumevanju vseh vpletenih agro-ekoloških, fizioloških, rastlinsko-patoloških, kemijskih in mikrobioloških procesov, kot tudi uporabnih tehnologij moderne biotehnologije rastlin in vinske trte. Z izbirnimi predmeti, ki so predvideni tako v 1. kot tudi v 2. letniku pa lahko študentje predvidena obvezna znanja poglobljeno specializirajo na izbranih področjih povezanih z vinogradništvom in vinarstvom, kot so gnojenje in rodovitnost tal, podnebne spremembe in njihov vpliv na vinogradništvo in vinarstvo, rastlinska ekofiziologija, metabolomika, rastlinske bioaktivne spojine, daljinsko zaznavanje v kmetijstvu, agroturizem ali na področju upravljanje kmetijskih gospodarstev.


Akademija umetnosti

Zvočni Haiku - Mentor Boštjan Perovšek in Ivan Antić

Digitalne umetnosti in prakse I. stopnja

Strokovni naziv: diplomantka/diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS)
Opis programa: program in predmetnik

Medijske umetnosti in prakse II. stopnja

Strokovni naziv: magistrica/magister medijskih umetnosti in praks
Opis programa: program in predmetnik

Diplomanti/magistri se lahko zaposlijo v medijskih (tv, internet, elektronsko in tiskano časopisje) in produkcijskih hišah, oglaševalskih agencijah, arhitekturnih birojih, galerijah, muzejih, arhivih ipd., skratka tam, kjer se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo videa, filma, fotografije, grafičnih uporabniških vmesnikov, animacije, animiranega filma in animirane grafike ali vse to uporabljajo kot sekundarna, predstavitvena sredstva. Nekateri izmed profilov sodijo med deficitarne poklice, npr. avtor večpredstavnosti in filmski animator, kar pomeni, da so na trgu dela še posebej iskani.

Diplomanti z bolj izraženim individualno kreativnim potencialom se seveda lahko preizkušajo kot samozaposleni v kulturi, kot avtorji na področju sodobne umetnosti, avtorji filmov in animiranih filmov, samostojni fotografi ali avtorji večpredstavnosti.


Fakulteta za podiplomski študij

6Fizika

Znanosti o okolju III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Okolje je področje, ki zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Kot posledica pomanjkanja strokovnjakov s primernim multidisciplinarnim znanjem se med glavnimi težavami pri reševanju problemov okolja pojavlja sodelovanje med strokovnjaki z izrazito naravoslovno usmerjenim znanjem na eni strani ter upravljalci, odvetniki in sorodnimi kadri na drugi strani. Temeljni namen študija je izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem.

Fizika III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Diplomanti doktorskega študijskega programa Fizika se lahko zaposlijo v raziskovalnih institutih in univerzah, kjer bodo sledili akademsko znanstveno kariero na področju fizikalnih znanosti. V industrijskih razvojnih oddelkih lahko prevzemajo najvišje vodstvene funkcije na področju vsebinskih vprašanj razvoja novih tehnologij in izdelkov ter strateških usmeritev podjetja.

Materiali III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Doktorski študijski program Materiali je usmerjen interdisciplinarno, raziskovalno in k potrebam industrijskega razvoja. Omogoča pridobitev znanj in veščin za oblikovanje različnih osnovnih tipov materialov od njihove sinteze do karakterizacije in razumevanja odnosa med strukturo, lastnostmi materiala ter njegovim delovanjem.

Kognitivne znanosti jezika III.stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Program študentom zagotavlja izobrazbo in usposabljanje v jedrnih področjih formalne jezikoslovne teorije, skladnje, semantike in fonologije – vse v okvirih generativne slovnice. Poleg tega program nudi izbor predmetov, ki se ukvarjajo s sodobnimi trendi v fonologiji, skladnji, semantiki, pragmatiki, psiho- in nevrolingvistiki in računalniškem jezikoslovju.

Krasoslovje III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Po končanem študiju se lahko pridobljeno znanje uporabi v institucijah, ki se ukvarjajo z raziskavami krasa, in v takih, ki z njim gospodarijo in upravljajo. Temeljni cilj študija je izobraževanje dveh tipov krasoslovcev. Prvi je krasoslovec raziskovalec, ki je sposoben samostojno raziskovati kras in kraške pojave z najrazličnejših vidikov in za najrazličnejše potrebe. Drugi pa je krasoslovec uporabnik oziroma upravljalec, ki zna vse znanje o krasu ožje usmerjenih strokovnjakov uporabiti za najrazličnejše uporabne namene (gospodarstvo, izobraževanje, varstvo).

Študiji kulturne dediščine III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Program temelji na interdisciplinarnem združevanju gradbeno-arhitekturnega in ekonomsko pravnega znanja, ki strukturno dopolnjujeta teoretske vidike konservatorstva. Študij se izvaja v okviru dveh specialističnih usmeritev: tehnike in materiali, ekonomika in upravljanje. Cilj usmeritve tehnike in materiali je izobraževanje strokovnjakov, ki so s teoretsko praktičnega vidika visoko kvalificirani v tehničnem znanju na področjih: poznavanja strukturnih značilnosti in lastnosti historičnih materialov ter tehnologij, uporabe diagnostičnih postopkov in izbire tipologij posegov ter organizacije gradbišča. Cilj usmeritve ekonomika in upravljanje je izobraževanje strokovnjakov na področjih ekonomike kulture in umetnosti ter upravljanja kulturne dediščine, za razvoj trajnostnih politik na področju zaščite ter na področju valorizacije kulturne dediščine.

Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Podiplomski program bodočim doktorjem znanosti nudi vsa potrebna znanja za natančno razumevanje znanstvenega pristopa na področju bioznanosti, razvoj samostojnega razmišljanja in kritične ocene ter razvoj osebne odgovornosti in sposobnosti odločanja. Program omogoča kvalitetno izobraževanje mladih strokovnjakov, ki pridobljena znanja lahko koristijo na različnih področjih. Kot molekularni biologi lahko delujejo v zdravstvu, prehrambeni industriji in varstvu okolja, kot biotehnologi pa znanja o novih in naprednih tehnologijah uporabijo na področju industrijske produkcije človeku koristnih proizvodov.

Humanistika III. stopnja

Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik

Štiriletni doktorski študijski program Humanistika odpira tri raziskovalna področja: literarne vede (vključno z digitalno humanistiko), migracije in medkulturni odnosi in zgodovina. Med drugim podpira tudi iz bogate kulturne dediščine naše regije izhajajoče raziskovalne teme (npr. čezmejna literatura). Delali boste v mednarodnem okolju, majhnih skupinah, s prilagojenim urnikom glede na vaše druge (službene) obveznosti.