Digitalne umetnosti in prakse - dodiplomski program

Vas vznemirja ustvarjanje gibljivih slik, torej filma, videa, animacije? Pripovedovanje zgodb z avdio-vizualnimi sredstvi? Animiranje risbe in predmetov? Snemanje, montiranje? Fotografiranje? Ustvarjanje z mobilnimi in spletnimi tehnologijami? Bi želeli, da kaj od tega postane vaš poklic? Visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse vam pod mentorstvom vidnih domačih ustvarjalcev ter številnih gostujočih predavateljev iz tujine v štirih izbirnih modulih ponuja prav to.

Študijski program:Digitalne umetnosti in prakse - dodiplomski
Študijsko področje:umetnost
Šifra programa:1DUP
Stopnja programa:Prva stopnja stopnja visokošolski strokovni
Ime listine:diploma
Strokovni naslov:diplomantka/diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS)
Okrajšava naslova:dipl. dig.um.pr. (VS)
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. Boštjan Potokar
Direktorica programa:prof. Rene Rusjan
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse (DUP) omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih:

 • Animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah)
 • Videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video)
 • Fotografija (avtorska, funkcionalna/scenska, reportažna)
 • Novi mediji (kreativna raba novih tehnologij)

Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu ponuja več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, (interaktivni) instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video- in TV-produkcija, animirana in videografika, navidezna resničnost, spletna umetnost. Program DUP omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. Metodika študija omogoča, da študent kot prihodnji diplomant in profesionalec svoje potenciale razvija naprej, praktične veščine, ki jih obvlada, pa mu hitreje pomagajo do zaposlitve, kar večina izkoristi že med študijem.

Program išče ravnotežje med različnimi disciplinami, ki se križajo pri ustvarjanju kreativno-umetniških projektov, katerih stična točka je kreativna uporaba digitalih medijev in tehnologij. Ob tem tudi raziskuje različne rabe umetnosti v sodobni družbi in različne možnosti rabe kreativno-umetniških principov in metod v drugih disciplinah, od družboslovnih in humanističnih do naravoslovnih znanosti. Struktura programa bo razdeljena na štiri nosilne izbirne module, ki bodo podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi.

Taka struktura omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje pa lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. To odpira široko polje izbir bodočih poklicev in vlog: od avtorjev (v smislu avtorja celostnega umetniškega dela, animiranega filma ali umetniške instalacije, fotografskega ali spletnega projekta) do profesionalnih sodelavcev interdisciplinarnih kreativnih skupin (ustvarjalec virtualnih prostorov, animacij za mobilno telefonijo ali interaktivnih aplikacij, video poročevalec za spletno TV, reportažni, modni, industrijski fotograf, direktor fotografije v video filmu, kreator ozadij za animirane filme, animator likov...).

Program Digitalne umetnosti in prakse je zasnovan tako, da skozi izbiro ter vertikalne in horizontalne povezave poleg študija v štirih nosilnih modulih podanih medijev (animacija, video, fotografija, novi mediji) omogoča raziskovanje v treh kontekstualnih okoljih: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu odpira več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, instalativni projekti, video prispevki za spletne TV produkcije, animirana in video grafika, virtualna okolja.

Trajanje in kreditni sistem študija

Študij traja tri leta, študent v vsakem letu zbere po 60 točk, do zaključka študija torej 180 točk ECTS. Program je zasnovan po kreditnem sistemu ECTS, kar omogoča vključevanje študijskega programa v kreditni sistem študija v Sloveniji in tujini.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS.

Možnost zaposlovanja

Diplomantke in diplomanti Akademije umetnosti, programa Digitalne umetnosti in prakse se bodo lahko zaposlovali v medijskih (tv, internet, elektronsko in tiskano časopisje) in produkcijskih hišah, oglaševalskih agencijah, arhitekturnih birojih, galerijah, muzejih, arhivih ipd., skratka tam, kjer se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo videa, filma, fotografije, grafičnih uporabniških vmesnikov, animacije, animiranega filma in animirane grafike ali vse to uporabljajo kot sekundarna, predstavitvena sredstva. Nekateri izmed profilov sodijo med deficitarne poklice, npr. avtor večpredstavnosti in filmski animator, kar pomeni, da so na trgu dela še posebej iskani.

Diplomantke in diplomanti z bolj izraženim individualno kreativnim potencialom se bodo verjetno lažje izražali kot samozaposleni v kulturi in tako sodelovali pri izbranih produkcijah in projektih, ali kot avtorji na področju sodobne umetnosti, avtorji filmov in animiranih filmov, samostojni fotografi ali avtorji večpredstavnosti.

Vpisni pogoji

 1. Splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu; ali tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
 2. Preizkus nadarjenosti za študij na programu Digitalne umetnosti in prakse.

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim bo komisija za študijske zadeve priznala vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in ustrezajo tudi posebnim merilom za vpis iz točke 2.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim bo komisija za študijske zadeve priznala vsaj 102 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu in ustrezajo tudi posebnim merilom za vpis iz točke 2.

Ob omejitvi vpisa se upošteva:

 • uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5% točk

Preizkus nadarjenosti:

 • Mapa:
  • portfolio (naj dokazuje kandidatovo nadarjenost ter stopnjo poznavanja medija in tehnik. Vsebina mape se definira za vsako študijsko leto posebej),
  • motivacijsko pismo z biografijo (pismo z biografijo govori o kandidatovi dotedanji dejavnosti v mediju in izven ter odkriva motive, ki jo ali ga vodijo pri izbiri študija in poklicne poti)
 • Razgovor (preverili bomo istovetnost avtorstva predloženih izdelkov, kandidatovo sposobnost dojemanja in izražanja misli ter zrelost za študij. Kandidat lahko po razgovoru dobi še dodatno ustvarjalno nalogo.)

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa je oblikovati študentke in študente v samostojne kreativne osebnosti, ki bodo na svojih področjih delovali bodisi kot samostojni ustvarjalci ali kot člani kreativnih ekip; ki bodo kot profesionalci suvereno delovali znotraj svojega ožjega področja in bili hkrati tudi široko razgledani, dobro seznanjeni in kritično naostreni akterji v svetu sodobnih tehnologij in umetnosti, trga, informacijskih medijev in sodobne družbe.

Študentom bomo posredovali strokovna znanja, ki jim bodo omogočala uspešno delo na področju kreativnega dela znotraj digitalnih umetnosti in praks, upoštevajoč dejstvo, da se prav tu tehnologije najhitreje razvijajo, torej je velik poudarek na vzpodbujanju študentove mobilnosti, samoiniciativnosti, uporabi različnih virov znanja, kritičnem pogledu ter zavedanju o pomenu permanentnega doizobraževanja in samostojnega učenja.

Nenazadnje je eden temeljnih ciljev programa študenta opremiti z znanji, ki mu bodo omogočila uspešno komuniciranje z drugimi strokovnjaki različnih profilov, razviti odnos in odgovornost do svojega dela, sodelavcev, naročnika ali gledalca/uporabnika.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem študiju bodo imeli kandidati možnost vključevanja v dodiplomske univerzitetne programe ali nadaljevanja študija na magistrskih programih druge stopnje, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Moduli kreativno-umetniških vsebin: ustvarjalne naloge in izpit, predstavitev projekta;
 • Moduli kreativno-tehničnih vsebin: vaje in izpit;
 • Moduli zgodovinsko-kritičnih vsebin: pisni ali ustni izpiti in seminarske naloge;
 • Študent zaključi študij z zagovorom diplomskega dela pred tričlansko komisijo.

1. letnik

Modul : Nosilni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
1 - Animacija I 60 6
2 - Videofilm I 60 6
3 - Fotografija I 60 6
4 - Novi mediji I 60 6

Modul : Podporni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
5 - Digitalni praktikum I 225 16
6 - Kreativni praktikum I 120 8

Modul : Splošni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
7 - Sodobne umetniške prakse I 40 4
8 - Zgodovina in teorija umetnosti in medijev I 80 8

2. letnik

Modul : Nosilni moduli

Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
1 - Animacija II 120 14
2 - Videofilm II 120 14
3 - Fotografija II 120 14
4 - Novi mediji II 120 14

Modul : Podporni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
5 - Digitalni praktikum II 100 10
6 - Kreativni praktikum II 100 8
X - Izbirne vsebine I 100 8

Modul : Splošni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
7 - Sodobne umetniške prakse II 100 10
8 - Zgodovina in teorija umetnosti in medijev II 100 10

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Diplomsko delo - 16

Modul : Nosilni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
10 - Videofilm III - D - 16
11 - Fotografija III - D - 16
12 - Novi mediji III - D - 16
13 - Sodobne umetniške prakse III - D - 16
9 - Animacija III - D - 16
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
1 - Animacija III 50 4
2 - Videofilm III 50 4
3 - Fotografija III 50 4
4 - Novi mediji III 50 4
7 - Sodobne umetniške prakse III/NM 50 4

Modul : Podporni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
5 - Digitalni praktikum III 75 6
6 - Kreativni praktikum III 50 4
X - Izbirne vsebine II 125 10

Modul : Splošni moduli

Obvezni predmeti Ure ECTS
7 - Sodobne umetniške prakse III 80 10
8 - Zgodovina in teorija umetnosti in medijev III 70 10