Digitalna humanistika, interdisciplinarni podiplomski magistrski študijski program

Študijski program:Digitalna humanistika, interdisciplinarni magistrski študijski program
Študijsko področje:humanistika, računalništvo in informatika ter vizualne in multimedijske komunikacije
Šifra programa:2DH
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naslov:magistrica/magister digitalne humanistike
Okrajšava naslova:mag. dig. hum.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Peter Purg

Opis programa

Information in English. >>

Interdisciplinarni program Digitalna humanistika je magistrski študijski program II. bolonjske stopnje. V svoji interdisciplinarni zasnovi je po eni strani nadaljevanje in specializacija 3-letnih študijskih programov s področja humanistike. Po drugi strani je namenjen diplomantom računalništva in informatike, pri čemer na magistrski stopnji slušatelje usmerja v delo na področju digitalne humanistike. Študij je zaradi različnosti vpisanih diplomantov 3-letnih programov zasnovan kot metodološka refleksija in projektno naravnan, nadgrajuje predmetno-specifične kompetence dodiplomskega študija v kontekstu novih informacijskih tehnologij ter sprememb, ki so jih povzročile v družbi in kulturi. Horizontalno se študijski program povezuje z magistrskimi študiji humanistike in računalništva/informatike (v okvirih izbirnih predmetov).

Program vzpostavlja ravnotežje med humanistiko in računalništvom, ki sta na metodološki ravni različna. Osredotoča se na fundamentalne spremembe v človeškem samorazumevanju, ki se pojavljajo z rabo telekomunikacij in računalniško obdelavo podatkov. Dvema disciplinarnima poudarkoma je dodan tudi sorazmerno manjši delež vsebin s področja vizualnih komunikacij, ki so praviloma del načrtovanja uporabniških vmesnikov.

Interdisciplinarni program na Univerzi v Novi Gorici izvaja Fakulteta za humanistiko v sodelovanju s Poslovno-tehniško fakulteto in Akademijo umetnosti.

Izvajanje programa se prilagaja kompetencam, ki jih je študentka ali študent pridobil na dodiplomskem študiju, hkrati pa posebno pozornost namenja refleksiji interdisciplinarnega sodelovanja. Tečeta dve vzporedni liniji, ki se vedno bolj povezujeta.

Diplomant računalništva Diplomant humanistične smeri
1. letnik
Uvod v digitalno humanistiko Uvod v digitalno humanistiko
Humanistika Računalniško programiranje
Grafično oblikovanje (Izbire v praksi) Grafično oblikovanje (Izbire v praksi)
IZBIRNI PREDMET (računalništvo) IZBIRNI PREDMET (humanistika)
Reprezentacija in interpretacija kompleksnih okolij Reprezentacija in interpretacija kompleksnih okolij
Digitalni viri in baze podatkov Digitalni viri in baze podatkov
Video in gibljiva grafika Video in gibljiva grafika
IZBIRNI PREDMET (humanistika) IZBIRNI PREDMET (humanistika)
2. letnik
Informacijska grafika Informacijska grafika
IZBIRNI PREDMET (humanistika) IZBIRNI PREDMET (računalništvo)
IZBIRNI PREDMET (računalništvo) IZBIRNI PREDMET (računalništvo)
IZBIRNI PREDMET (humanistika) IZBIRNI PREDMET (humanistika)
IZBIRNI PREDMET IZBIRNI PREDMET

Predstavitveni letak

Vpisni pogoji

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij humanistike ali računalništva in informatike. Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem, naslovijo prošnjo za vpis na Komisijo za študijske zadeve programa Digitalna humanistika Fakultete za humanistiko. Zbrati morajo 120 ECTS bodisi s področja humanistke bodisi področja računalništva in informatike. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 ECTS. Če komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu nad 30 ECTS, jih morajo kandidati v deležu, ki presega 30 ECTS, opraviti pred vpisom v prvi letnik, ostalo pa pred vpisom v drugi letnik. Če je obseg dodatnih študijskih obveznosti do vključno 30 ECTS, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v drugi letnik. Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Temeljni cilji študija

Cilj izobraževanja po predlaganem programu je oblikovati diplomante v strokovno celovite osebnosti, ki so sposobne razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja na sopotju vsesplošne digitalizacije kulture in metod humanističnih ved. Usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli hkrati vpogled v humanistično raziskovanje in metodološko problematiko, vpogled in pregled nad računalništvom in informatiko, posebej z vidika vpetosti računalniško podprtih postopkov v sodobno komuniciranje, prakse reprezentacije, kulturo in humanistične raziskave, in ki bodo razvili tudi občutljivost za transverbalne, večpredstavnostne načine komuniciranja v novih medijih. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega strokovnega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem podjetju in/ali organizaciji, ki deluje na področju humanistike z računalniškimi in večpredstavnostnimi orodji.

Interdisciplinarnost študija se kaže premičnem poudarku v okvirih spektra kompetenc, ki so rezultat študija – vsi študentje bodo poglobljeno razumeli metodološko problematiko interdisciplinarnega področja digitalne humanistike, kar je temeljni cilj programa, razlike med njimi pa bodo bodisi na ravni kompetenc v okvirih posamezne veje humanistike, saj bodo znanja in spretnosti 3-letnega študija nadgrajene v ustreznih izbirnih predmetih, bodisi glede na to, ali je slušatelj doštudiral 3-letni program računalništva in informatike ali pa prihaja iz predhodnega študija veje humanistike.

Drugi temeljni cilj magistrskega programa je izobraževanje in vzgoja študenta za delo v interdisciplinarnih skupinah, v katerih sodelujejo strokovnjaki iz ved in znanosti, ki sodijo v različne metodološke paradigme in ne delijo temeljnih raziskovalnih predpostavk.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.