Nadzor kakovosti grozdja in vina

Cilji in kompetence

Študent dopolni svoje znanje enologije z načinom spremljanja dozorevanja grozdja
zaradi določitve roka trgatve grozdja in načinom kontrole grozdja namenjenega
predelavi v vrhunsko vino. Seznani se tudi s pogoji, ki jih mora glede kakovosti in
označevanja izpolnjevati vino v proizvodnji in prometu (kemijsko in senzorično analizo vina).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje kemije.

Vsebina

PREDAVANJA

• spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridelave grozdja in vina, spremljanje dozorevanja grozdja,

• določanje zrelosti grozdja z določitvijo mase 100 jagod, sladkorne stopnje, skupnih titracijskih kislin, pH, puferne kapacitete, vinske in jabolčne kisline,

• izdajanje dovoljenj za dosladkanje grozdja in vina, določanje roka trgatve,

• pogoji, ki jih mora grozdje doseči za predelavo v vrhunsko vino in vrhunsko vino posebne kakovosti,

• analiziranje grozdja in vina ter razvrščanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina po kakovosti ocenjevanja (laboratorijske analize in organoleptična ocena),

• izdajanje odločb o ocenitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

VAJE

Pri terenskih vajah si bodo študentje ogledali akreditiran enološki laboratorij in degustacijsko sobo.

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada spremljanje dozorevanje grozdja, določitev roka za trgatev, postopke za kontrolo grozdja in vina, ki je namenjeno predelavi v vrhunsko vino. Seznani se z delom v akreditiranem enološkem laboratoriju, z izdajanjem odločb o kakovosti vina, dosladkanju grozdja in vina ter pridobi vsa znanja o o nacioanlnih predpisih glede označevanja in kakovosti vina, ki je namenjeno prodaji.

Temeljna literatura in viri

• Boulton, R.B.; Singleton, V.L.; Bisson, L.F.; Kunkee, R.E. 1996. Principles and Practices of Winemaking. New York, Chapman & Hall, 604 s. Katalog E-gradivo
• Kmetijstvo in razvoj podeželja E-gradivo
• Veljavni Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina in vsi pravilniki, ki izhajajo iz njega: E-gradivo
• Iland P. in dr. (2021). Techniques and methods for chemical, physical and sensory analyses and tests of grapes and wine.
• Iland P in dr. (2021). Theory and concepts of chemical, physical and sensory analyses and tests of grapes and wine
• Prosojnice in spletne učilnice (MiTeam in Moodle)

Načini ocenjevanja

Pisni izpit iz predavane snovi.

Reference nosilca

Nosilka predmeta je izredna profesorica za področje Živilska tehnologja za Univerzi v Novi Gorici in dekanja Fakultete za vinogradništvo in vianrstvo.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.