Vinski destilati, sadna vina in drugi produkti na osnovi grozdja in vina

Cilji in kompetence

Študentje se seznanijo s strokovnimi podlagami predelave sadja in grozdja v različne produkte, ki so lahko pomembna dopolnitev predelave grozdja v vino na kmetiji. Spoznali bodo tehnologije pridelave vinskih žganj iz vina, droži in tropin, tehnologije za pridelavo grozdja v sok, pridelavo pijač na osnovi grozdnega soka in vina, pridelavo sadnih vin, pridelavo rozin in predelavo grozdnih pešk v olje. Poleg tehnologij, potrebnih lastnosih vhodne surovine, predobdelavo surovine, naprav za pridelavo bodo spoznali tudi fizikalno kemijske lastnosti teh produktov, kontrolne parametre, zakonodajne zahteve, zakonodajne razvrstitve produktov, označevanje, hranjenje, načine pakiranja in tudi senzorične lastnosti produktov, ki se nahajajo na trgu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni zahtevano.
Predmet je povezan tudi z vsebinami ostalih predmetov iz področji: vinogradništvo, vinarstvo, mikrobiologija ter enološka kemija.

Vsebina

PREDAVANJA

V okviru predavanj bodo študentje spoznali različne tehnologije (zgodovina+ najnovejši trendi) pri:

Tehnologija pridelave destilatov na osnovi grozdja, tropin, droži, vina
Tehnologija pridelave in predelave grozdnega soka
Tehnologije pijač na osnovi vina ali grozdnega soka
Tehnologije pridelave dealkoholiziranih vin
Tehnologija pridelave rozin
Tehnologija pridelave olja grozdnih pešk
Tehnologija pridelave sadnih vin v EU in drugje po svetu.

Študentje bodo spoznali tudi povezano nacionalno in EU zakonodajo, razvrstitev produktov, označevanje, načine pakiranja, možne napake in bolezni produktov in pričakovane senzorične lastnosti produktov izbranih tehnologij.

VAJE

Na vajah študentje praktično spoznajo:
- različne vrste žganja, napake vonja in okusa žganj ter degustiranje žganj. Opravijo tudi laboratorijske analize različnih vrst žganj.
- Različna sadna vina, napake in bolezni sadnih vin, njihove okuse in senzorične lastnosti, opravijo tudi laboratorijske analize različnih sadnih vin
- Osnovne analize kakovosti grozdnega soka in grozdnih koncentratov
- Spoznajo različne pijače na osnovi vina in grozdnega soka, dealkoholizirana vina – njihove kemijske in senzorične lastnosti

Na terenskih vajah se študentje praktično seznanijo s različnimi tehnologijami pridelave destilatov na osnovi grozdja in vina, pridelavo sadnih vin, grozdnega soka in pridelavo grozdnega koncentrata in tudi tehnologije pridelave olja groznih pešk

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- Različnih tehnologij za pridelavo različnih produktov na osnovi grozdja in vina ter kemijske in senzorične karakteristike teh produktov – zgodovina in najnoveši trendi
- Poznavanje tehnologije sadnih vin – zgodovina in najnovejši trendi
- Poznavanje tehnologije pridelave destilatov vina, tropin, droži
- Poznavanje pridelave olja grozdnih pešk
- Seznanjenje z aktualno zakonodajo glede dovoljenih tehnoloških postopkov, kakovostnih parametrov, označevanja živil, pakiranja, senzoričnih lastnosti živil
- Razumevanje in poznavanje osnovih fizikalno-kemijskih metod za določanje kakovosti izbranih produktov

Temeljna literatura in viri

• Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS)
• Pravilnik o žganih pijačah (Uradni list RS)
• Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS)
• Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov (Uradni list RS)
• Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi (Uradni list RS)
• International Standard for Labelling Spirituous Beverages of Vitivinicultural Origin E-gradivo
• Definition of the vitivinicultural products by code sheet E-gradivo
• Nikićević in Paunović, 2013: Tehnologija jakih alkoholnih pića
• Piggot J, 2011: Alcoholic Beverages: Sensory Evaluation and Consumer Research Katalog
• Sinha NK, Sidhu JS, Barta J, Wu JSB, Cano MP, 2012: Handbook of Fruits and Fruit Processing, Second Edition
• Maria R. Kosseva , Edited by V.K. Joshi , Edited by P.S. Panesar, 2016. Science and Technology of Fruit Wine Production.
• Ostala literatura bo povzeta iz strokovnih revijah in znanstvenih člankov.
• Miteam učilnica

Načini ocenjevanja

Vaje 30%, seminar 30%, izpit 40%

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje Živilska tehnologija.

Njene reference in strokovna dejavnost.