Člani skupine

raziskave-vina

O članih Centra za raziskave vina

Lemut

doc. dr. Melita Sternad Lemut - Vodja Centra za raziskave vina

E-pošta: melita.sternad.lemut@ung.si
Tel: 05 9099 703
Bibliografija
CV

Biografija: Dr. Melita Sternad Lemut je leta 1992 diplomirala s področja vinarstva na Oddelku za Živilsko tehnologijo Biotehniške Fakultete v Ljubljani. Po študiju se je praktično izobraževala na vinogradniško-vinarskih posestvih (ZDA, Švica) in sprva delala na področju industrijskih raziskov (R&D; Nestle, Švica) v tujini. Po vrnitvi v Slovenijo sta z bivšim možem ustvarila lastno vinogradniško-vinarsko posestvo z blagovno znamko Tilia. Leta 2006 se je Univerzi v Novi Gorici pridružila kot predavateljica na Visoki šoli za Vinogradništvo in vinarstvo. Leta 2009 je na isti Univerzi vpisala doktorski študij na Podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju, ki ga je zaključila v februarju 2014. Je ena od iniciatorjev ustanovitve Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici.

Vloga: Melita je na Univerzi v Novi Gorici vključena v pedagoško in raziskovalno delo. Od leta 2009 do 2011 je opravljala delo direktorice dodiplomskega študijskega programa Vinogradništvo in vinarstvo. V avgustu 2014 je prevzela vodenje Centra za raziskave vina.

Raziskovalno področje: Polifenoli grozdja in vina / Sekundarni metabolizem v interakciji med trto in okoljem / Trajnostni pristopi v vinogradništvu / Aplikacije metabolomike / Alternativni tehnološki postopki v vinarstvu


branka-mozetic-vodopivec

izr. prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, višja znanstvena sodelavka

E-pošta: branka.mozetic@ung.si
Tel: 05 9099 700
Bibliografija

Biografija: Dr. Branka Mozetič Vodopivec je leta 1998 diplomirala na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani na Oddelku za živilstvo. Po diplomi je dve leti in pol delala v podjetju Fructal d.d. (Ajdovščina) kot razvojna tehnologinja, od leta 2000 pa kot mlada raziskovalka na Univerzi v Novi Gorici (Laboratorij za raziskave o okolju). Leta 2004 je postala doktorica živilskih znanosti na Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani in nato asistentka in podoktorska sodelavka Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici in sicer do leta 2008, ko je postala članica Centra za raziskave vina. V letih 2004 do 2012 je večkrat gostovala na Oddelku za kemijo in biologijo Univerze Roskilde (Danska), leta 2010 pa je kot postdoktorska sodelavka pol leta preživela na Norveškem (Bioforsk Vest, Ullensvang).

Vloga: Branka je znanstvena sodelavka in članica Centra za Raziskave vina ter izredna profesorica s področja Živilska tehnologija. Od septembra 2011 je dekanja Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: Rastlinski fenoli v češnjah, slivah, oljkah, jabolkih in grozdju / Vpliv pridelovalnih in skladiščnih tehnik na kopičenje fenolov v sadju in grozdju / Fenoli in antioksidativni potencial stranskih produktov pridelave oljčnega olja in vina / Določanje potvorb in izvora jabolčnika.


marusa-pompe-novak

prof. dr. Maruša Pompe Novak, znanstvena svetnica

E-pošta: marusa.pompe.novak@nib.si
Tel: 05 923 28 03 (NIB)
Tel: 05 9099 702 (Dvorec Lanthieri, UNG)
Bibliografija

Biografija: Dr. Maruša Pompe Novak je leta 1996 diplomirala na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in leta 1997 pridobila še naziv profesorica biologije. Leta 1999 je na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani magistrirala, kjer je nato leta 2002 tudi doktorirala. Trenutno ima naziv izredna profesorica za področje Biotehnologija.

Vloga: Maruša je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer od leta 2004 vodi Infrastrukturni center Planta, dodatno pa je zaposlena tudi na Univerzi v Novi Gorici, kjer je od leta 2009 vodja raziskovalne skupine Center za Raziskave Vina ter kjer na Študijskem programu prve stopnje Vinogradništvo in vinarstvo in Podiplomskem študijskem programu Molekularna genetika in biotehnologija opravlja pedagoško delo.

Raziskovalno področje: Raziskave rastlinske biotehnologije in patologije rastlin / Interakcija krompirja in vinske trte z virusi / Razvoj novih molekularnih diagnostičnih metod in različnih orodij sistemske biologije / Preučevanje biološke raznovrstnosti rastlinskih virusov / Elektronska mikroskopija.


lorena-butinar

doc. dr. Lorena Butinar, znanstvena sodelavka

E-pošta: lorena.butinar@ung.si
Tel: 05 9099 702
Bibliografija
CV

Biografija: Dr. Lorena Butinar je začela z raziskovalnim delom na področju mikrobiologije gliv (univ. dipl. biol.) in nadaljevala z mikrobiologijo vina, s poudarkom na biologiji kvasovk. Lorena je leta 2007 pridobila naziv doktorica znanosti s področja Mikrobiologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo doktorske disertacije je opravila v Laboratoriju za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je proučevala glivno ekologijo skrajno slanih in hladnih okolij. Med opravljanjem raziskovalnega dela je pridobila znanje o taksonomiji in sistematiki gliv, predvsem kvasovk in rodov Aspergillus in Penicillium s teleomorfi. Trenutno preučuje mikrobno ekologijo grozdja kultivarja 'Rebula’ (Vitis vinifera L. cv. 'Rebula’) in spontane fermentacije vina med maceracijo grozdne drozge istega kultivarja. Proučuje tudi kvasovke in kvasovkam podobne glive, ki antagonistično delujejo proti Botrytis cinerea in so potencialni predstavniki v biokontroli omenjenega patogena.

Vloga: Lorena se je najprej pridružila skupini Laboratorija za raziskave okolja Univerze v Novi Gorici kot asistentka z doktoratom. Trenutno je docentka za področje Mikrobiologija na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo. Z ustanovitvijo Centra za raziskave vina je postala članica in do leta 2014 tudi vodja te raziskovalne enote na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: Biologija mikroorganizmov grozdja in vina (mikrobna ekologija grozdja kultivarja 'Rebula’ (Vitis vinifera L. cv. 'Rebula’) / Spontane fermentacije vs. kontrolirane fermentacije / Biokontrola / Ektremofilne glive (ekologija in taksonomija halofilnih (halotolerantnih) in psihrofilnih (psihrotolerantnih) kvasovk in filamentoznih gliv.


antalick

izr. prof. dr. Guillaume Antalick, višji znanstveni sodelavec

E-pošta: guillaume.antalick@ung.si
Tel: 05 9099 713
Bibliografija

Biografija: Dr. Guillaume Antalick se je izobraževal v Franciji (Univerza v Bordeaux-u in Univerza v Orléans-u), kjer je diplomiral in magistriral s področja Analitske/ Organske kemije. Doktorski študij je začel leta 2007 na Fakulteti za Enologijo / Inštitut za znanosti o trti in vinu (Univerza v Bordeaux-u, Francija), kjer je preiskoval vpliv mlečnokislinske fermentacije na sadno aromo rdečih vin. Njegove raziskave so združile razvoj analiznih metod za kvantifikacijo aromatskih spojin v vinu (HS/SPME, SBSE-GC/MS) s študijem presnove vinskih mikroorganizmov (MKB, kvasovke) in senzorično analizo. Po zaključku doktorskega študija, leta 2010, je Guillaume preživel 1,5 let na Inštitutu za biotehnologijo vina / Univerza v Stellenbosch-u (Južna Afrika) kot podoktorski sodelavec, kjer je preučeval vpliv ampelotehnik na spojine kvasnega izvora. Tekom drugega podoktorskega usposabljanja (od avgusta 2013) v Nacionalnem industrijskem centru za vino in grozdje (Univerza Charles Sturt, Wagga Wagga, Avstralija) so bile njegove raziskave osredotočene na aromatično zrelost grozdja, povezano s slogom in tipičnostostjo vina.

Vloga: Guillaume se je pridružil ekipi kot docent in raziskovalec v novembru 2016. Je član Centra za raziskave vina, v okviru katerega sodeluje v raziskovalnih projektih, vzpostavlja nova mednarodna partnerstva ter poučuje na Visokošolskem študijskem programu Vinogradništvo in vinarstvo.


jaz-resic

doc. dr. Jan Reščič, znanstveni sodelavec

E-pošta: jan.rescic@ung.si
Tel: 05 9099 708
Bibliografija

Biografija: Dr. Jan Reščič je dokončal študij agronomije na prvi in študij hortikulture na drugi bolonjski stopnji na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je opravil tudi doktorat in bil do leta 2017 zaposlen kot mladi raziskovalec. V okviru doktorskega študija je raziskoval in proučeval vplive ampelotehničnih ukrepov na kakovost grozdja in vina pri določenih sortah vinske trte, s poudarkom na fenolnih spojinah. Med februarjem in junijem 2018 se je Jan v okviru usposabljanja na delovnem mestu pridružil Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo, kjer je pripravljal študijska gradiva iz kemije in biologije tal ter vinogradništva. Od septembra 2018 pa je član Centra za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici in asistent na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo.

Vloga: Jan se je kot podoktorski raziskovalec pridružil Centru za raziskave vina, v okviru katerega sodeluje pri raziskovalnih projektih in pri laboratorijskih in terenskih vajah s študenti.

Raziskovalno področje: Vinogradništvo / Ampelotehnični ukrepi / Fenolne spojine / Fiziologija vinske trte / Namakanje / Kemija tal


erika_jez

dr. Erika Jež, asistentka z doktoratom

E-pošta: erika.jez@ung.si
Tel: 05 9099 708
Bibliografija

Biografija: Dr. Erika Jež je dokončala univerzitetni študij na Fakulteti za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici. Po diplomi se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Centru za pedologijo in varstvo okolja (CPVO) na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2019 tudi doktorirala. V okviru doktorskega študija je raziskovala in proučevala potencialno strupene kovine v tleh. Raziskovalci na CPVO so patentirali tehnologijo za odstranjevanje težkih kovin iz onesnaženih tal, glavna naloga Erike pa je bila določiti negativne vplive remediiranih tal po vnosu v okolje.

Vloga: Erika je od leta 2019 na CRV zaposlena kot asistentka in izvaja vaje s študenti tako s področja okolja, kot tudi z vinogradniško-vinarskega področja. V okviru Centra za raziskave vina pa sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih.

Raziskovalno področje: Potencialno strupene kovine v vinogradniških tleh/ Remediacija tal/ Varstvo okolja


Mitja-martelanc

doc. dr. Mitja Martelanc, znanstveni sodelavec

E-pošta: mitja.martelanc@ung.si
Tel: 05 9099 708
Bibliografija

Biografija: Dr. Mitja Martelanc je dokončal študij na oddelku za organsko kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2005 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec v Labratoriju za prehrambeno kemijo na Kemijskem inštitutu Ljubljana. Leta 2010 je postal doktor kemijskih znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 do leta 2016 je bil zaposlen kot podoktroski sodelavec v Laboratoriju za raziskave o okolju Univerze v Novi Gorici. V letu 2015 se dodatno usposabljal na podoktroskem študiju na Kemijskem inštitutu na Univerzi Karla Franca v Gradcu v Avstriji. Med letoma 2016 in 2020 je bil zaposlen v različnih analitskih laboratorijh (NLZOH, Okološki inštitut, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, KGZS-Zavod GO). Od leta 2020 naprej je zaposlen na Centru za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici.

Vloga: Mitja je asistent z doktoratom na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo in podoktorski sodelavec v Centru za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: Analitika rastlinskih ekstraktov ter bioloških in prehranskih vzorcev.


Vukajlovic

dr. Tatjana Radovanović Vukajlović, asistentka z doktoratom

E-pošta: tatjana.radovanovic@ung.si
Tel: 05 9099 708
Bibliografija

Biografija: dr. Tatjana Radovanović Vukajlović je v letu 2009 zaključila dodiplomski študij na Univerzi v Beogradu, Fakulteti za kemijo, Oddelek za biokemijo z Diplomsko nalogo z naslovom: »Testiranje bakterijskih sevov za bioremedijacijo«. Od leta 2011 do 2015 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka v Laboratoriju za raziskave o okolju. Leta 2017 je postala doktor znanosti. Po končanem doktorskem študiju je pridobila Certifikat Svetovalca za kemikalije. Med letom 2018 in 2021 je bila zaposlena kot Tehnolog v podjetju Incom d.o.o.. Od junija 2021 je članica Centra za raziskave vina.

Vloga: Tatjana je asistent z doktoratom na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo ter članica Centra za raziskave vina. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih.

Raziskovalno področje: detekcija bioaktivnih spojin (kontrastna sredstva, biomarkerji, virusni delci)/ Biokemija/ Analizna kemija / Enološka kemija


marko_lesica

mag. Marko Lesica, predavatelj

E-pošta: marko.lesica@ung.si
Tel: 05 9099 707
Bibliografija

Biografija: Mag. Marko Lesica je leta 2005 diplomiral na fakulteti na Univerzi v Ljubljani na Oddelku za živilstvo ter nato nadaljeval magisterski študij na isti fakulteti. Med študijem si je delovno prakso nabiral v vinski kleti Goriška Brda, kjer je izvajal tudi magistersko raziskavo. Leta 2007 se je za krajše obdobje zaposlil na podjetju MIP d.d. kot vodja oddelka, v letu 2008 pa redno zaposlil v vinski kleti Goriška Brda z.o.o., kjer je leta 2009 zaključil magistrski študij in delal do leta 2010. Leta 2011-2014 je nadaljeval z delom pri podjetju AEB d.o.o. Sežana, kot komercialist-tehnolog skrbel za prodajo enoloških sredstev, opreme za industrijo pijač in čistilnih sredstev za živilsko industrijo na področju Slovenije in bivše Jugoslavije. Od septembra 2015 je Marko član Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici.

Vloga: Marko je član Centra za raziskave vina in predavatelj na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo. Sodeluje pri raziskovalnih projektih, vodenju posestva ter pri organizaciji praktičnega usposabljanja študentov.

Raziskovalno področje: Vinarstvo / Alternativne vinarske tehnologije / Enološka sredstva.


cesnik

Mag. Urban Česnik, doktorski študent

E-pošta: urban.cesnik@ung.si
Tel: 05 9099 711
Bibliografija

Biografija: Mag. Urban Česnik je v letu 2016 diplomiral na programu Okolje prve stopnje in leta 2019 uspešno zaključil magistrski študijski progam Okolje, na Fakulteti za znanosti o okolju, Univerze v Novi Gorici. V okviru magistrskega študija je raziskoval prisotnost biokontrolne aktivnosti pri kvasovkah in vlogo kvasovk v vinogradništvu. Med študijem je poleg študijskih obveznosti uspešno usklajeval kariero profesionalnega športnika v Odbojkarskem klubu Salonit Anhovo. Po zaključenem študiju je od janurja do junija 2020 opravljal prakso na inštitutu NIBIO, v Lofthusu na Norveškem, kjer je raziskoval vpliv kvasovk in ostalih mikroorganizmov na proces izdelave Ciderja. Po zaključeni praksi na Norveškem, se je vpisal na doktorski študijski program molekularna genetika in biotehnologija na Univerzi v Novi Gorici ter postal član raziskovalne ekipe Centra za raziskave vina v Vipavi.

Vloga: Urban je član Centra za raziskave vina in doktorski študent študijskega programa molekularna genetika in biotehnologija na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: Biokontrolne aktivnosti pri kvasovkah / Vloga kvasovk v vinogradništvu

Picture 1

Mag. Diana Alexandra Martin Rojas, doktorska študentka

E-pošta: diana.martin@ung.si
Tel: 05 9099 711
Bibliografija

Biografija: Mag. Diana A. Martin R. je leta 2012 diplomirala iz kemije na Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas v Kolumbiji. Prvi magisterij je pridobila leta 2017 s področja kemije na Nacionalni univerzi Kolumbije. Še dve leti je delala v isti raziskovalni skupini, kjer se ukvarjajo z aromami tropskega sadja in kjer je pridobila izkušnje na področju izolacije in kvantificiranja tehnik za hlapne spojine. Leta 2019 se je preselila v Francijo in pridobila svoj drugi magisterij s področja znanosti o trti in vinu na Univerzi v Bordeaux-u in Znanstvenem inštitutu za trto in vino (ISVV). Tam se je imela priložnost naučiti tehnik analizne kemije, ki se uporabljajo za spremljanje kakovosti vina ter pridobila izkušnje s področja enološke kemije. Leta 2022 je vpisala doktorski študij na Univerzi v Novi Gorici, v okviru katerega preučuje vplive kovinskih ionov na kakovost arome vina.

Vloga: Diana se je pridružila ekipi kot mlada raziskovalka februarja 2023.

Raziskovalno področje: Enologija / Kemija vina / Analitska kemija / Raziskave arom vina.