Magistrski študijski program Slovenistika

Magistrski študijski program Slovenistika, ki smo ga začeli izvajati v letu 2007/2008, je v Sloveniji edinstven tako po konceptu kot tudi po izvedbi. Deli se na dve smeri: jezikoslovje in literarne vede.

Magistrski študijski program Slovenistika je 2-letni program in je nadaljevanje 3-letnega dodiplomskega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri: Jezikoslovje in Literarne vede. Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Na smeri Jezikoslovje študentje opravijo obvezne in izbirne predmete. Slednje izberejo iz dveh modulov: jezikoslovnega in komunikacijskega. Modul Jezik ponuja vsebine splošnega jezikoslovja, modul Komunikacija pa združuje jezikoslovne in druge humanistične vede. Študijska smer Literarne vede omogoča celovit vpogleda v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. Ob obveznih predmetih, ki podajajo temeljne literarnovedne vsebine in poglabljajo jezikoslovno znanje, študentje na smeri Literarne vede izbirajo predmete iz treh modulov: Slovenska književnost med srednjim vekom in romantiko, Literature manjšin in malih narodov, Študiji spolov in književnost.

Magistrski študijski program Slovenistika omogoča tudi povezovanje vsebin z obeh smeri, tako Jezikoslovja kot tudi Literarnih ved, saj lahko študenti izberejo veliko število predmetov tudi z druge smeri, s čimer si pridobijo celovito slovenistično izobrazbo.

Bistveni značilnosti študija Slovenistike na drugi stopnji sta upoštevanje priznanih in sodobnih jezikoslovnih in literarnovednih metodologij ter povezava z okoljem, v katerega je program postavljen – to študentom omogoča seznanitev z dinamiko medkulturnih stikov in njihovim vplivom na jezik in književnost, s kulturo sosednjih narodov in s problemi jezikovne politike. Diploma je primerljiva z mednarodnimi listinami in omogoča zaposlitev v raziskovalnih, izobraževalnih, kulturnih in upravnih ustanovah. Na Fakulteti za humanistiko smo ponosni tudi na dejstvo, da študij oblikujejo mladi, a že uveljavljeni raziskovalci in profesorji iz Slovenije in tujine.

Podrobnejši opis programa in predmetnik