Podiplomski magistrski študijski program Humanistični študiji

Študijski program:Magistrski študijski program Humanistični študiji
Študijsko področje:humanistični študiji
Šifra programa:2HS
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naslov:magister oz. magistrica jezikoslovja / – literarnih ved / – zgodovin in kultur čezmejnih prostorov
Okrajšava naslova:mag. jezik. / mag. lit. ved / mag. zgod. in čezm. prost.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Peter Purg

Opis programa

Magistrski študijski program Humanistični študiji je 2-letni magistrski študijski program, ki je nadaljevanje triletnih dodiplomskih programov Slovenistika in Kulturna zgodovina, vendar se na študij lahko vpišejo tudi diplomantke in diplomanti drugih študijskih področij.

Ima tri študijske smeri:
- Jezikoslovje,
- Literarne vede,
- Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov.

Program poudarja samostojno raziskovalno delo, nudi veliko raznolikost izbirnih vsebin in gradi na povezanosti tako z lokalnim okoljem kot s širšo čezmejno regijo. Ob vpetosti v mednarodni prostor skozi različne raziskoval- ne projekte in akademske izmenjave program Humani- stični študiji omogoča tudi povezovanje vsebin različnih študijskih smeri. Na ta način študentkam in študentom nudi možnost široke humanistične izobrazbe, lahko pa se usmerijo zgolj v eno področje študija in si tako zagotovijo trdne temelje za nadaljnje delo v izbrani disciplini.

DIREKTORJI študijskih smeri magistrskega študijskega programa Humanistični študiji:

 • direktor študijske smeri JEZIKOSLOVJE: prof. dr. Franc Marušič
 • direktorica študijske smeri LITERARNE VEDE: izr. prof. dr. Kristina Pranjić
 • direktorica študijske smeri ZGODOVINE IN KULTURE ČEZMEJNIH PROSTOROV: doc. dr. Jasna Fakin Bajec

Vpisni pogoji

SMER JEZIKOSLOVJE:

V prvi letnik smeri Jezikoslovje drugostopenjskega študijskega programa Humanistični študiji, se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved.

SMER LITERARNE VEDE:

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Slovenistika, smer Literarne vede se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja literarnih ved.

SMER ZGODOVINE IN KULTURE ČEZMEJNIH PROSTOROV:

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Humanistični študiji, smer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja zgodovine, kulturnih študij, slovenistike, primerjalne književnosti, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja zgodovine oziroma kulturnih študij.

VSI TRIJE ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ECTS) z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za humanistiko. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin študijskega programa Humanistični študiji prve stopnje lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno, lahko določi diferencialne izpite, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik, ali pa prošnjo zavrne. Diferencialni izpiti obsegajo od 10 do 60 ECTS. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal magistrski oziroma drug nivojsko primerljiv program z istih oziroma primerljivih področij, se mu lahko priznajo obveznosti v obsegu do 60 ECTS in se lahko tako vpiše v drugi letnik ustrezne smeri programa Humanistični študiji. Ob vpisu se mu lahko individualno določi obvezne izpite v obsegu do 24 ECTS, tako da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih in izbirnih izpitov ustrezne smeri magistrskega študijskega programa Humanistični študiji. Poleg njih študent obvezno opravlja še Individualno raziskovalno delo in Magistrsko nalogo, lahko pa tudi še druge obvezne, izbirne in splošne izbirne predmete, tako da zbere skupno 60 ECTS.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela).

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Humanistični študiji na smeri Jezikoslovje je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v jezikoslovne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k jezikoslovju. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju. Obvladovali bodo več smeri preučevanja konkretnih problemov ter imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem visokotehnološkem podjetju.

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Humanistični študiji na smeri Literarne vede je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju, znali bodo proučevati konkretne literarne pojave, obenem pa bodo imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z literarnovednimi vprašanji.

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Humanistični študiji na smeri Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli celovit vpogledv kulturno-zgodovinske teme čezmejnih prostorov, s poudarjenim znanstvenim pristopom k raziskovanju, osmišljanju, refleksiji in uporabi kulture na podlagi intedisciplinarnosti ter pluralističnega razumevanja relevantnih diskurzov. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju, znali bodo proučevati konkretne čezmejne kulturne in zgodovinske pojave, obenem pa bodo imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako avtonomnega strokovnega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem podjetju in/ali organizaciji, ki se ukvarja z zgodovinskimi, medkulturnimi in čezmejnimi vprašanji in razvojnimi izzivi.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Preverjanje znanja je načrtovano vnaprej. Pri vsakem predmetu so vsaj trije izpitni roki. Način ocenjevanja študentovega znanja je odvisen od vsebine in načina izvedbe posameznega predmeta. Lahko se ocenjuje izdelke, kot so seminarske naloge in projekti, pri čemer se daje poleg pisnega izdelka poudarek tudi študentovi ustni predstavitvi pred učiteljem in študenti. S tem se spodbuja čim bolj aktiven pristop, ustvarjalnost, razvijanje veščine nastopanja in argumentiranega razpravljanja. Pridobljeno znanje se preverja s pisnimi in/ali ustnimi izpiti, lahko pa tudi s kolokviji kot sprotno obliko preverjanja znanja. Uspešnost (individualnega) raziskovalnega dela se oceni na podlagi zaključnega poročila.

PREDMETNIK:

 1. LETNIK (za vse smeri):
  Študent lahko namesto enega izbirnega predmeta ovrednotenega s 6 ECTS izbere dva izbirna predmeta po 3 ECTS.

 2. LETNIK (za vse smeri):
  Humanistični modul (izbirni predmet z druge smeri):
  V Humanistični modul spadajo s smeri Jezikoslovje predmeti Pragmatika I (3 ECTS) in Pragmatika II (3 ECTS) ter Antropološka lingvistika; s smeri LIterarne vede spadata v ta modul predmeta Literarna večjezičnost v čezmejnih prostorih (6 ECTS) in Literarne ustvarjalke v svetovni književnosti (6 ECTS); s smeri Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov spadata v Humanistični modul predmeta Sociolingvistika in večkulturnost (6 ECTS) ter Migracije in večkulturnost (6 ECTS).

Predmetnik refresh

Smeri

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Akademsko pisanje 180 6
Fonetika in fonologija 270 9
Formalne osnove jezikoslovja 180 6
Humanistični seminar 1 90 3
Humanistični seminar 2 90 3
Psiholingvistika in eksperimentalne metode 180 6
Raziskovalno delo 270 9
Semantika 270 9
Skladnja 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Antropološka lingvistika 180 6
Biolingvistika 180 6
Dialektologija 180 6
Historično jezikoslovje 90 3
Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved 180 6
Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja 180 6
Korpusno jezikoslovje I 90 3
Korpusno jezikoslovje II 90 3
Morfofonologija 180 6
Nevrolingvistika 180 6
Nevroznanost 90 3
Pragmatika I 90 3
Pragmatika II 90 3
Skladnja 2 180 6
Slovenščina kot tuji jezik I 180 6
Večjezičnost 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo 540 18
Magistrsko delo 360 12
Psiholingvistika in eksperimentalne metode 180 6
Semantika 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Antropološka lingvistika 180 6
Biolingvistika 180 6
Dialektologija 180 6
Historično jezikoslovje 90 3
Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved 180 6
Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja 180 6
Korpusno jezikoslovje I 90 3
Korpusno jezikoslovje II 90 3
Morfofonologija 180 6
Nevrolingvistika 180 6
Nevroznanost 90 3
Pragmatika I 90 3
Pragmatika II 90 3
Skladnja 2 180 6
Slovenščina kot tuji jezik I 180 6
Slovenščina kot tuji jezik II 180 6
Večjezičnost 180 6