Vpis v višji letnik ali ponovni vpis v letnik

Vpis v višje letnike, ponovni vpis v letnik in podaljšanje statusa (absolvent) poteka najkasneje do 28. septembra.

Dodiplomski študenti

Študenti dodiplomskih študijskih programov pošljejo po elektronski ali navadni pošti vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. do 14. ure v Študentsko pisarno.

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in poravnati morebitno šolnino glede na Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu.

Podiplomski študenti

Študenti podiplomskih študijskih programov pošljejo po elektronski ali navadni pošti vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. v Študentsko pisarno (naslov spodaj).

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in poravnati šolnino glede na cenik in Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu.

Cenik

Pogoji za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika

Status študenta (2.1. točka pravil študija)

Z vpisom v letnik študent pridobi status študenta in s tem pravice in obveznosti, kot jih opredeljuje Zakon o visokem šolstvu.

Status študenta velja za celotno študijsko leto, ki traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.

Študent lahko po zaključku zadnjega semestra podaljša status študenta za 12. mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek študent statusa študenta po zadnjem semestru ne more podaljšati, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

Senat fakultete oz. akademije lahko na podlagi prošnje študenta in na predlog Komisije za študijske zadeve ustrezne fakultete oziroma akademije status študenta tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če ugotovi, da obstajajo za to upravičeni razlogi: vključitev v Leto plus, materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen ali poškodba, primanjkljaji, ovire ali motnje študenta ter drugi upravičeni razlogi oz. če gre za študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom.

Zoper odločitev Senata fakultete je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve odločitve. O pritožbi odloča Senat Univerze. Odločitev Senata Univerze je dokončna.

Izjemno napredovanje (1.4. točka pravil študija)

Senat fakultete oz. akademije lahko na predlog Komisije za študijske zadeve ustrezne fakultete oz. akademije lahko dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni izpolnil zahtevanih pogojev, če ugotovi, da obstajajo za to upravičeni razlogi: materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen ali poškodba, primanjkljaji, ovire ali motnje študenta ter drugi upravičeni razlogi oz. če gre za študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom. Študent mora za prehod v višji letnik zbrati minimalno 36 ECTS iz prejšnjega letnika.

Komisija za študijske zadeve začne postopek na podlagi pisne prošnje študenta za izjemno napredovanje.

V prošnji mora študent navesti utemeljene razloge in povezavo, da je ta razlog neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti. V prošnji navedene utemeljene razloge mora študent izkazati z verodostojnimi listinami, iz katerih je razvidno obdobje, v katerem zaradi njih ni mogel študirati.

Zoper odločitev Senata fakultete je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve odločitve. O pritožbi odloča Senat Univerze. Odločitev Senata Univerze je dokončna.

Datumi Komisij za študijske zadeve

Fakulteta Rok za oddajo prošnje v tajništvo
Fakulteta za naravoslovje informacije v tajništvu
Fakulteta za humanistiko informacije v tajništvu
Fakulteta za znanosti o okolju 20. 9. najkasneje do 12. ure
Poslovno-tehniška fakulteta 20. 9. najkasneje do 12. ure
Akademija umetnosti informacije v tajništvu
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo 20. 9. najkasneje do 12. ure
Fakulteta za podiplomski študij informacije v tajništvu

Študente opozarjamo, da prošnje oddajo pravočasno, saj komisija prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala.

Dodatne informacije

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna Vipava
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 9099 717

Uradne ure:
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30