Zaključeni projekti

Domači

 • J1-9169; Večfunkcionalne bioaktivne prevleke na različnih substratih za biomedicinske aplikacije (2018 – 2021), ki ga koordinira Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, sodeluje tudi UNG, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • J1-9162; Neurotoksičnost in neuroprotektivnost nanomaterialov: vpliv biokorone (2018 – 2021), ki ga koordinira Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, sodeluje tudi UNG, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • J4-9322; Razvoj reagentov za diagnostično določanje na osnovi tekočinske biopsije in ciljno zdravljenje tumorjev dojke (2018 -2020 / podaljšan do 30.6.2021); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Vodja projekta izr. prof. dr. Ario de Marco
 • J3-8209; Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije, (2017-2020); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • N4-0046; ARRS-FWO; Identifikacija rekombinantnih nanotelesc za imunsko detekcijo eksosomov za diagnozo raka na dojkah (2016 – 2020 / podaljšan do 31.3.2021), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: izr. prof. dr. Ario de Marco
 • L2-7630; Termo-in foto-aktivne prevleke za okna, (2016-2019), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • J2-7371; Visoko-zmogljive nanostrukturirane prevleke – preboj za koncentratorske sončne elektrarne, (2016 – 2018); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: doc. dr. Dorota Korte
 • Razvoj naprednega TiO2 fotokatalizatorja za razgradnjo organskih onesnažil v odpadni vodi, (2015 – 2018), flamsko – slovenski projekt, FWO – ARRS, nosilec na UNG: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • Vpliv velikostne porazdelitve delcev črnega ogljika na življensko dobo in transport v ozračju, (2014 – 2015); Operacija Raziskovalci na začetku kariere, Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport, projekt financirata Evropski socialni sklad in RS, kontaktna oseba na UNG: dr. Asta Gregorič
 • Razvoj in uporaba hitrih analiznih metod za potrebe ribogojstva, (2013 – 2015); Operacija Raziskovalci na začetku kariere, Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport, projekt financirata Evropski socialni sklad in RS, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • AHA-MOMENT – kreativna jedra; Aktivno in zdravo staranje – molekularni mehanizmi, prehrana in tarčna dostava z nanodelci, (2013-2015), Evropski sklad za regionalni razvoj, kontaktna oseba: prof. dr. Mladen Franko
 • P1-0030; Razvoj materialov po sol-gel postopkih in njihova uporaba v sistemih za izkoriščanje nekonvencionalnih virov energije, (2009 – 2014); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Polonca Trebše
 • L1-4290; Razvoj naprednega TiO2/SiO2 fotokatalizatorja za čiščenje zraka notranjih prostorov, (2011-2014); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Kemijski inštitut, vodja projekta: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • Z7-4325-1540; Karakterizacija polprevodniških nanomaterialov za določanje njihovih optičnih in toplotnih parametrov z uporabo fototermičnega učinka, (2011- 2013); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: doc. dr. Dorota Korte
 • V1-1129; Kumulativni in sinergijski učinki različnih kemikalij na čebele, (2011-2012); Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, koordinator projekta: Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani
 • V1-1089; Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji tr vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, (2010-2012); Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • J1-2046-1540; Fotostabilnost izbranih industrijskih kemikalij ter njihov vpliv na okolje, (2009-2012); Agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Heterogeni fotokatalitični proseci: pridobivanje vodika, čiščenja vode in zraka, (2009-2011), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Razvoj fotokatalitskih prevlek in plinskih fotoreaktorjev za določanje učinkovitosti prevlek pri čiščenju zraka in samočiščenju, (2007-2011), Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Vloga proteina PML pri imunskem odzivu na virusne infekcije (2008-2010), Javna agencija za raziskovalne dejavnosti RS
 • P2-0377 Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka, Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Univerza v Novi Gorici, Laboratorij za raziskave materialov
 • Izgradnja, ovrednotenje in optimatizacija sončnega pilotnega fotokatalitskega reaktorja za razgradnjo obstojnih organskih spojin v odpadnih vodah in za dezinfekcijo pitnih vod, (2008-2010); agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Uporaba kvasovke za določanje toksičnosti izbranih neonikotinoidov na genomski ravni, (2007-2009); agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Izdelava in vrednotenje testa strupenosti za nanodelce z raki enakonožci, (2007- 2009); agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Vloga sumolacije pri kancerogenazi, posredovani s humanim papilomavirusom (hPv), (2007-2009); agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Biološke metode čiščenja odpadnih voda (2005 –2007), Center odličnosti »Okoljske tehnologije«
 • Kemijsko in biološko sledenje neonikotinoidov in njihovega vpliva v okolju (2004 – 2007), agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Biološka raznovrstnost dveh virusov vinske trte in njun pomen za rastlino(2004 – 2007), agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Prionske bolezni in njihova diagnostika (2004 – 2007), agencija za raziskovalno dejavnost RS,
 • Stres in odgovor na stres pri kopenskem izopodu Porcellio scaber in vodni leči Lemna minor: mehanicističen pristop (2004 – 2007), agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Nanokompozitni tanki filmi in pigmenti za industrijo premazov (2004 – 2007), agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Živčni bojni strupi in naravni toksini (2004 – 2006), Ciljni raziskovalni program “Znanje za varnost in mir 2004- 2010«, Ministrstvo za obrambo, Agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Terroir kot element konkurenčnosti pridelave grozdja sorte Rebula v Goriških brdih (2002 – 2006), Ciljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006”, Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Študija ranljivosti prostora in celovita presoja vplivov na okolje za hitro železnico v Sloveniji in Regionalni razvojni program statistične regijeGoriška 2002 – 2006 (2002 – 2004), Ciljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006”, Agencija za razskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
 • Vzajemno delovanje binarnih mešanic kadmija, cinka in živega srebra na izbrane testne živali in rastline (2001 – 2004), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
 • Eksperimentalne metode v okolju (1999 – 2002), Raziskovalni program 1540 – 502, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
 • Razgradnja nekaterih organofosfatnih spojin (1999 – 2001), Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 • Optotermična spektrometrija v pogojih močnega sipanja svetlobe (1998 – 2001), Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 • Zdravstveni vidiki onesnaženosti reke Soče v akumulacijskem jezeru HE Solkan(1997 – 1999), Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, Soške elektrarne, Nova Gorica
 • Škodljivi radionuklidi, kovine in organski onesnaževalci v slovenskem okolju(1997 – 1999), Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Mednarodni

 • Termo – in foto-aktivne prevleke za okna (2016 – 2019) vodja projekta: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • N1-0028; ARRS-FWO; Razvoj naprednega TiO2 fotokatalizatorja za razgradnjo organskih onesnažil v odpadni vodi (2015 – 2018), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, koordinator programa: Kemijski inštitut, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • Understanding the molecular basis of infection by oncogenic human papillomaviruses, (2014-2016), ICGEB-CRP, vodja projekta doc. dr. Martina Bergant Marušič
 • BI-RS/16-17-014, Izolacija rekombinantnih protiteles, specifičnih za eksosomske podrazrede, (2016-2017), Srbija, vodja projekta: izr. prof. dr. Ario de Marco
 • BI-HR/16-17-004, Študija vplivov periferne električne stimulacije na preoblikovanje tkiv in lajšanje bolečin, (2016-2017), Hrvaška, vodja projekta: izr. prof. dr. Elsa Fabbretti
 • BI-BA/16-17-027, Določitev melatonina in možnih funkcij v prisotnosti težkih kovin v rastlinah, (2016-2017), Bosna in Hercegovina, vodja projekta: doc. dr. Suzana Žižek
 • BI-BA/16-17-036, Toksičnost okoljskih aerosolov na območju Tuzle (Bosna in Hercegovina), (2016-2017), Bosna in Hercegovina, vodja projekta: doc. dr. Suzana Žižek
 • BI-RS/16-17-025, Novi ekstrakcijski postopki v metodah za določevanje skupne antioksidativne kapacitete in toksičnih snovi v sadju in hrani rastlinskega izvora, (2016-2017), Srbija, vodja projekta: prof. dr. Mladen Franko
 • DeFishGear – Sistem ravnanja z odpadno ribiško opremo v Jadranski regiji – IPA ADRIATIC program čezmejnega sodelovanja 2007-2013, (2013-2016), nosilec na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • TESSI – Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji – INTERREG Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2012-2015, nosilec na UNG: doc. dr. Suzana Žižek
 • TRECORALA – Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu – INETERREG Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2012-2015, nosilec na UNG: doc. dr. Romina Rodela
 • ASTIS – Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča – Evropsko teritorialno sodelovanje – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, (2011-2015), nosilec na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • GOTRAWAMA – Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice – Evropsko teritorialno sodelovanje – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, (2011-2015), nosilec na UNG: doc. dr. Marija Nika Lovšin
 • AGRI-KNOWS – Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaščiti okolja – INTERREG program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2012-2015, nosilec na UNG; prof. dr. Polonca Trebše
 • INNOV-H2O – Omrežje za tehnološko inovacijo v ribogojstvu – INTERREG program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, (2011-2014), nosilec na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • TRANS2CARE – Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva – INTERREG program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, (2011-2014), nosilec na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • SIIT – Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju – INTERREG program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, (2011-2014), nosilec na UNG: dr. Jana Laganis
 • NANOFORCE – Nanotehnologija za kemična podjetja – kako povezati znanstvena dognanja z gospodarstvom v srednjeevropskem prostoru, (2011-2014); nosilec na UNG: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • SILMAS – Sustainable Instruments for Lakes Management in the Alpine Space, EU Teritorial Cooperation – Alpine Space Program, (2009-2013), nosilec na UNG: prof. dr. Mladen Franko
 • 511044 -TEMPUS-1-2010-UK-TEMPUS-JPCR, Modernizacija podiplomskih programov Kemije in sorodnih programov, (2010-2013), Koordinator projekta: University of Greenwich School of Science Old Royal Naval College, United Kingdom, kontaktna oseba na UNG: prof. dr. Polonca Trebše
 • BI-US/15-16-080, Razvoj novih kompozitov titanovega dioksida/grafenovega oksida za učinkovito odstranejvanje toluena, (2015-2016), ZDA, vodja projekta: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • BI-RU/14-15-048, Razvoj občutljivih in selektivnih metod ter instrumentacije za ločbo in določevanje sledovih vrednosti pomembnih snovi, (2014-2015), Rusija, vodja projekta: doc. dr. Dorota Korte
 • BI-US/14-15-021, Okolju prijazna sinteza polisaharidnih nanokompozitov in njihova uporaba za odstranjevanje onesnažil, proti-bakterijsko ter proti-virusno delovanje, (2014-2015), ZDA, vodja projekta: prof. dr. Mladen Franko
 • BI-RU/14-15-017, Novi načini detekcije v kapilarni elektroforezi in mikrofluidnih sistemih, (2014-2014), Rusija, vodja projekta: prof. dr. Mladen Franko
 • BI-FR/14-15-PROTEUS-005, Novi pristopi pri raziskavah kemije oblakov in submikroliterskih vzorcev vode iz oblakov, (2014-2015), Francija, vodja projekta: prof. dr. Mladen Franko
 • BI-US/12-13-015, Polisaharidni ekokompozitni materiali: sinteza z recikliranjem, karakterizacija in okoljske aplikacije, (2012-2013), vodja projekta prof. dr. Mladen Franko
 • BI-FR/12-13-PROTEUS-010, Fotorazgradnja izbranih neonikotinoidov, (2012-2013), Univerza Blaise Pascal Clermont Ferrand, Francija, vodja projekta prof. dr. Polonca Trebše
 • BI-RU/12-13-018, Stabilnost zaščitnih sredstev pred soncem pod dezinfekcijskimi pogoji (2012-2013), Moskovska državna Univerza, Moskva, Rusija, vodja projekta prof. dr. Polonca Trebše
 • BI-ME/012-13-006, Ugotavljanje onesnaženosti okolja na Goriškem in ob Skadarskem jezeru kot posledica kmetijske dejavnosti, (2012-2013), Univerza Črne Gore, Podgorica, Črna Gora, vodja projekta prof. dr. Polonca Trebše
 • BI-IT/11-13/012, Organsko-anorganski hibridni materiali s polioksometalati za okoljske aplikacije, (2011-2013), CNR-ISTM, University of Padova, Italija, vodja projekta prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • BI-CZ/11-12-009, Tiskane plasti titanovega dioksida in njihova fotokalitska aktinost, Institute of Chemical Technology, Praga, Češka; (2011-2012), vodja projekta prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar
 • BI-IN/10-12-005, Uporaba različnih fotokatalitskih materialov za učinkovito razgradnjo različnih industrijskih onesnaževal (2010–2012), Indijski inštitut za znanost Bangalore, Indija, vodja projekta prof. dr. Polonca Trebše
 • BI-SR/10-11-011, Uporaba različnih optotermičnih detekcijskih sistemov za raziskave v okolju, (2010-2011), bilateralni projekt Slovenija – Srbija, Inštitut za fiziko, Beograd-Zemun, Srbija
 • Fotostabilnost nekaterih industrijskih kemikalij, UV filtrov, (2010 – 2012); bilateralni projekt Slovenija – Republika Kitajska
 • TransEcoNeT – Transnational ecological networks in Central Europe, European regional development fund, (2009-2012)
 • BI-AR/09-11-004, Razvoj in uporaba optotermičnih spetkroskopskih metod za analizo okoljskih in kmetijskih vzorcev, (2009-2011), bilateralni projekt Slovenija – Argentina, Centro de Investigaciones en Lasers y Aplicaciones-CEILAP (CIEFA-NONICET, Villa Martelli, Argentina
 • Fotostabilnost izbranih industrijskih kemikalij ter njihov vpliv na okolje, (2009-2011), bilateralni projekt Slovenija – Kitajska, China University of Geosciences, Wuhan City, Kitajska
 • BI-HR/09-10-016, Naravni antioksidanti v hrani: razvoj in uporaba novih metod, (2009-2010), bilateralni projekta Slovenija – Hrvaška, Farmacevtsko biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvaška
 • SOLBIOPOLYSY – Biofuel polygeneration system integrating msw landfill gas and solar energy, EU STREP, (2006-2010)
 • Photocatalythic Technolgies and Novel nanosurfaces materials – critical issues, (2006-2010), Centere for Nanosurface Engineering, Advanced Technology Group, Praga, Češka, slovenski predstavnik v upravnem odboru: prof. dr Urška Lavrenčič Štangar
 • Sinteza in uporaba ionskih tekočin za optotermično spektroskopsko analizo in kromatografske separacije, (2008 – 2009); m.v. Lomonosov Moscow State University, Chemistry Department, Moscow, Rusija
 • Fotoinducirane lastnosti večkomponentnih in večplastnih TiO2/SiO2 prevlek, (2008 – 2009); institute of chemical Technology, department of inorganic Technologie, Prague, češka
 • Raziskave onesnaženja okolja s kovinami in organskimi polutanti iz prometa. monitoring onesnaženosti in raziskave v Ljubljanski regiji in v provinci Wuhan, hubei, (2007 – 2009); china university of geosciences, school of environmental studies, Wuhan, Kitajska
 • Fiziološka funkcija antocianov v različnih rastlinah (2006 – 2007), Bilateralni projekt Slovenija – Kraljevina Danska
 • Analiza sledov biološko aktivnih snovi v komleksnih vzorcih (2006 – 2007), Bilateralni projekt Slovenija – Hrvaška, Institut Rudjer Bošković, Zagreb
 • Analitika in razgradnja neonikotidov (2006 – 2007), Bilateralni projekt Slovenija in Črna Gora, Institut za nuklearne nauke Vinča
 • Razvoj materialov za okoljske aplikacije (2006-2007) EU – Leonardo da Vinci projekt mobilnosti
 • JEDIS – Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja, (2005 – 2007), EU – Interreg
 • Ocenjevanje vpliva onesnaženja okolja s svincem na zdravje ljudi v bližini tovarne stekla (2005-2007), bilateralni projekt Slovenija – Republika Kitajska
 • Razvoj biosenzorskih tehnik za detekcijo toksičnih spojin (2005 – 2006), Bilateralni projekt Slovenija – Črna Gora, Institut za nuklearne nauke Vinča
 • Razgradnja organofosfatnih spojin z gama sevanjem (2005 – 2006), Bilateralni projekt Slovenija – Hrvaška, Institut Rudjer Boškovič, Zagreb
 • Določanje antocianov v vzorcih rastlinskega izvora, Bilateralni projekt Slovenija – Danska
 • Vzpostavitev italijansko-slovenske raziskovalne mreže na področju nanostruktur in uporabe sinhrotronskega sevanja, INTERREG III/A Slovenija-Italija (2004-2007)
 • Fotorazgradnja biološko aktivnih organskih spojin (zdravila in pesticidi) in določanje toksičnosti razgradnih produktov (2004 – 2005), Bilateralni projekt Slovenija – Srbija in Črna Gora, Institut za nuklearne nauke Vinča
 • Monitoring, razgradnja in vpliv polutantov in njihovih fotoproduktov (2004 – 2005), EU Leonardo da Vinci
 • Optotermična detekcija v ionski kromatografiji in pretočni analizi kovinskih specij in organskih mikropolutantov (2003 – 2005), Bilateralni projekt Slovenija – Italija, Univerza v Torinu
 • Sistemska ekologija: uporaba rezultatov preučevanja gozdnega ekosistema v novem učnem programu sistemske ekologije na Univerzi v Novi Gorici(2002 – 2003), Znanstveno tehnološko sodelovanje z ZDA, Institute of Ecology, University of Georgia
 • Development of Thermal Lens Spectrometric Detection for Food Quality Control(2001 – 2002), Bilateralni projekt Slovenija – Brazilija, Universidade Estadual de Maringa
 • Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju (VALO-PT) (2000-2007), EU – Interreg IIIA
 • Development of Thermal Lens Spectrometric Detection of Carotenoids in Marine Samples (2000 – 2002), Bilateralni projekt Slovenija – Danska, Roskilde University
 • Control of Migration Profiles and Structural Evolution in Thin and Non-Compact Materials by Photothermal Methods (1999- 2001), EC – Euram Brite III
 • Validation of Photoacoustic, Photothermal and Related Methods for Detection of Early Spoilage, Adulteration and Quality Assesment in Food Industry(1997 – 1999), EC – Inco Copernicus

Projekti za industrijo

 • Research and development in the field of photocatalysis and water purification, za Electrolux Italia SpA, (2010-2012)
 • Razvoj analitskih metod in raziskav koncentracij učinkovin v odpadnih vodah (2006-2007), Lek Ljubljana
 • Uvajanje bioanalizne metode za ugotavljanje organofosfatnih in karbamatnih pesticidov v surovini za proizvodnjo sadnih sokov v tovarni (2003 – 2007), FRUCTAL Ajdovščina
 • Meritve fotokatalititskega efekta s pomočjo on-line UV-VIS spektroskopije na vzorcih fasadnih barv (2006), Helios Domžale
 • Vplivi na okolje in kemijska onesnaženost na področju komunalne deponije Stara Gora (2003 – 2005), Komunala Nova Gorica
 • Strokovne podlage za pripravo lokalnega programa varstva okolja Mestne občine Ljubljana, Ocena zdravstvenega in okoljskega tveganja zaradi onesnaženosti zraka in podzemne vode (2003), Mestna občina Ljubljana
 • Vplivi na okolje za dograditev predelovalnice mesa Peloz d.o.o. (2003), Peloz d.o.o., Nova Gorica
 • Meritve radioaktivnega sevanja na območju deponije komunalnih odpadkov Dolga poljana (2002), Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
 • Vplivi na okolje na območju tovarne Kemiplas Koper (2001 – 2003), Kemiplas Koper
 • Kakovost voda v zadrževalniku Vogršček v obdobju 1989 – 1999 (2000), VGP Soča, Nova Gorica
 • Monitoring vplivov na okolje ob izgradnji HE Doblar II in Plave II – Opazovanje vplivov na okolje med izgradnjo in obratovanjem HE Plave II in HE Doblar II (1999 – 2004), Soške elektrarne, Nova Gorica
 • Meritve težkih kovin in mineralnih olj v sedimentih iz akumulacijskega jezera v Mostu na Soči (1999), Soške elektrarne, Nova Gorica
 • Monitoring vplivov na okolje ob izgradnji HE Doblar II in Plave II – Opazovanje izhodiščnega stanja (1997), Soške elektrarne, Nova Gorica

Podoktorski projekt

 • Removal of pharmaceuticals in constructed wetland (1.1.2016 – 30.6.2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, kontaktna oseba na UNG: dr. Andreea Oarga-Mulec