Celovito oblikovanje proizvodnje za zmanjšanje ekološkega odtisa mesa (2017-2020), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / ERA-NET SusAn

Projekt “EcoLamb” bo ocenil trajnost različnih evropskih in turških ovčerejskih sistemov s posebnim poudarkom na odpornosti teh do ekoloških in socialnih ovir prihodnosti in na načinu kako okrepiti konkurenčnost sektorja. Cilji projekta so evidentirati, podpirati in spodbujati funkcionalno/zdravo jagnjetino pridelano v sistemih z nizkim ekološkim odtisom in sicer v skladu z mandatom trajnostne živinoreje v Evropi. Poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti, bo celovit pristop projekta EcoLamb imel kot cilj tudi, da se uveljavijo višji standardi dobrobiti živali, ki bi hkrati povečali tudi kakovost in varnost mesa in posledično pridobili na večji sprejemljivosti med potrošniki in konkurenčnosti sistema. Rezultati projekta bodo izboljšali učinkovitost, donosnost, standarde dobrobiti živali in ekološko trdnost sektorja na ravni kmetije, ob tem pa še povečanje družbene sprejemljivosti sistema in izboljšanje zagotavljanja ekosistemskih storitev. Konkurenčnost ovčjega sektorja bo okrepljena preko spoznanja kako so lahko mesni izdelki bolje vključeni v prehrano potrošnikov v prihodnosti.
Nadnacionalno partnerstvo bo ocenilo učinkovito rabo naravnih virov, vključno z vodo, prstjo, energijo, hranili in genetiko v sklopu pomembnih življenjskih ciklov, ki bo tako zagotavljalo razlikovanje med proizvodnimi sistemi. Konzorcij bo ustvaril referenčno osnovo ekološke vzdržnosti tako intenzivnega kot pašnega sistema proizvodnje jagnjetine v različnih bio-regijah Evrope. Partnerji v 5 evropskih in 1 neevropski državi se bo osredotočili na bioregije, ki so reprezentativne njihove države. Ocenjeno bo ali je konkurenca v proizvodnji živil in krmi za živino ogrožena. Izvedeno bo ocenjevanje življenjskega ciklusa (Life Cycle Assessment – LCA) obdelanih zemljišč v primerjavi s pašnimi površinami za izračun celotnega vpliva teh na ekosistem, v katerem obstajajo. Namesto enega samega sistema ovčjereje, ki bi ustrezal vsem, bo konzorcij definiral katera tipologija in proizvodni sistema ustrezata bioregiji, v kateri se nahaja. Ti kazalniki trajnosti bodo uporabljeni za razvoj nove orodjarne (t.i. tool box) za vrednotenje, ki jo bodo evropski rejci jagnjet lahko uporabili kot standard za ocenjevanje trajnosti v prihodnosti. Rezultati projekta bodo nudili vrednotenje učinkovite rabe virov po merilu krajine (t.i. landscape-scale assessments). Pridobljene rezultate bo možno aplicirati na strateške in bioregionalne pristope v priporočilih ovčjerejskim skupnostim za boljše preživetje na podeželju.
EcoLamb bo tudi uporabil najsodobnejše RFID tehnologije v vrednotenju kazalnikov dobrobiti živali in bo ocenil kako lahko to vpliva na kakovost mesa. Z namenom, da se to vrednotenje opravi na prevladujočih pasmah jagnjet v 20 case study-kmetijah iz različnih biomov in proizvodnih modelov po Evropi, bo EcoLamb ponudil rešitve sistemu proizvodnje jagnjetine za zmanjšanje farmacevtske uporabe in izboljšati kakovost in varnost mesa.
Priporočila, ki bodo izdelana bodo bistveno prispevala k splošnemu cilju, da se izboljša položaj jagnjetine na evropskem trgu tako, da se zadosti potrebam potrošnikov, zaščiti občutljive podeželske skupnosti in habitate ter, da se zagotavlja ekosistemske storitve.

Povezava do spletne strani projekta: EcoLamb