Prof. dr. Mladen Franko

Prof. dr. Mladen FRANKO je redni profesor za področje kemije in je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici kot prorektor za izobraževanje in vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju. Doktoriral je leta 1990 na univerzi Marquette (Milwaukee, Wisconsin, ZDA).
Njegova raziskovalna dejavnost obsega:

 • razvoj in uporabo novih analiznih metod na osnovi laserske optotermične spektrometrije za detekcijo težkih kovin in njihovih zvrsti ter organskih spojin po kromatografski ločbi in v kombinaciji s pretočno injekcijsko analizo in mikrofluidnimi tehnikami,
 • uporabo bioanalitskih metod in laserske detekcije za ugotavljanje prisotnosti toksičnih in bioaktivnih snovi v okolju, bioloških vzorcih in nekaterih živilih
 • raziskave fotokemijske razgradnje organskih polutantov v okolju in s tem povezane oksičnosti.

Kot strokovnjak za optotermično spektrometrijo je v obdobju 1991 – 2005 redno gostoval in sodeloval pri raziskavah na Univerzi Wageningen na Nizozemskem, delal pa je tudi kot gostujoči znanstvenik na Univerzi Kyushu v Fukuoki na Japonskem. Redno je tudi predaval na podiplomskem študiju kemije na Univerzi v Torinu. Je gostujoči profesor na Univerzi za geoznanosti v Wuhanu na Kitajskem, predaval pa je tudi na specializiranih tečajih Laserske spektroskopije, ki jih organizira Mednarodni center za teoretičo fiziko ICTP v Trstu. Poleg tega je stalni recenzent uglednih mednarodnih revij kot sta Analytical and Bioanalytical Chemistry in Journal of Chromatography. Bil je član uredniškega odbora in področni urednik revije Acta Chimica Slovenica ter gostujči urednik revije International Journal of Thermophysics.
Rezultate raziskovalnega dela je objavil ali predstavil s preko 40 vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih in tujih univerzah, v petih poglavjih v znanstvenih monografijah ter v 118 znanstvenih člankih v mednarodnih revijah, vključno z vodilnimi oz. prvo in drugo rangiranimi revijami na področju njegovega dela kot so Analytical chemistry, Trends in analytical chemistry ter Applied spectroscopy reviews. Za znanstvene dosežke je leta 2005 prejel Zoisovo priznanje RS.
Ima številne izkušnje z vodenjem in sodelovanjem v mednarodnih projektih s področja visokošolskega izobraževanja za varstvo okolja, ki so potekali v okviru programov TEMPUS (priprava univerzitetnega študijskega programa Okolje), SOCRATES-ERASMUS (Priprava študijskih gradiv za izobraževanje s področja varstva okolja) in trenutno programa Alpine Lakes (SILMAS izobraževalni programi za naravovarstvene agencije in zavode s področja ekologije jezer). Prof. Franko je vodil pripravo in bolonjsko prenovo študijskih programov s področja varovanja okolja za vse tri bolonjske stopnje na Univerzi v Novi Gorici, kjer tudi predava predmete kot so Osnove znanosti o okolju, Kemija okolja in Kmetijstvo in Okolje.
Od leta 2014 je podpredsednik Sveta RS za visoko šolstvo.

Izobrazba

1990
Doktor znanosti (PhD) (Analizna kemija), Marquette University, Milwaukee, (WI), USA
Disertacija: Development and Application of Thermal Lens Techniques for Chemical Analysis and Characterization (mentor: prof. dr. Chieu D. Tran)

1983
Magister znanosti (Analizna kemija) Univerza v Ljubljani

1981
Diplomirani inženir kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve

od 1997
Univerza v Novi Gorici (do 2006 Politehnika Nova Gorica oz. do 1998 Fakulteta za znanosti o okolju):

 • Vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju (od 2017)
 • Prorektor za področje izobraževanje (od 2010)
 • Direktor podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju (2005-2013)
 • Dekan Fakultete za znanosti o okolju (2005-2009)
 • Vodja Laboratorija za raziskave v okolju (1999-2005 in 2013-2016)
 • Vodja oddelka za analizno in fizikalno kemijo okolje (1997-1999),

1983-1997
Institut Jožef Stefan:

 • Odsek za kemijo okolja, Vodja laboratorija za analizno kemijo (1994-1997)
 • Odsek za fizikalno kemijo in kemijo okolja, Vodja laboratorija za analizno kemijo in kemijo okolja (1992-1994)
 • Odsek za jedrsko kemijo, Raziskovalni sodelavec (1983-1992)

1981-1983
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Asistent podiplomec

Druge zadolžitve in funkcije

od 2014
Podpredsednik sveta RS za visoko šolstvood

2006
Član Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za interdisciplinarne raziskaveod

2003
Predsednik znanstvenega sveta Fundacije Edvard Rusjan

2008-2010
Predsednik strokovnega sveta Centra EMUNI

2005-2009
Svet za visoko šolstvo RS, član strokovne komisije za storitve

2004-2010
Pridruženi urednik revije Acta Chimica Slovenica

2002-2005
Svet za visoko šolstvo RS, član komisije za naravoslovje in tehniko

1998-2010
Univerza v Novi Gorici, član senata

1995-1997
Fakulteta za znanosti o okolju (sedaj Univerza v Novi Gorici), član upravnega odbora

1994-1997
Ciljni raziskovalni program CRP-Okolje, član programskega sveta

1993-1994
Institut Jožef Stefan, svetovalec direktorja

Področja raziskovalnega dela

Analizna kemija:

 • Razvoj in uporaba novih analiznih metod na osnovi laserske optotermične spektrometrije za detekcijo kovin in njihovih zvrsti ter organskih spojin (pesticidi, maščobne kisline, karotenoidi, bilirubin, …) po kromatografski separaciji
 • Uporaba bioanalitskih metod in laserske detekcije v kombinaciji s FIA in mikrofluidnimi sistemi za ugotavljanje prisotnosti pesticidov, težkih kovin in toksinov v okolju ter toksičnih snovi in alergenov v živilih

Kemija okolja:

 • Raziskave fotokemijske razgradnje organofosfatnih in rianodinskih pesticidov, antibiotikov, huminskih substanc in tekstilnih barvil v laboratorijskih pogojih in v okolju
 • Meritve koncentracij težkih kovin in organskih spojin (pesticidi, karotenoidi,) v vodi in bioloških vzorcih (fitoplankton, vodne rastline).

Fizikalna kemija:

 • Raziskave tankoslojnih materialov z uporabo otpoakustičnie spektroskopije in optotermičnega odklona
 • Raziskave hitrih fotokemičnih reakcij z metodami bliskovne fotolize in laserske spektroskopije
 • Raziskave difuzijskih procesov in reakcij v mikrofluidnih sistemih

Pedagoške izkušnje

od 1997
Docent (1997), izredni profesor (2002), redni profesor (2007) za področje kemije, Univerza v Novi Gorici
Nosilec in predavatelj pri predmetih Osnove znanosti o okolju, Kemija okolja, Instrumentalne metode v okolju, Zaznavanje onesnaženosti na daljavo, Kemija ter Kmetijstvo in okolje, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo.
Nosilec in predavatelj pri predmetih Analizna kemija I in Analizna kemija II na Univerzi v Mariboru – FKKT (od 2015)

2007
Gostujoči profesor – China University of Geosciences, Wuhan, Kitajska, predavatelj za področje ekotoksikologije na podiplomskem študiju

2000-2010
Gostujoči profesor na Univerzi v Torinu, predavatelj na podiplomskem študiju kemije za področje laserskih metod detekcije v kromatografiji

Članstvo v strokovnih organizacijah

od 2010
ACE – Association of Chemistry and the Environment

od 2003
Slovensko toksikološko društvo

od 1992
IUPAC – Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo

od 1992
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

od 1981
Slovensko kemijsko društvo

1987-1990
Society for Applied Spectrosopy, USA

Članstvo v organizacijskih odborih

2013
CPPTA-The Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications, Varšava 2013, član mednarodnega znanstvenega odbora

2012
19th YISAC Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry, Nova Gorica. 2012, predsednik mednarodnega znanstvenega odbora

2010
11th European Meeting on Environmental Chemistry, Portorož 2010, predsednik mednarodnega znanstvenega odbora

2005
Gordon research Conference “Photoacoustic and Photothermal Phenomena”, Trieste 2005, sopredsedujoči

2003 – 2007
13., 14. in 15. Mednarodni Simpozij “Spektroskopija v teoriji in praksi”, Nova Gorica 2003, 2005 in 2007 -predsednik organizacijskega in znanstvenega odbora

2002
4th Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry” Portorož, 2002 – član organizacijskega odbora

1993 – 2001
Mednarodni Simpozij “Spektroskopija v teoriji in praksi”, Bled – član organizacijskega odbora

1997
“International Symposium on Environmental Epidemiology in Central and Eastern Europe: Critical Issues for Improving Health”, Smolenice, Slovaška – član mednarodnega strokovnega odbora

1996
3rd Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry, Ljubljana, 1996 – član znanstvenega odbora

Nagrade in priznanja

2013
“Primorski um 2012” priznanje Radio Koper, TV Koper in Primorskih Novic

2005
Zoisovo priznanje vlade RS za pomembne znanstvene dosežke

1994, 1996
Dutch Academy of Sciences Fellowship (NWO, The Netherlands)

1992
Visiting Scientist Fellowship (Wageningen Agricultural University, The Netherlands)

1989/90
Arthur J. Schmitt Fellowship (Marquette University – USA)

1988/89
Marquette University Fellowship (USA)

Recenzent pri znanstvenih revijah

 • Acta Chimica Slovenica
 • Journal of Chromatography A
 • Analytical Sciences
 • Analytical and Bioanalytical Chemistry (in prej Fresenius Zeitschrift fur Analytische Chemie)
 • Mendeleev Communications
 • Spectrochimica Acta A
 • Applied Physics B
 • Talanta
 • Review of Scientific Instruments
 • International Journal of Thermophysics
 • Environmental Chemistry Letters
 • International Journal of Photoenergy
 • BioMed Research International
 • Analytical Letters