Projekt: Testiranje uporabe drenovih jagod pri proizvodnji sadnih vin

NAZIV PILOTNEGA PROJEKTA:
Testiranje uporabe drenovih jagod pri proizvodnji sadnih vin (akronim DRES)

PARTNERJI:

 • Vodilni partner: Sadjarska kmetija Pečar
  (Boštjan Pečar – kmetijsko gospodarstvo)
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Univerza Nova Gorica
 • KGZS – Zavod Ljubljana
 • KGZS – Zavod Nova Gorica
 • Kmetija Bolčič (Rado Bolčič– kmetijsko gospodarstvo)
 • Ekološka kmetija Ipavec (Mitja Ipavec – kmetijsko gospodarstvo)
 • Ekološka kmetija Žagar (Slavko Žagar – kmetijsko gospodarstvo)
 • Ekološka kmetija Korenjak (Janez Korenjak – kmetijsko gospodarstvo)
 • Malner, predelava sadja d.o.o.

TRAJANJE: 11.12. 2023 – 11.12. 2024

FINANCIRANJE: Projekt je financiran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije. Projekt je bil odobren kot pilotni projekt v okviru ukrepa M16 – Sodelovanja: podukrep 16.2. Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

POVZETEK PROJEKTA:

Rumeni dren je pogosta rastlina v Slovenskem naravnem okolju, sploh na sončnih legah obrobja gozdov. Plodovi rumenega drena so trenutno še podcenjeno jagodičje pri nas, čeprav je zanimanje zaje v porastu. V sosednjih državah, kot so Avstrija in Madžarska, srečujemo večje intenzivne nasade rumenega drena. Med Slovensko populacijo pa še vedno velja, da so drnulje neprimerne za direktno uživanje in bolj primerne za uporabo v predelavi. Iz kmetij smo zaznali potrebo po dodatnemu znanju na področju sortnih drenovih jagodah in njihovi predelavi v produkte z dodano vrednostjo. Na drugi strani pa se odpira večinoma neizkoriščen potencial sadnih vin, ki ima v tujini že zelo močno tržišče. Ker je to v Sloveniji še pretežno nepoznano področje in predvsem, ker imamo premalo znanja o drenovih jagodah, je smiselno, da se področje podrobneje razišče in prototipno pripravi nov produkt, ki bi zajemal uporabo drnulj. S tem bi pridobili želena znanja in izkušnje za predelavo drnulj v nov produkt, hkrati bi pa izkoristili prazno vrzel v vrstah sadnih vin na tržišču in dvignili tržni potencial kmetom.

V sklopu projekta bomo v realnih pogojih preverili možnost izdelave novega produkta – sadnega (jabolčnega) vina z uporabo drnulj. Analizirali bomo primernost sort tega jagodičevja in različnih tehnologij pridelave novega produkta, ki bi bila realno prenosljive v prakso (finančna vzdržnost, enostavna oprema, kvaliteten produkt ipd.). Izvedli bomo usposabljanje za partnerska kmetijska gospodarstva in praktične preizkuse prenosa rešitve v prakso na treh partnerskih kmetijskih gospodarstvih ter pripravili navodila in smernice za pripravo novega produkta.

Vso pridobljeno znanje, rezultate in izkušnje bomo primerno širili tako med pridelovalce ali nabiralce drnulj in drugega sadja, kot tudi med ostale kmetije in populacijo, ki bi jih nov produkt uspel zanimati. S tem bomo tudi pripomogli k prepoznavnosti drnulj med potencialnimi novimi porabniki. Izvedli bomo vsaj tri demonstracije pridobljenega znanja na partnerskih kmetijah, natisnili publikacijo z rezultati in pridobljenim projektnim znanjem, ustvarili bomo avdio-video posnetek s to vsebino, izvedli bomo predavanja za kmetijska gospodarstva ter za kmetijske strokovnjake, rezultate projekta bomo širili na javnem zaključnem dogodku projekta ter preko različnih komunikacijskih sredstev, kot so tiskan medij, navadna pošta, e-pošta, splet, družbena omrežja in podobno.

SPLOŠEN CILJ PROJEKTA:

Razvoj sadnega vina z uporabo drenovih jagod ter s tem spodbujanje vlaganj v predelavo, dodano vrednost, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov in v dodatno ponudbo predelanega proizvoda iz drnulj.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

- Priprava prototipov za nov produkt,

- analiza karakteristik različnih sort drenovih jagod,

- priprava, usposabljanje in izvedba praktičnih preizkusov na treh kmetijah ter zbiranje podatkov oziroma izkušenj partnerskih kmetijskih gospodarstev,

- s potekom, pridobljenimi znanji in rezultati praktičnih preizkušanj seznanjati ne-partnerska kmetijska gospodarstva, stroko in širšo javnost

- oblikovati navodila in smernice za izvedbo novega produkta z rezultati projekta ter

- primerno širiti pridobljena znanja in rezultate projekta.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

- Nov proizvod: sadno vino z uporabo drnulj

- Izvedba 3 praktičnih preizkusov novega produkta pri 3 kmetijskih gospodarstvih.

- Splošna navodila in smernice za pridelavo sadnega vina z uporabo drenovih jagod.

- Povečanje poznavanja drnulj in posledično boljše tržne možnosti za pridelovalce in nabiralce.

- Povečanje zanimanja za predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov med kmetijskimi gospodarstvi.

POVEZAVE:

Evropska komisija, namenjena EKSRP

PRP – Program razvoja podeželja (trenutno SKP – Skupna kmetijska politika)