Rastlinske bioaktivne spojine

Cilji in kompetence

  • Pregled posameznih rastlinskih bioaktivnih spojin s poudarkom na polifenolih v sadju. Predstavitev biološke razpoložljivosti (absorpcija v organizem, organe) reprezentativnih skupin polifenolov
  • Molekularne osnove za razumevanje delovanja bioaktivnih spojin v celicah
  • Opis različnih pristopov v analitiki rastlinskih bioaktivnih spojin: ciljane analize in neciljane analize - metabolomika in fluksomika - analiza fluidov. Predstavitev analitskih tehnik, ki se uporabljajo na tem področju raziskav in njihova uporabnost

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Kemijske analize grozdja/vina/mošta

Vsebina

  • Fizikalno-kemijske lastnosti rastlinskih bioaktivnih spojin, njihov tehnološki pomen in biological razpoložljivost.
  • Molekularne osnove za razumevanje delovanja bioaktivnih spojin v celicah.
  • Metabolomika rastlinskih bioaktivnih spojin.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * Razumevanje fizikalno-kemijskih lastnosti rastlinskih bioaktivnih spojin, njihove omejene biološke razpoložljivosti in njihove potencialne bioaktivnosti. * Poznavanje osnovnih pristopov za določanje vsebnosti rastlinskih bioaktivnih spojin v rastlinskih ali živalskih vzorcih: priprava vzorcev (ekstrakcija in čiščenje), poznavanje delovanja analitske opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo (HPLC, GC) z različnimi detektorji.

Temeljna literatura in viri

• Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications. 2006. Q.M. Andersen and K.R. Markham, Editors, CRC Press; Taylor & Francis, Boca Raton: 1197 str. Katalog
• Macheix J.J., Fleuriet A., Billot J. 1990. Fruit phenolics. Boca Raton, CRC Press: 378 p.
• Hames D.; Hooper N. Instant Notes Biochemistry. 2005, Taylor & Francis Group: 438 str. E-gradivo
• Patrick G. Instant Notes Medicinal Chemistry. 2001. Taylor & Francis Group: 278 str. E-gradivo
• McLaughlin D., Stamford J., White D. Instant Notes Human Physiology. 2007. Taylor&Francis Group: 460 str. E-gradivo
• Biotechnology in agricultural and forestry: 57. Plant metabolomics, edited by Saito K., Dixion R.A., Willmitzer L. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo (30%) in pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja Živilske tehnologije na Univerzi v Novi Gorci.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.