Upravljanje agroekosistemov

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami delovanja ekosistemov, kroženja snovi in pretoka energije ter ta znanja uporabiti pri proučevanju sistemov, ki jih je človek spremenil za namene kmetovanja. Poudarek predmeta je na trajnostnem upravljanju z agro-ekosistemi, ki omogoča največji donos pri čim manjšem vplivu na okolje.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje biologije, botanike in osnov ekologije.

Vsebina

Predmet bo obravnaval naslednje vsebine: * Osnove ekologije, ki se nanašajo na kmetijstvo * Delovanje naravnih ekosistemov * Pretok energije in kroženje snovi v ekosistemih * Populacije in združbe * Ekologija človeka in sociološki vidiki ohranjanja okolja * Teorija trajnostnega donosa * Agro-ekosistemi * Ekološki procesi v agro-ekosistemih: koncept trajnosti v kmetijstvu * Konvencionalno kmetovanje in problem trajnostnega razvoja * Rastlinska pridelava in okolje * Populacijski procesi v poljedelstvu * Pestrost in stabilnost agro-ekosistemov * Upravljanje z genskimi viri v agro-ekosistemih * Motnje in sukcesija v agro-ekosistemih * Energetika agro-ekosistemov * Učinkovito upravljanje trajnosti: okolju prijazni kmetijski sistemi * Načrtovanje trajnostnih agro-ekosistemov * Doseganje trajnosti

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti razvili: * Razumevanje ekoloških principov, ki so gonilo kmetijstva * Sposobnost presoje o načinih upravljanja in ohranjanja kompleksnosti ekosistemov v kmetijstvu * Sposobnost ovrednotenja trajnosti v širšem kontekstu motenj in obnovitev * Zmožnost upravljanja in oblikovanja trajnostnih tehnologij v kmetijstvu * Sposobnost razvoja okolju prijaznih modelov za ohranjanje kmetijskih virov in presoje o učinkovitosti takšnih modelov * Sposobnost razprave o trajnostnih kmetijskih sistemih z vidika varnosti preskrbe s hrano

Temeljna literatura in viri

• Biodiversity in agroecosystems/edited by Wanda W. Collins, Calvin O. Qualset - Boca Raton : CRC Press, cop. 1999. - 334 str. Katalog E-gradivo
• The fatal harvest reader : the tragedy of industrial agriculture / edited by Andrew Kimbrell. - Washington ; Covelo ; London : Island Press, cop. 2002. - XIV, 369 str. Katalog E-gradivo
• The farm as natural habitat : reconnecting food systems with ecosystems / edited by Dana L. Jackson and Laura L. Jackson. - Washington, D.C. ; Covelo, Calif. ; London : Island Press, cop. 2002. - XII, 297 str. Katalog E-gradivo
• Anonymous 2002. Strategija ohranjanja biotske raznovrtnosti v Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor RS, 77str. ISBN 961-6392-03-4 E-gradivo
• Izročki predavanj
• Moodle učilnica

Načini ocenjevanja

Izpit (50%), seminarska naloga (30%), vaje (20%) (Pozitivno ocenjena seminarska naloga in vaje sta pogoja za pristop k izpitu)

Reference nosilca

Prof. dr. Andraž Čarni.

Nosilec je redni profesor za področje Ekologija.

  • Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţǎ-Nicolae, C., Botta-Dukát, Z., Čarni, A., Csiky, J. et al. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (central and eastern europe). Applied vegetation science (2017) 20, pp. 143-156.
  • Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica slovenica (2016) 56, pp. 25-43.
  • Čarni, A., Matevski, V., Juvan, N., Kostadinovski, M., Košir, P., Marinšek, A., Paušič, A., Šilc, U. Transition along gradient from warm and mesic temperate forests evaluated by GAMM. Journal of plant ecology (2016) 9, pp. 421-433.
  • Čarni, A., Matevski, V., Šilc, U., Ćušterevska, Renata. Early spring ephemeral therophytic non-nitrophilous grasslands as a habitat of various species of Romulea in the southern Balkans. Acta botanica croatica (2014) 73, pp. 1-23.
  • Zelnik, I., Čarni, A. Plant species diversity and composition of wet grasslands in relation to environmental factors. Biodiversity and conservation (2013) 22, pp. 2179-2192