Aplikativno vinogradništvo

Cilji in kompetence

Predmet se fokusira na trenutne aplikacije novih tehnologij v vinogradništvu (precizno vinogradništvo, predikcijski modeli), pridobitev poglobljenih ključnih znanj kemijskih, biokemijskih in fizioloških procesov v tehnologiji pridelave grozdja, s katerimi lahko reguliramo končni produkt – tip vina. Namen predmeta je tudi poznati okolje v trajnostnem vinogradništvu in vplive vinogradništva na okolje, kako se lahko izognemo negativnim vplivom. Študentje se podrobno seznanijo s principi drugih alternativnih oblik vinogradništva (ekološko, biodinamično). V okviru predmeta pridobijo sposobnosti kritične analize novih znanstvenih dognanj, ocene prenosljivosti znanstvenih dognanj v prakso, pravilno načrtovati poskuse, jih ovrednotiti in predstaviti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje botanike, rastlinske fiziologije, biokemije in molekularne biologije, rastlinske molekularne biotehnologije, osnovna kemija in biologija tal.

Vsebina

  1. Kritična analiza stanja vinogradništva v Sloveniji in svetu.
  2. Nove tehnologije v vinogradništvu: * proizvodna oprema, * precizno vinogradništvo – trenutne aplikacije v Sloveniji, EU in drugje po svetu, adaptivne rešitve * predikcijski modeli v vinogradništvu, aplikacije in adaptivne rešitve * analiza stroškov in koristi.
  3. Uporabni koncepti fiziologije vinske trte, biokemijskih, kemijskih in molekularni procesov trte in grozdne jagode v modernih in tradicionalnih vinogradniških tehnologijah za ciljni razvoj novih vinskih proizvodov v različnih okoljskih pogojih.
  4. Vinogradniško okolje v trajnostnem vinogradništvu; opis živih kompoment vinograda, ocenjevanje vpliva vinograda na okolje (erozija in zbitost tal, fitofarmacevtska sredstva in kako se jim lahko izognemo).
  5. Principi ekološkega in biodinamičnega vinogradništva, trendi v svetu, zakonodaja, certifikati, dovoljena zaščitna sredstva (prednosti in slabosti), uporabnost odpornih/tolerantnih sort, obdelava in kakovost tal.
  6. Kritična evalvacija novih znanstvenih dognanj in njihova prenosljivost v prakso, načrtovanje poskusov, evalvacija poskusov, prezentacija in validacija rezultatov, prenos iz eksperimentalnega v pilotno skalo, in nato v proizvodnjo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * analize trenutneg stanja v vinogradništvu (Slovenija in po svetu) * aplikacije in adaptacije (v različnih okoljih) novih tehnologij v vinogradništvu z oceno stroškov in koristi * uporabnih konceptov kemijskih, biokemijskih in fizioloških lastnosti vinske trte v pripravi ciljnih tipov vina * vinogradniškega okolja v trajnostnem vinogradništvu * vplivov vinogradništva na okolje in načine kako lahko zmanjšamo negativne vplive na okolje * zakonodajne in aplikacijske vidike ekološkega in biodinamičnega vinogradništvu * sposobnost opisa in načrtovanje in izvedbe prenosa novih znanstvenih dognanj s področja vinogradništva vodjem posestva

Temeljna literatura in viri

• Znanstveni članki iz ustreznih revij
• Izročki predavanj
• Moodle učilnica z ustreznimi materiali
• Vršič, S., Lešnik, M. 2010. Vinogradništvo. ČZD Kmečki glas, Ljubljana Katalog
• Hossain, Ali. 2010. Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management: Volume 1, Springer Link E-gradivo
• Retallack, M. 2012. Enhancing biodiversity in the vineyard – Workshop notes Government of South Australia.66 p. E-gradivo
• Lindenmayer, D., Barton, P., Pierson, J. 2015. Indicators and Surrogates of Biodiversity and Environmental Change, Csiro Publishing, 216 pp.
• Gerling, C. 2015. Environmentally Sustainable Viticulture: Practices and Practicality 1st Edition, Apple Academic Press, 424 str.
• Keller, M. 2015. The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology 2nd Edition, 509 str. Katalog
• Goldammer, T. 2018. Grape Growers Handbook: A Guide To Viticulture for Wine Production

Načini ocenjevanja

Seminar (10%), znanstvena poročila (10%), poročila terenskih vaj (10%), aktivno sodelovanje študentov v kursu (10%), izpit (60%)

Reference nosilca

Doc. dr. Katja Šuklje Antalick

Docentka za področje vinogradništvo na UNG. Ima večletne izkušnje z raziskavami v tujini (JAR in Avstralija), kjer je sodelovala v pomembnih projektih s področja vinogradništva.

Njene reference, strokovno in znanstveno delo so razvidni iz COBISS: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=katja%20šuklje