Senzorično ocenjevanje vina

Cilji in kompetence

Cilji predmeta obsegajo spoznavanje znanosti senzoričnega ocenjevanja vina na napredni stopnji, ki ponuja pomembno znanje o metodah in izkušnje na področju senzoričnih opisov vina. Obravnavamo vina iz vsega sveta in vseh glavnih stilov vina, kot tudi vloge senzorične ocene v razvoju novih izdelkov in percepciji kupcev. Predstavljeni in obravnavani so principi ocenjevanja v senzoriki glede na različne namene. Urjenje danosti / spretnosti senzorične ocene vin.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja s področja vinarstva, vinogradništva, enografije in senzorike vina.

Študentom, ki nimajo predznanja s področja senzorike vina priporočamo obisk predmeta na 1. stopnji VV Senzorika vina.

Vsebina

  • Pregled ključnih in novejših principov ter izzivov v senzoriki vina.
  • Senzorične lastnosti vina v odvisnosti od sorte grozdja, uporabljenih vinogradniških in vinarskih tehnologij, zorenja in embalaže vina ter nekaterih pogostih napak in bolezni vina.
  • Kemijske spojine v ozadju senzoričnih lastnosti vina.
  • Enogeografija: Vpliv terroir-ja (v njegovem najširšem možnem pomenu) na senzorične lastnosti svetovnih vin.
  • Odnos med senzoričnimi lastnostmi vin in njihovo kakovostjo, ter interpretacija kakovostnih lastnosti vina – različni številčni in opisni pristopi.
  • Različne tehnike / analitske metode, ki se lahko uporabljajo za čim bolj objektivno oceno vina.
  • Oblikovanje in interpretacija senzoričnih testov; Primernost testov za izbrane situacije (raziskave tipičnosti vina, raziskave vpliva tehnologij v vinogradu in kleti, razvoj novih proizvodov, preferenca kupcev), statistično ovrednotenje, oblikovanje senzoričnih panelov, umerjanje panelov
  • Spoznavanje in utrjevanje opisnega ocenjevanja vina (slovensko in angleško)
  • Ocenjevanje in opredeljevanje vin glede na slog in kakovost, vključno s spoznavanjem točkovanj, ki se uporabljajo na slovenskih / EU / svetovnih uradnih degustacijah in festivalih.
  • Znanstvene novosti / trendi v znanosti senzoričnega ocenjevanja vin.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni: * kritično opredeliti in razlikovati ozadja in ravnotežje senzoričnih lastnosti v široki paleti vin; ter povezovati te lastnosti s tipom/stilom vina, sorto, terroir-jem, vinogradniškimi in vinarskimi tehnologijami, zorenjem, embalažo, kemijsko sestavo vina, itd. * oblikovati ustrezne in smiselne senzorične opise vin (v slovenskem in angleškem jeziku). * ustno predstaviti in smiselno razložiti primerjavo senzoričnih lastnosti različnih vin. * razlikovati med podobnimi vini različne kakovosti ali različnih lastnosti. * prepoznati in opisati pogoste napake / bolezni vina. * kritično razumeti in uporabljati uradne ocenjevalne sisteme na slovenskih / EU / svetovnih uradnih degustacijah. * vpeljati ustrezne senzorične teste v določene situacije (preizkušanje v znanstvenih poskusih, razvoj novih vinskih izdelkov, analize preferenc potrošnikov) in uspešno uporabljati statistične metode za interpretacijo podatkov senzoričnega testa. * brati, razumeti ter interpretirati znanstvene članke s področja.

Temeljna literatura in viri

• Jackson, R. S. (2009). Wine tasting: a professional handbook. 2nd Edition, Academic Press. Katalog
• Doty, R. L. (2015). Handbook of olfaction and gustation. 3rd Edition, John Wiley & Sons. E-gradivo
• Johnson H. and Robinson J. The World Atlas of Wine (2013), 7th Revised & Updated Edition, P: Mitchell Beazley. Katalog E-gradivo
• Jackson, R. S. (2000). Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press. Katalog E-gradivo
• Peynaud, É., Blouin, J. 1996. Le Gout du Vin – Le grand livre de la degustation Paris, editeur Dunod, 269 s
• Nemanič, J. 1999. Spoznajmo vino: vinske arome v sortah in zvrsteh, degustacija in ocenjevanje, vino in hrana. ČZD Kmečki glas. 200 s.
• Košmerl T. in Kač M., 2009. Osnovne kemijske in senzorična analize vin . E-gradivo
• Jenko M., Čuš F., Košmerl T. 2009. Sortni vonj vina ali napaka: študijsko gradivo za permanentno izobraževanje poizkuševalcev vina. E-gradivo
• Aktualni in relevantni znanstveni članki s področja.
• Izročki predavanj
• Miteam učilnica

Načini ocenjevanja

Priprava seminarja (10%), pisni izpit (40%), praktični test (50%).

Reference nosilca

Doc. dr. Guillaume Antalick

Nosilec je docent za področje Vinarstvo na UNG, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in številnimi povezavami na področju.

Ostale reference so dostopne na http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=guillaume%20antalick