Kemijska sestava in analiza grozdja in vina

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pridobiti znanja s področja novih/modrnih pristopov v kemiji grozdja in vina in vseh proizvodov iz grozdja. Študentom bodo predstavljene nove aplikacije, tehnike in razvite metode za analizo kemijskih spojin, ki so pomembne v kakovosti grozdja, vina; od tekočinske kromatografije, do plinske kromatografije pa do kapilarne elektroforeze. Študentje bodo pridobili znanja s področja priprave vzorcev za analizo kot je ekstrakcija tekoče-tekoče, ekstrakcija na trdnem nosilcu in mikroekstrakcija na trdnem nosilcu kot tudi izbire ustrezne analizne tehnike za izbran analit v matriksu grozdja in vina. Študentje bodo pridobili znanja znantvenega ovrednotenja analitskih rezultatov bioloških vzorcev – s posebnim poudarkom na grozdju in vinu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna in anogranska kemija, osnove vinarstva in vinogradništva, organska kemija.

Vsebina

Uvod v predavanja
Grozdje in vino kot analitski matriks
Kemijske karakteristike mikro in makro spojin grozdja in vina

Visoka tekočinska kromatografija visoke ločljivosti in analiza fenolov grozdja in vina: * ekstrakcija fenolov iz grozdja * priprava vzorcev za analizo HPLC * HPLC analiza

Analiza fenolov grozdja in vina s tekočinsko kromatografijo v kombinaciji z masno spektrometrijo

Določanje organskih kislin v grozdju in vinu
Določanje kontaminantov vina (Ohratoksin A, biogeni amini, 2,4,6-trikloroanizol, etil fenoli v vinu)
Analiza aromatičnih komponent v vinu
Analiza ostankov pesticidov v grozdju in vinu
Analiza proteinov in peptidov v grozdju in vinu
Analiza elementov in anorganskih ionov v vinarstvu
Določanje geografskega porekla proizvodov Vitis vinifera
Elementarna Analiza
Analiza Anorganskih Anionov

VAJE
Med vajami se študentje naučijo uporabljati različnih analiznih tehnik in tehnik priprave vzrocev za analizo grozdja/mošta/vina – v povezavi z predavanji.

SEMINAR
Pripravijo seminarsko nalogo v kateri obravnavajo izbrano analizno tehniko.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * Kemijske lastnosti mikro in makro spojin, ki definirajo izbor ustrezne analizne tehnike * Moderne analizne tehnike za določanje kemijske sestave grozdja/mošta/vina kot so tekočinska kromatografija, plinska kromatografija * Znanje v delovanju/primernosti različnih postopkih za analizo in pripravo vzorca za analizo * Postopki za validacijo izbranega analiznega postopka * Postopki za validacijo izbranega postopka za pripravo vzorca za analizo * Osnovna statistična obdelava analiznih postopkov * Razumevanje in uporaba podatkov iz znanstvenih objav pri razvoju nove metode za analizo izbranega parametra

Temeljna literatura in viri

  • Izbrana literatura, članki, objave bo podana študentom tekom predavanj
  • Moodle ucilnica
  • Prosojnice
  • MiTeam ucilnica
  • Riccardo Flamini, 2008, Hyphenated Techniques in Grape and Wine Chemistry
  • Riccardo Flamini, Pietro Tradli, 2010, Mass Spectrometry in Grape and Wine Chemistry
  • Yair Margait, 2010, Wine Chemistry
  • Moreno Juan and Peinado Rafael. 2012. Enological chemistry. Academic Press, Elsevier Katalog
  • RUDAN TASIČ, Darja, KLOFUTAR, Cveto. Fizikalnokemijske metode v živilstvu. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2007. VI, 376 str. Katalog

Načini ocenjevanja

Seminar (20%), laboratorijske vaje (10%), izpit (70%)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja Živilske tehnologije na Univerzi v Novi Gorci.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.