Oblikovanje in analiza eksperimentov

Cilji in kompetence

Pravilni eksperimentalni načrt je predpogoj za učinkovito in stroškovno vzdržno reševanje primerjalnih kvantitativnih raziskovalnih vprašanj. Predmet uvaja eksperimentalno zasnovo in analizo z uporabo primerov in s preučevanjem osnovnega linearnega modela. Uporaba ustreznih računalniških paketov omogoča preizkušanje domnev in preiskave naprednih tematik. Namen je razširiti znanje s področja osnovnih metodologij. Študenti bodo pridobili izkušnje pri vrednotenju in predstavitvi rezultatov v obliki standardnega statističnega poročila, kot se uporablja v strokovni praksi in jih bodo lahko uporabili pri vrednotenju rezultatov različnih obravnav poskusov znanstvene in strokovne narave v stroki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje osnov statistike in matematike.

Vsebina

 • Načela eksperimentalnega oblikovanja.
 • Enostavna linearna regresija: pregled in razširitev.
 • Polinomska in multipla linearna regresija.
 • Načela eksperimentalnega oblikovanja; vključno s povsem naključnimi modeli, randomizirani blok modeli in Latin kvadratni modeli.
 • Metode večkratne primerjave.
 • Diagnostično preverjanje osnovnega modela.
 • Analiza poskusov s faktorskimi strukturami tretiranja.
 • Analiza variance.
 • Analiza kovariance.
 • Statistična programska oprema.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * biti sposoben prepoznati situacije za katere je primeren linearni model; * biti sposoben načrtovati in preveriti zasnovo standardnih poskusov, ki odsevajo strokovno prakso; * biti sposoben izvesti analizo takšnih poskusov z uporabo ustreznih statističnih protokolov; * biti sposoben diskutirati rezultate in utemeljiti razlage v smislu prvotnega problema z logiko in natančnostjo; * biti sposoben oceniti in sedanje rezultate, z integriranim razumevanje osnovne teorije v obliki standardnega statističnega poročila; * biti sposoben kritičnega preizkušanja hipotez/predpostavk, na katerih temelji uporaba linearnega modela; * biti sposoben opravljati projektiranje in analize nalog na priznanih programskih platform

Temeljna literatura in viri

 1. Gary W. Oehlert, A first Course in Design and Analysis of Experiments, 2010, E-gradivo
 2. Howard J. Seltman, Experimental Design and Analysis,2015, E-gradivo
 3. Adamič Š. (2005).Temelji biostatistike, Medicinska fakulteta Ljubljana, 1995.
 4. Košmelj, K. (2007). Uporabna statistika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta E-gradivo
 5. A. Vadnjal, Elementarni uvod v verjetnostni račun, DZS, Ljubljana, 1979. Katalog
 6. Internetni viri za učenje statistike
 7. Moodle učilnica
 8. Izročki predavanj

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in domača naloga (30%), pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Prof. dr. Irina Elena Cristea

Področja dejavnosti: matematika, algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)

Zaposlitev / kariera: Prof. dr. Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot izredna profesorica za področje matematike ter raziskovalka Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko na področju teorije algebraičnih hiperstruktur. Predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici.

Izbrane objave
1. DAVVAZ, Bijan, CRISTEA, Irina Elena. Fuzzy algebraic hyperstructures : an introduction, (Studies in fuzziness and soft computing, vol. 321). Cham: Springer, cop. 2015. X, 242 str., ilustr. ISBN 978-3-319-14761-1 [COBISS.SI-ID 3704571]
2. DAVVAZ, Bijan, HASSANI SADRABADI, E., CRISTEA, Irina Elena. Atanassov's intuitionistic fuzzy grade of complete hypergroups of order less than or equal to 6. Hacettepe journal of mathematics and statistics, ISSN 1303-5010, 2015, vol. 44, no. 2, str. 295-315 [COBISS.SI-ID 3888123]
3. CRISTEA, Irina Elena, DAVVAZ, Bijan, HASSANI SADRABADI, E. Special intuitionistic fuzzy subhypergroups of complete hypergroups. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246. 2015, vol. 28, no. 1, str. 237-245. [COBISS.SI-ID 3454203]
4. JAFARPOUR, Morteza, CRISTEA, Irina Elena, ALIZADEH, F. On dihedral hypergroups. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2014, vol. 44, part B, str. 242-249,[COBISS.SI-ID 3520251]
5. CRISTEA, Irina, ŞTEFANESCU, Mirela, ANGHELUŢA, Carmen. About the fundamental relations defined on the hypergroupoids associated with binary relations. Eur. j. comb., 2011, vol. 32, no. 1, str. 72-81. [COBISS.SI-ID 2062587]
6. CRISTEA, Irina, DAVVAZ, Bijan. Atanassov's intuitionistic fuzzy grade of hypergroups. Inf. sci. [Print ed.], 2010, vol. 180, no. 8, str. 1506-1517. [COBISS.SI-ID 2065915]