Cilji in kompetence

  • Cilj predmeta je predstaviti napredne analizne tehnologije z aplikacijo v rastlinskih eksperimentih.
  • Namen predmeta je pridobitev novega znanja ter razširitev znanja pridobljenega pri drugih predmetih z uporabo modernih analiznih metodologij, ki celostno opišejo metabolno stanje v rastlinah in mikroorganizmih ter njihove interakcije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet bo zajemal sledeče vsebine: * Opis metaboloma * Priprava eksperimentalne zasnove s poudarkom na sistemski variabilnosti * Priprava vzorcev rastlinskih in živilskih materialov * Analizne metode v metabolomiki * Obdelava podatkov ter univariantna in multivariantna statistična analiza * Potrjevanje identifikacije metabolitov * Identifikacija (novih) neznanih metabolitov * Umeščanje metabolitov v biosintezne poti * Tarčne analize specifičnih biosinteznih poti * Uporaba stabilnih izotopov za sledenje biosinteznih poti * Metabolomske študije na rastlinskih modelih, modelih v vinogradništvu in vinarstvu * Integracija metabolomike z ostalimi »omics« metodologijami kot so genomika, transkriptomika in proteomika.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje * Metabolnih procesov v rastkini ter poznavanje orodij za njihovo ovrednotenje * Uporaba. * Predstavitev raziskav v delu. * Refleksija. * Zmožnost razumevanja analiznih metodologij in njihova uporaba z prenosom v farmacevsko, nutricionistično, biotehnološko in biomedicinsko prakso. * Prenosljive spretnosti. * Uporaba nove literature raziskav ter razvijajočih se baz podatkov in platform za obdelavo podatkov in interpretacijo rezultatov.

Temeljna literatura in viri

  • The HANDBOOK of metabonomics and metabolomics edited by John C. Lindon, Jeremy K. Nicholson and Elaine Holmes. - 1st ed. Amsterdam ; Oxford : Elsevier, 2007. - 1 online resource (x, 561 p.) : ill. (some col.), ISBN 978-0-444-52841-4 Katalog
  • GENOMICS, proteomics, and metabolomics in nutraceuticals and functional foods / editors, Debasis Bagchi, Francis C. Lau, Manashi Bagchi. - Ames (Iowa) : Wiley-Blackwell, cop. 2010. - XIV, 338 str., 16 str. ISBN 978-0-8138-1402-5 E-gradivo
  • METABOLOMICS in practice : successful strategies to generate and analyze metabolic data / edited by Michael Lämmerhofer and Wolfram Weckwerth. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2013. - XXV, 415 str. ISBN 978-3-527-65589-2 Katalog
  • NUTRITIONAL genomics : discovering the path to personalized nutrition / edited by Jim Kaput and Raymond L. Rodriguez. - Hoboken (New Jersey) : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXV, 469 str. ISBN 0-471-68319-1 E-gradivo
  • PLANT metabolomics : methods and protocols / edited by Nigel W. Hardy, Robert D. Hall. - New York : Humana Press : Springer, cop. 2012. - XIII, 340 str. ISBN 978-1-61779-593-0 Katalog
  • Slides
  • Moodle učilnica z pripravljenimi e-viri

Načini ocenjevanja

Diskusiji z nosilcem predmeta in ostalimi študenti (50%), Ustni izpit (50%)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje Živilstvo na UNG in dekanja VŠVV.

Njene reference, strokovna in znanstvena dejavnost je razvidna iz COBISS: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Mozetič%20Branka