Osnove vinogradništva

Cilji in kompetence

Študent se seznani s pomenom vinogradništva kot gospodarske panoge ter spozna biološke, ekološke in ekonomske meje gojenja vinske trte.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje botanike in fiziologije.

Vsebina

Predavanja

vinogradništvo kot gospodarska panoga: pomen vinogradništva, prednosti in omejitve znotraj kmetijstva, smernice razvoja vinogradništva, stanje in obseg pridelave;

klasifikacija vinske trte: osnovne značilnosti in uporabnost ameriške, azijske in evropske vinske trte, razdelitev evropske trte glede na geografsko območje izvora;

rajonizacija: zaščita geografskega porekla grozdja in vina, PTP – priznano tradicionalno poimenovanje;
morfologija vinske trte: funkcija korenin, razvoj korenin, deblo, rozga, mladica, oko, list, vitica, cvet, grozd;

ampelografija: definicija in pomen;

razvoj vinske trte: ontogenetski razvoj, fenološki razvojni stadiji;

sortiment vinske trte za Slovenijo

Predvideni študijski rezultati

Študent osvoji osnovna znanja s področja vinogradništva: vinogradništvo kot gospodarsko panogo, klasifikacijo vinske trte, rajonizacijo, morfologijo vinske trte, ampelografija, razvoj vinske trte in sortiment vinske trte v Sloveniji.

Temeljna literatura in viri

• Vršič, S.; Lešnik, M. 2001. Vinogradništvo. Ljubljana, Kmečki glas: 368 s. Katalog
• Hrček, L.; Korošec-Koruza, Z. 1996. Sorte in podlage vinske trte : ilustrirani prikaz trsnega izbora za Slovenijo. Ptuj : SVA Veritas: 191 str.
• Winkler, A.J.; Lider, A.L. 1975. General Viticulture. University of California Press: 710 s. Katalog E-gradivo
• Jackson, R.S. 2000. Wine Science: Principles, Practice, Perception. Academic Press: 654 s. Katalog E-gradivo
• Galet, P. 2000. General Viticulture. 448 s.
Prosojnice, Miteam učilnica UNG.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit

Reference nosilca

Nosilka Katja Šuklje je docentka za področje Vinogradništvo na UNG, zunanja sodelavka, zaposlena kot raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.