Praktično usposabljanje 1

Cilji in kompetence

Osnovni namen praktičnega usposabljanja v drugem letniku študija je študente čimprej usmerjati v praktično delo in jim s tem omogočiti spoznavanje strokovne narave dela kot tudi aktualne problematike v vinogradništvu in vinarstvu. Glavni cilj predmeta je študentom omogočiti povezovanje in nadgradnjo osvojenih teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami mentorjev na terenu.

Z namenom čimbolj celovitega vpogleda v prakso poteka delo v 2. letniku v navezavi z več različnimi mentorji in na različnih lokacijah.

Mentorjem takšna organizacija nudi možnost spoznavanja in sovzgajanja bodočih kadrov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaključen 1. letnik oz. vpis v 2. letnik študija

Vsebina

  1. Seznanitev z obveznostmi in organizacijo predmeta Praktično usposabljanje 1
  2. Razporejanje študentov glede na njihove želje in naše zmožnosti (dogovori z mentorji)
  3. Priprava okvirnega programa oz. napotnice študenta za posamezne sklope PU
  4. Po vsakem sklopu PU oddaja sprotnih poročil v obliki dnevnikov (za tedenske termine)
  5. Ob koncu ustni zagovor v obliki pogovora z internim mentorjem.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo o praktičnem usposabljanju v obliki dnevnika, pozitivno mnenje zunanjega mentorja ter ustni zagovor poročila v obliki razgovora z internim mentorjem

Reference nosilca

Nosilec je predavatelj za področje vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici, vodja vinogradniškega posestva Univerze v Novi Gorici.

Povezava do njegovih referenc znanstvenega in strokovnega dela