Analizne metode v pridelavi vina

Cilji in kompetence

Študentje se seznanijo z osnovnimi principi analizne kemije, spoznajo osnove klasičnih elektrokemijskih in spektrofotometričnih metod ter njihovo uporabo v tehnologiji vin.

Pri seminarskih vajah pridobijo ustrezno računsko znanje za vrednotenje rezultatov analiz, pri praktičnih vajah pa prakso za samostojno izvajanje osnovnih analiz v kontrolnih laboratorijih in kleteh.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet zahteva predznanje splošne, anorganske in organske kemije in je tesno povezan z enologijo in drugimi vinarskimi strokovnimi predmeti.

Vsebina

VAJE

Osnovni pojmi kemijske analize (faze kemijske analize, razdelitev metod, koncentracije)

Vrednotenje analiznih rezultatov (naključne in sistematične napake)

Osnovne analizne tehnike (gravimetrija, titrimetrija, obarjalne, nevtralizacijske in kompleksometrične titracije)

Osnove elektrokemijskih tehnik (oksidacijsko redukcijska ravnotežja in titracije, potenciometrija)

Osnove spektroskopskih tehnik (molekulska absorpcijska spektrometrija, emisijska spektrometrija, AAS)
Analiza mošta in vina (pepel, gostota, etanol, ekstrakt, skupne kisline, hlapne kisline, mlečna kislina, žveplova (IV) kislina, mono in disaharidi, kalij, natrij, kalcij, magnezij, pH, puferska kapaciteta, O2)

VAJE

Laboratorijske vaje se bodo nanašale na snov podano na predavanjih.

Predvideni študijski rezultati

Predmet študentom daje znanja s področja analizne kemije, ki je povezana z določanjem parametrov, ki so pomembni za vrednotenje kakovosti grozdja, mošta in vina. Spoznajo vse faze kemijske analize različnih matriksov, ki so povezani z vinogradništvom in vinarstvom, od vzorčenja naprej. Različne vrste analiz (gravimetrične, titrimetrične, spektrometrične), vrednotenje in prezentacijo rezultatov kemijskih analiz, določanje napak in tudi vsa potrebna znanja iz kemijskega računanja, ki jim bodo pomagala pri vrednotenju rezultatov, kot tudi pripravi reagentov v kemijskih analizah mošta, grozdja in vina. Seznanijo se z različnimi referenčnimi in priporočenimi metodami za določanje kakovosti grozdja in vina.

Temeljna literatura in viri

• Ough, C.S.; Amerine, M.A. 1988. Methods for Analysis of Must and Wines; 2nd ed.; John Wiley & Sons; New York.
• Trajkovič, J.; Mirič, M.; Baras, J. Šiler, B. 1983. Analize životnih namirnica; Tehnološko metalurški fakultet; Beograd.
• Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. 1996. Fundamentals of Analytical Chemistry; 7th ed.; Saunders; New York. Katalog E-gradivo
• Prosojnice, MiTeam Učilnica z materiali.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu so opravljene laboratorijske vaje. V pisnem izpitu so zajeta teoretična vprašanja iz predavanj in tudi vprašanja povezana z seminarskimi in laboratorijskimi vajami (predavanja/vaje 50/50)

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja Živilske tehnologije na Univerzi v Novi Gorci.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.