Vinogradništvo

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta z različnimi tehnologijami pridelave grozdja in vplivu posameznega ukrepa na kakovost grozdja. Študent v okviru praktičnega usposabljanja tudi sam sodeluje pri delu v vinogradu in tako lahko poveže teorijo s prakso. Pridobljena znanja mu omogočajo izbiro optimalne tehnologije v danih razmerah in samostojno vodenje tehnoloških operacij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet zahteva predznanje botanike in fiziologije. Predmet dopolnjujejo ostali strokovni predmeti.

Vsebina

razmnoževanje vinske trte: selekcija vinske trte, analiza različnih načinov cepljenja, mikropropagacija;
• postavitev novega vinograda: priprava zemljišča, primerjava vertikalne in terasne ureditve vinograda, izbor sorte in podlage;
• gojitvene oblike vinske trte in njihov vpliv na kakovost grozdja;
• obrezovanje za vzgojo;
• fiziološki učinki rezi;
• zelena dela v vinogradu in njihov vpliv na kakovost grozdja;
• gnojenje vinogradov količine in tehnike vnosa gnojil, čas gnojenja;
• Namakanje: vodne potrebe, evapotranspiracija, vodni sistemi
• Natančno vinogradništvo in uporaba dalinjskega zaznavanje v vinogradništvu
• pridelava namiznega grozdja: možnosti pridelave namiznega grozdja v Sloveniji, posebnosti ampelotehnike;
• obdelovanje ali zatravljenje vinograda;
• organizacija trgatve in prijava vinograda za vrhunsko kakovost vina;
• ekološka pridelava grozdja

VAJE
Vaje bodo potekale v vinogradu kot terenske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- različne vinogradniške tehnologije in vplive posameznih ukrepov na kakovost grozdja
- namakanje in upravljanje z vodo
Samostojno vodenje tehnoloških operacij v vinogradu, prilagajanje danim razmeram na terenu in v sezoni.

Temeljna literatura in viri

• Winkler, A.J.; Lider, A.L. 1975. General Viticulture. University of California Press: 710 s. Katalog E-gradivo
• Jackson, R.S. 2000. Wine Science: Principles, Practice, Perception. Academic Press: 654 s. Katalog
E-gradivo
• Vršič, S.; Lešnik, M. 2001. Vinogradništvo. Ljubljana, Kmečki glas: 368 s. Katalog
• Galet, P. General Viticulture. 448 s

Prosojnice in spletne učilnice (Moodle in MiTeam).

Načini ocenjevanja

Pisni in ustni izpit

Reference nosilca

Nosilka Katja Šuklje je docentka za področje Vinogradništvo na UNG, zunanja sodelavka, zaposlena kot raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.