Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta z osnovnimi biokemijskimi procesi, s poudarkom na rastlinskih in kvasnih celicah ter z osnovami molekularne biologije. Študent se preko predavanj in seminarjev in demonstracijskih vaj spozna z osnovnimi znanji in tehnikami na področju biokemije in molekularne biologije.
Pridobljena znanja mu omogočajo kritično presojo novosti na področjih kot so uporaba modernih biotehnoloških metod pri fermentaciji, genetsko spremenjenih organizmov, diagnostike bolezni trte in drugih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet zahteva predznanje splošne in organske kemije ter delno botanike.
Je osnova za razumevanje snovi iz predmetov, kjer se študent sreča z molekulskimi osnovami bioloških procesov. Navezuje se na predmete osnove mikrobiologije, fiziologija rastlin, patologija rastlin in enološka kemija.

Vsebina

biološke makromolekule: zgradba in funkcija proteinov, lipidov in polisaharidov;

metabolizem: metabolizem ogljikovih hidratov, lipidov, aminokislin in nukleotidov, fotosinteza, energijski metabolizem, sekundarni metabolizem, uravnavanje metabolizma, membranski transport;

molekularna biologija: zgradba in funkcija DNK, replikacija, rekombinacija, transkripcija, translacija, osnovne metode v molekularni biologiji;

celična biologija in genetika kvasovk: zgradba evkariontske celice, posebnosti rastlinskih in kvasnih celic, genetika in genomika kvasovk, divji in laboratorijski sevi;

genetsko spremenjeni organizmi: g. s. kvasovke, g. s. rastline, osnovne tehnike pri njihovem pridobivanju, primeri uporabe v vinarstvu.

SEMINARSKE VAJE

Seminarske vaje – kratki seminarji z demonstracijami praktičnih primerov, osredotočeni na uporabo biokemije ter molekularne biologije v vinarstvu in vinogradništvu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje biokemijskih procesov v rastlinskih in kvasnih celicah na molekularni ravni.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer: Biochemistry: A Short Course, 2nd Edition, 2011, W. H. Freeman and Company, New York. Katalog E-gradivo
  • Rodney F. Boyer: Temelji biokemije, 2005, Študentska založba. Katalog

Dodatna:

  • Biochemistry: Free For All / Kevin Ahern, Indira Rajagopal, Taralyn Tan. Oregon State University, 2018 E-gradivo
  • Prosojnice, MITeam UNG/Moodle UNG učilnice

Izbrana poglavja:

  • Pascal Ribéreau-Gayon, Denis Dubourdieu, Bernard Donèche, Aline Lonvaud: Handbook of Enology: The Microbiology of Wine and Vinifications, Volume 1, 2nd Edition, 2006, Wiley & Sons, West Sussex, Anglija. Katalog
  • Poglavje: Biochemistry of Alcoholic Fermentation and Metabolic Pathways of Wine Yeasts. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Opravljen seminar je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Oceno sestavlja 30 % seminar/70 % pisni izpit.

Reference nosilca

Dr. Martina Bergnat Marušič je habilitirana docentka za področje molekularna in celična biologija na Univerzi v Novi Gorici.

Reference in strokovno raziskovalna dejavnost profesorice.