Praktično usposabljanje 2

Cilji in kompetence

Osnovni namen praktičnega usposabljanja ostaja aktivno uvajanje študentov v praktično delo in s tem spoznavanje strokovne narave dela ter aktualnih problematik v vinogradništvu in vinarstvu. Glavni cilj predmeta je omogočiti študentom povezovanje in nadgradnjo osvojenih teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami mentorjev na terenu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaključen 2. letnik oz. vpis v 3. letnik študija

Vsebina

    1. Seznanitev z obveznostmi in organizacijo predmeta Praktično usposabljanje 2.
    2. Razporejanje študentov glede na njihove želje in naše zmožnosti (dogovori z zunanjimi mentorji).
    3. Priprava okvirnega programa oz. napotnice študenta za posamezne sklope PU.
    4. Po vsakem sklopu PU oddaja poročil v obliki dnevnikov.
    5. Ob koncu ustni zagovor v obliki pogovora z internim mentorjem.

Predvideni študijski rezultati

Praktična znanja iz različnih delovnih okolij povezanih z vinogradništvom in vinarstvo ter trženjem vina.

Temeljna literatura in viri

/

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo o praktičnem usposabljanju v obliki dnevnika, pozitivno mnenje zunanjega mentorja ter ustni zagovor poročila v obliki razgovora z internim mentorjem.

Reference nosilca

Nosilec je predavatelj za področje vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici, je vodja Univerzitetnega vinogradniškega posestva.

Povezava do njegovih referenc znanstvenega in strokovnega dela