Cilji in kompetence

Pri predmetu Raziskovalno delo I se s študijskim letom 2014/15 zmanjša število KT iz 40KT na 34KT in število ur individualnega dela iz 1200 na 1020.*
Sestavni element študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija je zagotovitev zadostnega poučevanja in vodenja mentorjev za razvoj individualnih osnovnih ali aplikativnih raziskovalnih projektov. Projekti so individualno delo študenta pod mentorjevim nadzorom. Projekti morajo imeti močno in inovativno komponento in morajo vodili do objav rezultatov v ustreznih strokovnih revij ali patenta. Projekt mora biti zanesljiv v smislu izvedljivosti (časa in sredstev) in primeren za sposobnosti študenta. Raziskovalni projekti bodo vodili do doktorskega dela.

Mentorji so odgovorni za praktično izobrazbo in usposabljanje študentov. Praktična izobrazba in usposabljanje študentov je odgovornost mentorjev. S stalnim nadzorom v prvem letu, študenti pridobijo sposobnosti za samostojno vodenje lastne raziskave in kritično prepoznavanje načinov za premagovanje težav in posledično uspešno dosego ciljev projekta.

Študenti in mentorji načrtujejo profesionalno rast s sodelovanjem in aktivnim prizadevanjem v raziskavah in doslednim izvajanjem lastne raziskave na proaktiven način. Študenti morajo razviti raziskovalne in tehnične veščine, prav tako kot sposobnosti kritičnega razmišljanja.
Predmet se izvaja pod vodstvom mentorja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Predstavitev in diskusija rezultatov projekta
• Napredno raziskovalno delo pod nadzorom mentorja
• Individualno delo
• Pregled literature
• Tehnične sposobnosti
• Poznavanje načel varnega dela v laboratoriju, tveganj in možnih vplivov na zdravje
• Preliminarni podatki
• Dober odnos do skupinskega reševanja problemov

Predvideni študijski rezultati

V prvem letu, pod neprekinjenim vodstvom mentorja, se od študentov pričakuje, da se seznanijo z opremo, pridobijo osnovno znanje tehnik molekularne biologije, pomembnimi za njihov projekt, ter osvojijo osnovno teoretsko ozadje. Študenti se seznanijo z varnostnimi pravili, ocenami tveganja in dobro laboratorijsko prakso.

Študenti prvega letnika morajo osvojiti minimalno znanje in tehnične sposobnosti, ki so potrebni za obravnavo začetnih eksperimentalnih pristopov. Študenti morajo biti usposobljeni za varno delo v skladu s predpisi zdravstvene in varnostne politike, ocenami tveganja in dobro laboratorijsko prakso.

Na koncu leta študent predstavi napredek raziskave v javni ustni predstavitvi.

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja.

Načini ocenjevanja

Pisno predstavitev raziskovalnega napredka 100%

Reference nosilca

Pod vodstvom mentorja.