Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

69. a člen Zakona o visokem šolstvu določa, da so študenti s posebnimi potrebami slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami, študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z motnjami avtističnega spektra ter študenti s psihosocialnimi težavami.

Študenti s posebnim statusom po tem zakonu so študenti kategorizirani športniki in trenerji, študenti priznani umetniki in kulturniki, drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.

roke

Pravice študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa in prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov.

Študij

Postopek za pridobitev statusa

Status lahko študent uveljavi na Univerzi s pisno vlogo dekanu fakultete oz. akademije, kjer je študent vpisan.

V vlogi mora študent opredeliti težave, s katerimi se sooča in predlagati ukrepe za zmanjšanje oz. odpravo ovir pri izvajanju njegovih študijskih obveznosti. Študent zaprosi za ustrezno prilagoditev svojih študijskih obveznosti oz. opredeli svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti.

Študent praviloma vloži vlogo za pridobitev statusa ob vpisu v prvi letnik in le izjemoma iz utemeljenih razlogov med samim študijskim letom.

Prilagoditev študijskih obveznosti študenta s posebnimi potrebami velja praviloma za celotno obdobje trajanja študija, lahko pa tudi za krajše obdobje, v primeru, da pri študentu ne gre za trajni primanjkljaj, oviro oz. motnjo.

Prilagoditev študijskih obveznosti študenta s posebnim statusom pa velja le za študijsko leto, za katero je bila sprejeta.

Študenti se morajo pred oddajo vloge seznaniti s pravili!