Nikita Meden

nikita_slika

Asistentka

nikita.meden@ung.si
Tel.: 05 33 15 269

Raziskovalna dejavnost

Nikita Meden se ukvarja z agrarno zgodovino na Slovenskem in v primerjalni evropski perspektivi. Pri raziskovanju povezuje agrarno zgodovino in kulturno krajino, saj sta ti dve področji vzročno-kavzalno neločljivi. Osredotoča se na področje novega veka, natančneje na 18. in 19. stoletje.

Raziskovalna področja in ključne besede

agrarna zgodovina, gospodarska zgodovina, kulturna krajina, srenjska zemlja, Kras, novi vek.

Bibliografski podatki

Meden, Nikita. Trg Senožeče: dejavniki razvoja in zatona med 15. in 18. stoletjem. Diplomsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2015.

Meden, Nikita. Vloga vaške skupnosti in zemljiškega gospoda pri upravljanju srenjske zemlje v zgodnjem novem veku in na primeru devinskega gospostva na Krasu. Magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2017.

Meden, Nikita. Srenjska zemlja v sodobnem mednarodnem zgodovinopisju : aktualna vprašanja. V: Prispevki za novejšo zgodovino 59, št. 3 (2019): 132-154.

Delo na projektih

Sodelovanje na nacionalnem znanstvenem projektu »Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16.-19. stoletje) s šifro ARRS J6-6831. V študijskem letu 2016/17 je Nikita Meden kot študentka sodelovala na navedenem projektu, in sicer z raziskovalno nalogo na temo srenjske zemlje in njene vloge v kmečki ekonomiji z vidika integriranja dohodkov.

Življenjepis

Mag. Nikita Meden (Postojna, 1992) živi v Golem Brdu v Goriških Brdih. Leta 2015 je diplomirala, čez dve leti pa magistrirala na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, pod mentorstvom prof. dr. Aleksandra Panjeka. V času doktorskega študija je delovala kot asistentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je vodila seminarje pri predmetih Zgodovina 20. stoletja in Zgodovina Istre in Primorske. Kot asistentka je delovala tudi na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer je prevzela vodenje seminarjev pri predmetih Pravna zgodovina, Kultura fevdalne družbe, Agrarna zgodovina in Zgodovina in literatura. Poleg tega je poučevala zgodovino tudi na Ljudski univerzi v Novi Gorici. Zadnji dve leti kot zunanja sodelavka (Občina Divača) opravlja uredniško funkcijo pri Dolenčevemu zborniku. Doktorski študij zaključuje pod mentorstvom prof. dr. Žarka Lazarevića. Od 1.6.2021 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici (Fakulteta za humanistiko, Raziskovalni center za humanistiko).

Vodstvene funkcije

V letu 2019 je bila izvoljena za vodjo organizacijskega odbora znanstvenega simpozija Dolenčevi dnevi. Zadnji dve leti pa opravlja uredniško funkcijo pri Dolenčevemu zborniku.