Projekt 2 - individualno raziskovalno delo (n)

Cilji in kompetence

Za razliko od Projekta 1, ki je skupinski, je Projekt 2 individualen. Cilj tega predmeta je usposobiti študenta za samostojno raziskovalno delo.

Spodbujali bomo projekte, ki bodo vezani na reševanje problemov, zanimivih za konkretna delovna okolja. Zaželeno je, da projekti odražajo interdisciplinarno naravo študija. Vsekakor pa bo študent pri izbiri tematike raziskovalnega dela lahko uveljavil svoje specifične strokovne interese in se usmeril bolj v tehnološko, informacijsko ali ekonomsko-organizacijsko smer. Zagotovljeno bo svetovanje ob izbiri teme, omogočeno pa bo tudi vključevanje v obstoječe raziskovalne projekte, na katerih sodelujejo mentorji. V času trajanja projekta bodo potekali redni sestanki študenta in mentorja, po potrebi pa bo vključen tudi strokovnjak iz podjetja.

Tema projekta bo praviloma definirana tako, da jo je možno nadgraditi oziroma razširiti do magistrskega dela, v okviru katerega bo tako mogoča še večja poglobitev v izbrano tematiko in reševanje zahtevnejših problemov.

Pridobljene kompetence:
− poznavanje metodologije raziskovalnega dela,
− samostojna in učinkovita uporaba različnih informacijskih virov,
− usposobljenost samostojnega poglabljanja znanja na izbranem področju,
− obvladovanje raziskovalnega pristopa k reševanju konkretnih problemov,
− sposobnost pisne in ustne predstavitve raziskovalnega dela in rezultatov v skladu z uveljavljenimi standardi.

Vsebina

• Izbira tematike raziskovalnega dela
• Iskanje relevantne literature
• Samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja
• Obdelava podatkov
• Predstavitev raziskovalnega dela v obliki članka
• Predstavitev raziskovalnega dela v obliki plakata
• Ustna predstavitev raziskovalnega dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in veščine:

Pri predmetu študenti osvojijo osnovno metodologijo raziskovalnega dela. Naučijo se uporabljati različne informacijske vire ter kako le-te uporabiti za poglabljanje znanja na izbranem področju. Študenti se usposobijo za reševanje konkretnih problemov z uporabo raziskovalnega pristopa. Prav tako pa pridobijo tudi osnovne veščine predstavitve raziskovalnega dela v pisni in ustni obliki.
Pridobljena znanja in veščine bodo študentom v pomoč pri izdelavi magistrske naloge. Ob primerno izbrani temi in kakovostni izvedbi pa zagotovo tudi dodatna referenca pri iskanju zaposlitve.

Temeljna literatura in viri

  • The structure, Format, Content and Style of a Journal-Style Scientific Paper, dostopno na E-gradivo
  • Kuščer, O strokovnem pisanju, Obzornik, 11, 1996, 73-79. E-gradivo
  • T. Leben-Pivk, Komentar k članku o strokovnem pisanju avtorja Ivana Kuščerja, Obzornik, 11, 1996, strani 80-81.
  • Michael Alley, The craft of scientific presentations: Critical steps to succed and critical errors to avoid, Second Edition, 2013, Springer Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisna predstavitev raziskovalnega dela v obliki članka. Priprava plakata in ustna predstavitev. 75/25

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Dorota Korte , hab. področje fizika
Področja dejavnosti:
fizika, anazliza materialov, laserske metode
Zaposlitev / kariera:
Prof. dr. Dorota Korte se je leta 2006 doktorirala iz fizike na Tehnicni Univerzi Silesia, Poljska. Raziskovalno delo je začela leta 2007 na Tehnicni Univerzi Silesia v Giwice, Poljska, kjer je bila zaposlena 1 leto kot asistentka in 3 leta kot adiunkt. Od junija 2008 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici. Predava Fiziko na VSVV, Statistiko na VSVV, PTF in FZO.

Izbrane objave
1. BUDASHEVA, Hanna, KRAVOS, Aleksander, KORTE, Dorota, BRATKIČ, Arne, GAO, Yue, FRANKO, Mladen. Determination of dissolved iron redox species in freshwater sediment using DGT technique coupled to BDS. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2019, vol. 66, no. 1, str. 239-246, ilustr. http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2018.4848, doi: 10.17344/acsi.2018.4848.
2. CABRERA, Humberto, RAMÍREZ-MIQUET, Evelio E., SUÁREZ-VARGAS, José J., BARRERA RAMÍREZ, John Fredy, KORTE, Dorota, NIEMELA, Joseph J. Pump-probe photothermal self-mixing system for highly sensitive trace detection. IEEE sensors journal, ISSN 1530-437X. [Print ed.], 2019, vol. 19, iss. 7, str. 2547 - 2552, ilustr., doi: 10.1109/JSEN.2018.2889600. [COBISS.SI-ID 5335803],
3. CABRERA, Humberto, ASHRAF, I., MATROODI, F., RAMÍREZ-MIQUET, Evelio E., AKBAR, J., SUÁREZ-VARGAS, José J., BARRERA RAMÍREZ, John Fredy, KORTE, Dorota, BUDASHEVA, Hanna, NIEMELA, Joseph J. Photothermal lens technique : a comparison between conventional and self-mixing schemes. Laser physics, ISSN 1054-660X. [Print ed.], 2019, vol. 29, no. 5, str. 1-5, ilustr., doi: 10.1088/1555-6611/ab0a66. [COBISS.SI-ID 5366267],
4. CABRERA, Humberto, KORTE, Dorota, et al. Absorption spectra of ethanol and water using a photothermal lens spectrophotometer. Applied spectroscopy, ISSN 0003-7028, 2018, vol. 72, no. 7, str. 1069-1073, ilustr., doi: 10.1177/0003702818759073. [COBISS.SI-ID 5165307],
5. MAVER, Uroš, XHANARI, Klodian, ŽIŽEK, Marko, KORTE, Dorota, GRADIŠNIK, Lidija, FRANKO, Mladen, FINŠGAR, Matjaž. A combination of interdisciplinary analytical tools for evaluation of multi-layered coatings on medical grade stainless steel for biomedical applications. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, ISSN 0939-6411. [Print ed.], July 2018, vol. 128, str. 230-246, ilustr., doi: 10.1016/j.ejpb.2018.05.002. [COBISS.SI-ID 21403414],
6. PROSKURNIN, Mikhail A., KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen, et al. Photothermal beam deflection spectroscopy for the determination of thermal diffusivity of soils and soil aggregates. International journal of thermophysics, ISSN 1572-9567. [Online ed.], 2018, vol. 39, str. 1-13, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s10765-018-2401-4, doi: 10.1007/s10765-018-2401-4. [COBISS.SI-ID 5166075],
7. MARTÍN-PALMA, Raúl J., KORTE, Dorota, et al. Thermoelectric properties of nanostructured porous silicon. Materials research express, ISSN 2053-1591, 2018, vol. 5, no. 1, str. 015004-1-015004-17, ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aa9d53, doi: 10.1088/2053-1591/aa9d53. [COBISS.SI-ID 4963579],
8. VODIŠEK, Nives, ŠULIGOJ, Andraž, KORTE, Dorota, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Transparent photocatalytic thin films on flexible polymer substrates. Materials, ISSN 1996-1944, Oct. 2018, vol. 11, iss. 10, str. 1-16, ilustr. http://dx.doi.org/10.3390/ma11101945, doi: 10.3390/ma11101945. [COBISS.SI-ID 5251067],
9. RODIČ, Peter, KATIĆ, Jozefina, KORTE, Dorota, DESIMONE, Paula M., FRANKO, Mladen, CERÉ, Silvia, METIKOŠ-HUKOVIĆ, Mirjana, MILOŠEV, Ingrid. The effect of cerium ions on the structure, porosity and electrochemical properties of Si/Zr-based hybrid sol-gel coatings deposited on aluminum. Metals, ISSN 2075-4701, 2018, vol. 8, no. 4, str. 248-1-248-20, doi: 10.3390/met8040248. [COBISS.SI-ID 31314471],
10. CABRERA, Humberto, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen, et al. Trace detection and photothermal spectral characterization by a tuneable thermal lens spectrometer with white-light excitation. Talanta, ISSN 0039-9140. [Print ed.], Jun. 2018, vol. 183, str. 158-163, ilustr., doi: 10.1016/j.talanta.2018.02.073. [COBISS.SI-ID 5110011]