Gnojenje in rodovitnost tal

Cilji in kompetence

 • Namen predmeta je poglobitev znanja o gnojenju in rodovitnosti tal ter oblikah in načinih gnojenja v skladu s potrebami vinske trte.
 • Študentje se bodo seznanili tudi s tehnologijami gnojenja v alternativnih oblikah kmetijstva in vinogradništva (ekološko, biodinamično).
 • Poudarek predmeta bo na optimizacijskih in sodobnih tehnologijah in trajnostnih strategijah za izboljšanje rodovitnosti tal in zmanjševanju negativnih vplivov gnojenja na okolje.
 • Poleg tega bodo študentje pridobili znanja o sodobnih metodah za ocenjevanje uporabe gnojil (oblike, količine, časovna skala) v skladu z modernimi smernicami v vinogradništvu.
 • Študentje pridobijo praktične in teoretične kompetence o metodah preverjanja kakovosti tal in rastlin in interpretaciji rezultatov.
 • Poleg tehničnega znanja se bodo seznanili s smernicami in zakonodajo gnojenja pri nas in v drugih državah.
 • Skozi predavanja in pripravo na seminarje in izpite bodo imeli možnost sodelovanja in dela v skupini in posamično, ter znali kritično razmišljati in prenašati rezultate iz znanstvene literature v prakso.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna in anorganska kemija, osnove rastlinske fiziologije.

Vsebina

 1. Oblike in vloge hranil v tleh in rastlinah. Recikliranje hranil v sistemih rastline-živali in kmetije-urbana območja.
 2. Gnojenje in okolje: * Gnojenje v alternativnem kmetijstvu (ekološko, biodinamično, ...). * Biogeni odpadki, ki se lahko uporabijo kot gnojila/izboljševalci tal. * Mineralna gnojila: klasifikacija, kemijske in fizikalne lastnosti, obnašanje v tleh, vpliv na okolje, kritična vprašanja
 3. Kemični, fizikalni in biološki parametri, ki uravnavajo rodovitnost tal, osredotočanje na ključne parametre, ki nadzorujejo razpoložljivost hranil v tleh.
 4. Optimizacija rodovitnosti tal, z namenom podpore produktivnosti rastlin v različnih pogojih (neugodne lastnosti tal,različna podnebna območja).
 5. Strategije za trajnostno upravljanje anorganskih gnojil, živalskih in zelenih gnojil, z namenom optimizacije produktivnosti rastlin in zmanjšanja izgube hranil.
 6. Sodobne metode za ocenjevanje in aplikacijo pravilnih oblik, količin in časa uporabe gnojil.
 7. Sodobna analiza tal in analiza trte v okviru diagnostike hranil in gnojenja, sodobni računalniški modeli za načrtovanje gnojenja.
 8. Trendi v gnojenju vinske trte.
 9. Smernice in zakonodaja o gnojenju v SLO in EU v primerjavi s primeri iz drugih delov sveta.

Predvideni študijski rezultati

 • Poznati različne oblike gnojil ter vplive gnojenja na okolje in načine kako zmanjšati negativne vplive le tega (toksičnost, izgube hranil,…)
 • Znanje bodo uporabljali pri prepoznavanju, odpravljanju in regulaciji nesorazmerij v tleh in optimizaciji kakovosti in rodovitnosti tal.
 • Poznali bodo sodobne metode v okviru določanja vsebnosti hranil v tleh in kakovosti tal, kar je ključno za pravilno in uravnoteženo gnojenje.
 • Pridobljeno znanje bodo znali prenesti iz znanstvenih in drugih poskusov v prakso

Temeljna literatura in viri

 • Mineral nutrition in higher plants. H. Marschner. Academic Press Inc.
 • Handbook of plant nutrition. A.V. Barker and D.J. Pilbeam. CRC press. E-gradivo
 • Soil chemistry – H.L. Bohn, B.L. McNeal, G.A. O'Connor, John Wiley & Sons. Katalog E-gradivo
 • Fertilizers and soil amendments, Follet R.H., Murphy L.S., Donahue R.L., Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Micronutrient Deficiencires in Global Crop Production – B.J. Alloway, Springer. E-gradivo
 • Mineral fertilizer distribution and the environment. K.F. Isherwood. IFA/UNEP E-gradivo
 • Izročki predavanj
 • Moodle učilnica

Načini ocenjevanja

Izpit iz laboratorijskih vaj (30%), Ocena domačih nalog (10%), Seminarska naloga (20%), Izpit iz snovi pri predavanjih (50%)

Reference nosilca

Redni profesor za področje Pedologija na Univerzi v Vidmu in izredni profesor za področje Pedologija na UNG.

Njegove reference so razvidne iz: https://www.researchgate.net/profile/Marco_Contin

ORCID ID