Cilji in kompetence

Študent dobi splošnen pregled podeželskega turizma, s posebnim poudarkom na kmečkem turizmu v Evropi. Posebna pozornost bo namenjena tudi potrebnim gospodarkim in vodstvenim znanjem na področju podeželskega turizma, ki tudi spadajo v multifunkcijski okvir kmetij. Vključene bodo tudi teme s področja vinskega turizma.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  • I. del: uvod v ekonomiko kmečkega turizma. Multifunkcionalni razvoj podeželja. Koncept podeželskega turizmaturima. Ekonomska in socialna pomembnost kmečkega turizma.
  • II. del: Ekonomika in upravljanje kmečkega turizma: tveganja kmečkega turizma. Organiziranost kmetije s kmečkim turizmom. Urejanje aktivnosti v kmečkem turizmu. Storitve in proizvodi v kmečkem turizmu. Kmečki turist. Trgi kmečkega turizma.
  • III. del: kmečko turistični subjekti in podjetja: stebri kmečkega turizma. Omogočanje kmečkega turizma. Kmečko-turistične kmetije in podjetja po svetu. Značilnosti kmečkega turizma v Evropski Uniji, Sloveniji in Italiji.
  • IV. del: vinski turizem: koncept vinskega turizma. Ekonomska in socialna pomembnost vinskega turizma. Ekonomika in upravljanje vinskega turizma in vinskih cest. Case študije (Evropska Unija, Slovenija, Italija).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Kako prepoznati koncept razvoja podeželja in povečati ozaveščenost o vplivu kmetijstva. Razumeti vlogo kmečkega in vinskega turizma pri razvoju podeželja. Najnovejša znanja in razumevanje vrste ukrepov različnih institucij na lokalnem in državnem nivoju iz tega področja. Imeti dobro znanje in razumeti poglavja predmeta, vstevši prispevek, ki ga lahko poglavja oz. deli učnega načrta prinesejo, da lahko studentje začnejo ''start up'' fazo in upravljajo podjetje v ruralnem/vinskem turizmu.

Temeljna literatura in viri

  • Izročki predavanj
  • M. Sznajder - L. Przezborska - F. Scrimgeour, Agritourism, CABI Publishing, 2009 Katalog

Načini ocenjevanja

Seminar (20%), pisni izpit (80%)

Reference nosilca

Pridruženi profesor ranga redni profesor na UNG za področje Ekonomija in ocena podeželja. Redni profesor za isto področje tudi na Univerzi v Vidmu.

Njegov življenjepis je dostopen na: https://people.uniud.it/sites/default/files/Curriculum%20Marangon%20short%20UK2015.pdf

ORCID ID