Raziskovalni projekt v vinogradništvu in vinarstvu I

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da preko samostojnega projektnega dela študent poglobi znanje o aktualnih problemih v vinogradništvu/vinarstvu in povezanih področjih. Pridobljene kompetence: poznavanje aktualnih problematik in načinov njihovega reševanja, usposobljenosti za samostojno projektno delo, pisanje znanstvenega seminarja izbrane tematike, priprava načrta dela v znanstveno raziskovalnem delu. Študent pridobi veščine dela v timu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje vinogradniškov-vinarskih tem. Ta predmet je podlaga za predmet Raziskovalni projekt v vinogradništvu in vinarstvu 2 v drugem letniku študija.

Vsebina

Predmet poteka ceč oba semestra, pri čemer je prvi semester namenjen pridobivanju znanja s področja branja, razumevanja in interpretiranja rezultatov različnih znanstvenih člankov in poročil aktualnih raziskav s področja vinogradništva in vinarstva in tudi posredno povezanih področj, kot tudi gostovanju zanimivih strokovnjakov v obliki seminarja, kot tudi gostovanja znanstvenikov s področja študija, čemur sledi refleksijska diskusija in priprava seminarske naloge.

Ob koncu semestra student tudi izbere mentorja za nadaljne delo v drugem semestru študija v okviru Raziskovalnega projekta 1. V drugem semestru študent pripravi zasnovo teme raziskovalnega projekta z izbranim mentorjem, ki vodi študenta pri delu. Temo ob zaključku prvega letnika ustrezno predstavi v pisni in ustni obliki poročila. Predmet koordinira nosilec, kateri sodeluje z mentorji projekta.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: * Študentje bodo znali pristopiti k projektnemu delu na raziskovalnih tematikah * Študenti bodo spososbni samostojni pridobiti obstoječa znanja iz raziskovalnih tematik * Študenti bodo sposobni javno predstaviti priučena znanja in rezultate svojh raziskav.

Temeljna literatura in viri

Članki iz strokovnih revij, strokovne in znanstvene knjige s področja izbranih tematikih (kontretnih virov ni mogoče navesti, ker se razlikujejo glede na vsebinsko področje posameznega projekta)

Načini ocenjevanja

Uspešno predstavljen seminar (50%) in pisno poročilo (50%)

Reference nosilca

Nosilka je docentka za področje Vinarstvo na UNG in vodja Centra za raziskave vina na UNG. Sodeluje z različnimi mentorji, ki so lahko visokošolski učitelji in asistenti z doktoratom z izbranih tematik raziskovalne naloge.