Aplikativno vinarstvo

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je pridobiti poglobljeno znanje in razumevanje ključnih in novih principov v vinarstvu s poudarkom na njihovem kritičnem razumevanju in sposobnosti za izbor primernih tehnik in pristopov za reševanje praktičnih in/ali znanstvenih vprašanj v vinarstvu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja s področja vinarstva, biokemije, mikrobiologije vina, splošne, organske in anorganske kemije.

Vsebina

Kritični regled trendov in inovacij v vinarstvu

Zdravstveni vidiki uživanja vina (polifenoli, alkohol, alergeni, težke kovine, ostanki pesticidov) v povezavi z razvojem novih vinskih proizvodov

Načrtovanje modernih vinskih kleti: * stavba, lokacija, oprema in pripomočki; Investicije in stroški v vinski kleti.

Enološki vidik vodenja vinske kleti: * Uporabni koncepti kemije, biokemije in mikrobiologije vina, potrebnih v razvoju novih vinskih izdelkov v sodobni in tradicionalni pridelavi vina; * Analiza in vrednotenje možnih tehnoloških izborov pri izvajanju različnih faz pridelave vina glede na: odločitev o kakovosti oz. stilu vina ter različne tehnične, ekološke, ergonomske in ekonomske kriterije.

Sistematičen in znanstveni pristop k vinski praksi: * Organizacija / načrtovanje vinarskih poskusov in protokolov za vrednotenje novih proizvodov, opreme za predelavo grozdja in pridelavo vina ter njihovega vpliva na proizvodni proces. * Kritično branje znanstvenih člankov in vrednotenje aplikativnega potenciala izsledkov v praksi.

Trajnostno vinarstvo: * Novi zeleni pristopi v pridelavi vina; * Novi predlogi reciklacije enoloških odpadkov.

SEMINAR
Študenti pripravijo načrt/design vinske kleti in/ali tehnološki načrt za razvoj novega izdelka v vinarstvu.

VAJE * Pridelava vin (mini-vinifikacija), spremljanje in ocenjevanje kakovosti; kritična presoja izbora posameznih tehnoloških korakov. * Vodena degustacija izbranih pridelanih vin

RAZREDNA KONFERENCA
Predstavitev plakatov in/ali kratkih ustnih komunikacij v stilu strokovne ali znanstvene konference.

TERENSKE VAJE
Obisk in kritična ocena delovanja izbrane vinske kleti ali z vinom povezane organizacije.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni: * razumeti in uporabiti kemijske, biokemijske in mikrobiološke procese v ozadju tradicionalnih in novih tehnologij za razvoj novih vinskih proizvodov ciljnega stila * kritično presojati tehnološke postopke in njihov vpliv na kakovostne karakteristike lastnosti vina, ki je direktna posledica izbranega postopka. * izvajati / interpretirati tehnično revizijo vinske kleti in predlagati izboljšave ali načrtovati novo vinsko klet. * opisati/razumeti pristope za natančno vrednotenje uvajanja novih izdelkov, pomembnih tako z vidika same pridelave vina kot tudi procesnih sprememb. * obvladati trajnostne pristope v vinarstvu, v tehnologiji in pri obvladovanju odpadkov, ki nastajajo tekom pridelave

Temeljna literatura in viri

• Boulton, Roger B., Vernon L. Singleton, Linda F. Bisson, and Ralph E. Kunkee. (2013) Principles and practices of winemaking. Springer Science & Business Media. Katalog E-gradivo
• Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Doneche B., Lonvaud A. (2006). Handbook of Enology. 2006. The Microbiology of Wine and Vinifications. Vol. I, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York. Katalog
• Ribéreau-Gayon P., Glories Y., Maujean A., Dubourdieu D. (2006). Handbook of Enology. 2006. The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments. Vol. II, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York. Katalog
• Jackson, R.S. (2000). Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press. Katalog E-gradivo
• Margalit, Y. (2004). Concepts in wine technology. Wine Appreciation Guild. Katalog
• Izvlečki predavanj
• Moodle učilnica
• Aktualni, s tematiko povezani znanstveni članki s področja

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (60%), Seminarska naloga (10%), Pisno in ustno poročilo iz vaj (20%), Aktivno sodelovanje v predmetu (10%)

Reference nosilca

Doc. dr. Melita Sternad Lemut (docentka za področje Vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici).

ENOLOGINJA, RAZISKOVALKA, PREDAVATELJICA, SO-USTANOVITELJICA & SO-LASTNICA VINOGRADNIŠKO-VINARSKEGA POSESTVA, VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE VINA na UNG.

Bibliografija
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20141130171505-A161305955.html